บทเรียนจากอดีต

            4พระเจ้าไม่ทรงยับยั้งโทษต่อทูตสวรรค์ที่ทำบาปc แต่ทรงผลักทูตสวรรค์เหล่านั้นลงไปในขุมนรกมืดมิด และควบคุมไว้จนถึงวันพิพากษา  5พระองค์มิได้ทรงยับยั้งโทษต่อโลกในยุคแรก ทรงส่งน้ำวินาศทำลายโลกของคนอธรรม แต่ทรงไว้ชีวิตโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมพร้อมกับที่ทรงไว้ชีวิตคนอื่นอีกเจ็ดคนด้วย  6พระองค์ทรงลงโทษเมืองโสดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าธุลีd เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอธรรมในอนาคต  7พระองค์ทรงช่วยชีวิตของโลทให้รอดพ้นเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมและถูกบีบคั้นจิตใจจากความประพฤติชั่วร้ายของคนอธรรมเหล่านั้น  8ผู้ชอบธรรมคนนี้อยู่ในหมู่คนอธรรม เขาได้เห็นได้ยินการกระทำเลวร้ายของคนเหล่านี้อยู่ทุกวัน ทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของเขาเป็นทุกข์  9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผู้เลื่อมใสศรัทธาให้พ้นจากการทดลองได้ และทรงกันคนอธรรมไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา  10โดยเฉพาะผู้ที่ปล่อยตนตามราคตัณหาตามธรรมชาติมนุษย์ และดูหมิ่นอำนาจของพระเจ้าec "ทูตสวรรค์" ในที่นี้อาจหมายถึง "บุตรแห่งพระเจ้า" ใน ปฐก 6:1-4

d สำเนาโบราณบางฉบับละ "เป็นเถ้าธุลี"

e เหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดแสดงว่าพระเจ้าทรงความเที่ยงธรรมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงวันพิพากษาสุดท้าย ข้อ 10-22