Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงตามเรามาเถิด”

6. พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก (4)

3) หมู่คณะของบรรดาศิษย์
ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการถูกเรียกจากพระเยซูเจ้าคือ พระองค์ทรงเรียกศิษย์สี่คนพร้อมกัน ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงเรียกบุคคลพิเศษเป็นการเรียกส่วนตัว เพื่อประทานภารกิจให้เขาทีละคน เช่นทรงเรียก อับราฮัม โมเสส ซามูเอล เอลียาห์ เอลีชา อิสยาห์  เยเรมีห์  ฯลฯ

แต่ในพันธสัญญาใหม่ ตั้งแต่แรกพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์เป็นหมู่คณะเล็ก ๆ ให้มาอยู่รอบพระองค์ ผู้ตอบสนองการเรียกก็ต้องยอมรับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม แม้บางครั้งอาจจะเกิดความตึงเครียดบ้าง ทุกคนที่ได้รับเรียกให้ติดตามพระเยซูเจ้าต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นี่เป็นลักษณะที่ทำให้เขาเป็นหมู่คณะหนึ่งเดียว สมาชิกในหมู่คณะนี้ไม่มีอำนาจปกครองเท่าเทียมกัน ในบรรดาศิษย์จำนวน 72 คน พระองค์ทรงเรียก 12 คน ให้เป็นอัครสาวก และทรงแต่งตั้งนักบุญเปโตรให้เป็นประมุขของหมู่คณะนี้ พระองค์ทรงกำหนดโครงสร้างพิเศษคือ หมู่คณะที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้อยู่กับพระองค์นั้นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเกิดผลเมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ คือพระศาสนจักร

นักบุญมาระโกบรรยายว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงกระทำภารกิจโดยลำพังพระองค์เอง แต่ทรงแต่งตั้งหมู่คณะของบรรดาศิษย์ให้อยู่กับพระองค์เสมอ พระวรสารไม่เป็นเพียงหนังสือที่รวบรวมพระวาจาและกิจการมหัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า แต่เป็นการเล่าพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าพร้อมกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ทรงมีกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมชีวิตกับบรรดาศิษย์

ความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนในข้อความที่เล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์เป็นพิเศษ พระองค์สั่งสอนประชาชนทั่วไปก็จริง แต่ยังมีเรื่องสำคัญที่ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้ที่ร่วมชีวิตกับพระองค์ ความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยแก่บรรดาศิษย์ก็สำคัญกว่าความจริงอื่นๆ ที่ทรงเปิดเผยกับประชาชนทั่วไป บรรดาศิษย์ในฐานะสมาชิกของหมู่คณะได้รับภารกิจพร้อมกันคือการประกาศข่าวดีโดยเป็นพยานถึงพระองค์

เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจาแรกที่ว่า “ตามเรามา” พระองค์ก็ยังทรงเสริมทันทีว่า “เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ให้เปลี่ยนอาชีพ เขาไม่ต้องหาปลาอีกต่อไปแต่ต้องแสวงหามนุษย์

4) ภารกิจของบรรดาศิษย์ในอนาคต
คำประกาศของพระเยซูเจ้าที่ว่า “เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” หมายถึงเหตุการณ์ในความหมายอนาคตเพราะพระองค์ตรัสว่า “เราจะทำให้” ในเวลาเดียวกันพระเยซูเจ้าไม่ทรงอธิบายอย่างละเอียดว่าภารกิจนั้นจะเป็นอย่างไร พระองค์ทรงบอกเพียงเรื่องสำคัญคือ ภารกิจใหม่นั้นมีความสัมพันธ์กับอาชีพเดิมที่เขาปฏิบัติอยู่จนถึงวันที่พระเยซูเจ้าทรงรียก

เราไม่รู้ว่าภารกิจนั้นจะต้องใช้วิธีใดและมีจุดมุ่งหมายใด แต่เราเข้าใจอย่างกว้าง ๆ ว่าบรรดาศิษย์ต้องรวบรวมมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียว น่าสังเกตพระวาจานี้ พระองค์ทรงใช้คำว่า “มนุษย์” โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ไม่ทรงบัญชาให้บรรดาศิษย์รวบรวมเฉพาะชาวยิวเท่านั้น แต่ทรงหมายถึงมนุษย์ทุกคน ภารกิจของบรรดาศิษย์จึงเป็นภารกิจสากล

การที่บรรดาศิษย์ได้เปลี่ยนอาชีพก็ขึ้นกับพระเยซูเจ้าเท่านั้น เขาไม่ได้เป็นผู้ที่หางานใหม่ แต่เมื่อเขาติดตามพระเยซูเจ้าก็เรียนรู้อาชีพใหม่  ขณะที่พระองค์ทรงเรียก เขาเหล่านั้นยังวุ่นวายกับงานของตนอยู่ในเขตรอบทะเลสาบกาลิลี แต่ในอนาคตเขาจะมีงานใหม่และต้องขยายวงงานไปทั่วแผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่ การถูกเรียกจากพระเยซูเจ้าจึงเป็นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้แต่งหมู่คณะ หมู่คณะนี้ไม่ปิดตัวต่อผู้อื่น พระเยซูเจ้าทรงเรียกบางคนเพื่อไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงอบรมศิษย์บางคนเป็นพิเศษโดยสอนว่า เขาจะต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้า

สรุป ของประทานจากพระเยซูเจ้าไม่ใช่คำสอนที่เป็นหลักเกณฑ์ แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับบรรดาศิษย์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบอาจารย์กับศิษย์ การดำเนินชีวิตด้วยกันโดยอาศัยพระคริสตเจ้าจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า หน้าที่ของบรรดาศิษย์คือ เขาจะต้องเป็นพยานถึงความสนิทสัมพันธ์หนึ่งเดียวในชีวิต และเชิญชวนให้มนุษย์ทุกคนเข้าเป็นสมาชิกของหมู่คณะนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย