Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระเจ้าทรงพระกรุณาเหลือล้น

         3ด้วยพระอานุภาพในฐานะพระเจ้า พระคริสตเจ้าประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรามีชีวิตอย่างเลื่อมใสศรัทธา เพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราอาศัยพระสิริรุ่งโรจน์และพระฤทธานุภาพของพระองค์c  4พระองค์จึงประทานdพระพรยิ่งใหญ่ล้ำค่าให้เราeตามที่ทรงสัญญาไว้ เพื่อfท่านทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากความเสื่อมที่มาจาก   ราคตัณหาในโลก เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้าg  5ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้คุณธรรมเพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ใช้ความรู้เพิ่มพูนคุณธรรม  6ใช้การรู้จักบังคับตนเพิ่มพูนความรู้ ใช้ความอดทนเพิ่มพูนการรู้จักบังคับตน ใช้ความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มพูนความอดทน  7ใช้มิตรภาพฉันพี่น้องเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา ใช้ความรักเพิ่มพูนมิตรภาพฉันพี่น้อง  8ถ้าท่านมีและเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้อยู่เสมอ ท่านจะไม่อยู่อย่างไร้ประโยชน์ แต่จะมีผลคือได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้น  9แต่ผู้ที่ขาดคุณธรรมเหล่านี้h ย่อมมีสายตาสั้นจนบอด เขาลืมไปว่าพระเจ้าทรงชำระบาปที่เขาทำในอดีต  10พี่น้องทั้งหลาย จงเอาใจใส่กระทำให้การที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกสรรท่านมีความมั่นคง ถ้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ท่านจะไม่สะดุดล้มเลย  11ตรงกันข้าม ท่านจะมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรนิรันดรของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ของเราic "พระสิริรุ่งโรจน์" ในที่นี้หมายถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ เป็นเครื่องหมายถึงพระเทวภาพของพระองค์ ดู ยน 1:14 เชิงอรรถ n; โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงการปรากฏองค์อย่างรุ่งเรือง 2 ปต 1:16-18; "ฤทธานุภาพ" อาจจะหมายถึงอานุภาพของพระองค์ ทั้งตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติในการอัศจรรย์ ลักษณะของพระเจ้าทั้งสองประการนี้ประทานพระพรให้เรามีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเจริญชีวิตตามที่ความเลื่อมใสศรัทธาเรียกร้อง 1 ทธ 4:7 เชิงอรรถ d

d "พระสิริรุ่งโรจน์" และ "ฤทธานุภาพ" ของพระคริสตเจ้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างการเรียกของคริสตชน และอนาคตอันรุ่งเรืองที่ทรงสัญญา ไว้ เทียบ 1 ทธ 4:8

e "เรา" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ท่าน"

f แปลตามตัวอักษร "เพื่ออาศัยสิ่งเหล่านี้" ซึ่งอาจหมายถึง "พระสิริรุ่งโรจน์และฤทธานุภาพ" หรือ "พระพรที่ได้ทรงสัญญาไว้"

g สำนวน "พระธรรมชาติของพระเจ้า" เป็นสำนวนภาษากรีก มีใช้เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ ผู้เขียนใช้สำนวนนี้เพื่อแสดงว่าพระคริสตเจ้าทรงมีชีวิตของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ และพระองค์ยังโปรดให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์นี้อีกด้วย ดู ยน 1:12; 14:20; 15:4-5; รม 6:5; 1 คร 1:9 เชิงอรรถ f; 1 ยน 1:3 เชิงอรรถ b; ความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของคำสอนเรื่อง "การบันดาลให้มนุษย์เป็นพระเจ้า" ในข้อเขียนของบรรดาปิตาจารย์กรีก

h นี่เป็นการเตือนแบบเดียวกันกับที่ให้ระวังพวกจินไตยนิยมในจดหมายของยอห์น ดู 1 ยน 1:8 เชิงอรรถ f; พวกจินไตยนิยมอ้างว่าตนรู้จักพระเจ้าได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติ

i ข้อความนี้เช่นเดียวกับ 1:4; 3:4,9-10 ชวนให้เราคิดถึงการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า พระอาณาจักรของพระคริสตเจ้าก็เป็นพระอาณาจักรของพระบิดาด้วย อฟ 5:5; 2 ทธ 4:1; วว 11:15

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย