"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ระลึกถึงการเรียกของทิโมธี

             11ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกเลี่ยงเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จงมุ่งหน้าหาความชอบธรรม ความเคารพรักพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความอ่อนโยน  12จงต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อ จงยึดมั่นในชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ดำเนินอยู่ เมื่อท่านได้ประกาศยืนยันdความเชื่อต่อหน้าพยานจำนวนมาก      13บัดนี้ เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตทั้งปวง และเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซู ผู้ยืนยันประกาศความเชื่อเป็นอย่างดีไว้ต่อหน้าปอนทิอัส ปีลาตe  14ข้าพเจ้าขอกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกประการโดยไม่บกพร่อง จนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะทรงสำแดงพระองค์f

15เมื่อถึงเวลากำหนด พระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระคริสตเยซู

พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสุขแท้จริงและผู้ทรงสรรพานุภาพแต่พระองค์เดียว

ทรงเป็นจอมกษัตริย์และเจ้านายสูงสุด

16ผู้ทรงเป็นอมตะแต่พระองค์เดียว

ประทับอยู่ในแสงสว่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้

ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นหรืออาจเห็นพระองค์ได้

ขอพระองค์ทรงดำรงพระเกียรติและพระพลานุภาพตลอดนิรันดรเทอญ อาเมนgd เราไม่รู้ว่านี่หมายถึงเหตุการณ์ใดในชีวิตของทิโมธี อาจจะหมายถึงการรับศีลล้างบาปหรือการอภิเษกเพื่อเข้ารับหน้าที่

e หมายถึง การประกาศถึงการที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่ กษัตริย์ และหน้าที่ของพระองค์ในฐานะผู้เปิดเผยความจริง (ยน 18:36-37;) การพูดถึงปอนทิอัส ปีลาต ทำให้คำให้การมีลักษณะเป็นทางการ ซึ่งเป็นแบบอย่างการประกาศความเชื่อของคริสตชนเมื่อรับศีลล้างบาปหรือเมื่อถูกเบียดเบียน

f คำว่า "การสำแดงพระองค์" (epiphany ใช้ใน 2 ธส 2:8; เมื่อกล่าวถึงการปรากฏของมนุษย์ชั่วร้าย) เป็นคำที่จดหมายเรื่องการอภิบาลชอบใช้แทน "การเสด็จมาอย่างรุ่งเรือง" (parousia 1 คร 15:23 เชิงอรรถ n) หรือ "การเปิดเผยในวาระสุดท้าย" (apocalypse=วิวรณ์ ดู 1 คร 1:7 เชิงอรรถ c) คำว่า "การสำแดงพระองค์" เป็นศัพท์เทคนิค (2 ทธ 4:1,8; ทต 2:13; ฮบ 9:28;) และใช้เพื่อหมายถึงทั้งการแสดงพระองค์ของพระคริสตเจ้าในชัยชนะของพระองค์เมื่อสิ้นพิภพ และการแสดงพระองค์ในโลกเพื่อภารกิจไถ่กู้ โดยการดำเนินชีวิต การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ (2 ทธ 1:10; ทต 2:11; 3:4)

g บทเพลงสรรเสริญถวายพรบทนี้อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงสรรเสริญในพิธีกรรม (เทียบ 1:17) ประกอบด้วยข้อความ 7 ประโยคจากพระคัมภีร์ที่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมกรีก มีใจความสำคัญว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวที่สมควรได้รับการนมัสการ และไม่มีใครโอ้อวดได้ว่าเข้าใจธรรมล้ำลึกของพระเจ้าได้

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก