"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คำเตือนสุดท้ายและบทสรุป

            20ทิโมธีที่รัก จงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับฝากไว้h จงหลีกเลี่ยงการถกเถียงเรื่องไร้สาระที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า และจงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันใน "ความรู้" ที่ไม่ใช่ความรู้i  21บางคนทำเช่นนั้นจึงหลงผิดไปจากความเชื่อ ขอพระหรรษทานสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเทอญjh "สิ่งที่ได้รับฝากไว้" หมายถึง ประมวลคำสั่งสอนที่ทิโมธีได้รับมอบหมายให้ดูแล การดูแล "คลังคำสอน" ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวข้อสำคัญประการหนึ่งในจดหมายเรื่องการอภิบาล (2 ทธ 1:12,14;) สาระของคลังคำสอนนี้คือความเชื่อ (4:6; 2 ทธ 1:13; ทต 1:9;) หรือธรรมประเพณี (2 ธส 2:15 เชิงอรรถ i; 3:6;) คำว่า "คลังคำสอน" (deposit) มาจากภาษากฎหมายและเน้นถึงหน้าที่ของผู้ที่ได้รับว่าจะต้องเก็บรักษาไว้และส่งมอบต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เทียบสำนวน "จงยึดมั่นในสิ่งที่ท่านมี" (วว 2:25; 3:11)

i ศาสตร์หรือความรู้ที่ไม่จริงนี้ คือลัทธิจินไตยนิยม (Gnosticism) ที่ปิตาจารย์อีเรเนอัสจะตอบโต้ในภายหลัง

j สำเนาโบราณบางฉบับใช้เอกพจน์ "ท่าน" บางฉบับเสริมว่า "อาเมน"

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก