"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ครูผู้สอนผิด

4  1พระจิตเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ในยุคสุดท้ายa บางคนจะละทิ้งความเชื่อ และเปลี่ยนไปสนใจจิตที่หลอกลวงและสนใจคำสอนของปีศาจ  2สนใจคำสอนของคนโกหกเจ้าเล่ห์ ซึ่งมโนธรรมของเขาถูกมารร้ายตอกตราไว้แล้วb  3พวกเขาห้ามแต่งงานและห้ามกินอาหารบางชนิด แต่พระเจ้าทรงสร้างอาหารเหล่านี้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้ความจริงได้บริโภคด้วยความสำนึกในพระคุณc  4ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นสิ่งที่ดี และเราไม่ควรตัดสิ่งใดออกไป แต่ต้องรับด้วยความสำนึกในพระคุณ  5พระวาจาของพระเจ้าและการอธิษฐานทำให้สิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์  6ถ้าท่านให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พี่น้อง ท่านก็จะเป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระคริสตเยซู ได้รับการหล่อเลี้ยงจากคำสอนที่มาจากความเชื่อและหลักคำสอนที่ดีซึ่งท่านติดตามมาโดยตลอด  7อย่าสนใจฟังนิทานไร้สาระที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่จงฝึกฝนตนให้เคารพรักพระเจ้าd  8การฝึกร่างกายมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ความเคารพรักพระเจ้านั้นมีประโยชน์สำหรับทุกสิ่ง เพราะมีพระสัญญาทั้งสำหรับชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า  9นี่เป็นคำพูดที่เชื่อถือได้และควรที่ทุกคนจะยอมรับ  10พวกเราตรากตรำทำงานและต่อสู้ก็เพื่อสิ่งนี้ เราได้มอบความหวังไว้ในพระเจ้าผู้ทรงชีวิต และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะของผู้ที่มีความเชื่อ  11ท่านจงกำชับและสั่งสอนเรื่องเหล่านี้เถิด

        12อย่าให้ใครดูหมิ่นท่านเพราะความเป็นคนหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคนด้วยคำพูดและความประพฤติ ด้วยความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ของท่าน  13จงเอาใจใส่อ่านพระคัมภีร์ให้ประชาชนฟัง จงตักเตือนและสั่งสอนพวกเขาจนกว่าข้าพเจ้าจะมาถึง  14จงอย่าละเลยพระพรพิเศษที่มีอยู่ในท่าน พระพรซึ่งเป็นของประทานให้ท่านเมื่อมีการประกาศพระวาจาเลือกสรรท่านและบรรดาผู้อาวุโสได้ปกมือเหนือท่านe  15จงเอาใจใส่และอุทิศตนในเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนแลเห็นความก้าวหน้าของท่าน  16จงดูแลทั้งตนเองและคำสั่งสอน จงมั่นคงต่อไปในเรื่องดังกล่าว เพราะเมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะช่วยทั้งตนเองและผู้ที่ฟังท่านให้รอดพ้น4 a เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่จะเป็นลักษณะของ "ยุคสุดท้าย" (ดู 2 ธส 2:3-12; 2 ทธ 3:1; 4:3-4; 2 ปต 3:3;   ยด 18 ดู มธ 24:6ฯ//; กจ 20:29-30;) เนื่องจากว่า "ยุคสุดท้าย" ได้เริ่มต้นแล้ว (รม 3:26 เชิงอรรถ m;) เราจึงมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนี้อันเป็นยุคของวิกฤตการณ์ด้วย (1 คร 7:26; อฟ 5:6; 6:13; ยก 5:3; 1 ยน 2:18; 4:1,3; 2 ยน 7)

b นั่นคือ ถูกตอกตราเหมือนกับทาสที่หลบหนี และนำมาตีตราด้วยการนาบเหล็กร้อนลงไป

c ลัทธิจินไตยนิยมสอนว่าการแต่งงานเป็นสิ่งชั่วร้าย แต่กฎระเบียบเรื่องอาหารเป็นข้อกำหนดของชาวยิวโดยเฉพาะ (ดู คส 2:16-23)

d คำว่า "เคารพรักพระเจ้า" มีใช้ 10 ครั้งในกลุ่มจดหมายเรื่องการอภิบาล 2:2; 3:16; 4:7,8; 6:3,5,6,11;        2 ทธ 3:12; ทต 2:12; เป็นคำที่สรุปรวมท่าทีของคริสตชนไว้ทั้งหมด เกี่ยวโยงกับความรู้ของความเชื่อซึ่งเป็นแกนกลางชีวิตร่วมกันในพระคริสตเยซู คำนี้ยังหมายถึงความจงรักภักดี และความจริงจังในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าอีกด้วย

e บางคนแปลว่า "การปกมือเพื่อรับหน้าที่ผู้อาวุโส" "การปกมือ" นี้อาจเป็นพิธีสำหรับการให้พรหรือพระคุณพิเศษ (ฮบ 6:2) หรืออาจจะเป็นท่าทางที่ใช้ในการอวยพร (มธ 19:15;) หรือรักษาโรค (มธ 9:18//; มก 6:5; 7:32; 8:23-25; 16:18; ลก 4:40; 13:13; กจ 9:12,17; 28:8;) หรือประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่เพิ่งรับศีลล้างบาป (กจ 1:5 เชิงอรรถ f;) หรืออาจเป็นพิธีสำหรับการถวายบุคคลหนึ่งเข้ารับหน้าที่ทางการในพระศาสนจักร       (กจ 6:6; 13:3;) เช่นที่พูดถึงในข้อนี้ และใน 1 ทธ 5:22 เชิงอรรถ h; 2 ทธ 1:6; ตั้งแต่วันที่เขาได้รับการปกมือเหนือศีรษะ ทิโมธีได้รับพระคุณพิเศษอย่างถาวร (charism=พระพรพิเศษ) ซึ่งอภิเษกเขาให้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ส่วนเรื่องบทบาทของประกาศก ดู 1:18

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก