Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แบบอย่างของเปาโลa

1ข้าพเจ้าไม่เป็นอิสระหรือ ข้าพเจ้าไม่ใช่อัครสาวกคนหนึ่งหรือ ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านทั้งหลายไม่ใช่ผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ  2แม้ว่าคนอื่นไม่ยอมรับข้าพเจ้าเป็นอัครสาวก แต่สำหรับท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกอย่างแน่นอน เพราะท่านเป็นตราแสดงว่า ข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า  3นี่คือคำป้องกันตนเพื่อตอบโต้ผู้ที่ กล่าวหาข้าพเจ้า  4เราไม่มีสิทธิที่จะกินและดื่มหรือb  5และไม่มีสิทธิที่จะมีภรรยาผู้มีความเชื่อคอยติดตามcเหมือนอัครสาวกคนอื่น เหมือนพี่น้องของพระเยซูเจ้า และเหมือนกับที่เคฟาสมีหรือ  6มีแต่ข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั้นหรือที่ต้องทำงานเลี้ยงชีพ  7ใครบ้างที่รับราชการทหารโดยออกค่าใช้จ่ายเอง ใครบ้างทำสวนองุ่นโดยไม่กินผลองุ่นจากสวนนั้น ใครบ้างดูแลฝูงแกะโดยไม่ดื่มน้ำนมจากแกะนั้น  8ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้มิใช่ตามเหตุผลเท่านั้น ธรรมบัญญัติเองก็กล่าวไว้เช่นเดียวกัน ธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า 9"อย่าเอาตะกร้อสวมปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าว" พระเจ้าทรงเป็นห่วงถึงวัวด้วยหรือ  10พระองค์ตรัสเช่นนี้เพื่อเรามิใช่หรือ แน่นอน ข้อความนี้เขียนไว้เพื่อเรา เพราะผู้ที่ไถนาและผู้ที่นวดข้าวย่อมไถย่อมนวดโดยหวังที่จะได้รับส่วนแบ่งผลจากการงานของตน  11ถ้าเราหว่านพืชพันธุ์ฝ่ายจิตให้แก่ท่าน จะมากเกินไปหรือ ถ้าเราจะเก็บเกี่ยวผลทางวัตถุจากท่านด้วย  12ถ้าผู้อื่นมีสิทธิเช่นนี้จากท่าน เราก็มีสิทธิเช่นนี้มากกว่าด้วยมิใช่หรือ แต่เราไม่ใช้สิทธินี้ ตรงกันข้าม เรายอมรับความยากลำบากทุกอย่างเพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้า  13ท่านไม่รู้หรือว่า ผู้ที่ทำงานในพระวิหารย่อมรับอาหารจากพระวิหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถวายบูชาบนพระแท่นย่อมรับส่วนแบ่งจากสิ่งของที่ถวายบนพระแท่นนั้น  14เช่นเดียวกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ผู้ที่ประกาศข่าวดียังชีพจากการประกาศข่าวดีนี้ด้วย

        15ข้าพเจ้าไม่เคยใช้สิทธิเช่นนี้แม้แต่ประการเดียว และข้าพเจ้าไม่ได้เขียนเพื่อเรียกร้องสิทธิเหล่านี้เพื่อตนเอง ข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าที่จะเรียกร้องสิทธิเช่นนี้ ไม่มีใครทำให้ข้าพเจ้าหมดความภูมิใจในเรื่องนี้ได้d  16แต่ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ  17เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเอง ข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น  18ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่าง ๆ จากการประกาศข่าวดีนั้น

        19แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  20ข้าพเจ้าทำตนเป็นชาวยิวในหมู่ชาวยิวเพื่อเอาชนะใจชาวยิว แม้ข้าพเจ้าจะไม่มีธรรมบัญญัติบังคับ ข้าพเจ้าก็ทำตนให้มีธรรมบัญญัติบังคับในหมู่ผู้ที่มีธรรมบัญญัติบังคับเพื่อเอาชนะใจเขาเหล่านี้  21ข้าพเจ้ามีธรรมบัญญัติของพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระคริสตเจ้าeบังคับอยู่ แต่ข้าพเจ้าก็ทำตนเหมือนกับผู้ที่ไม่มีธรรมบัญญัติบังคับ เพื่อเอาชนะใจผู้ที่ไม่มีธรรมบัญญัติบังคับ       22ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้น  23ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย

         24ท่านไม่รู้หรือว่า คนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬา ทุกคนวิ่งก็จริง แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล ท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วย เพื่อชิงรางวัลให้ได้  25นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย  26ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมาย ข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลม  27แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกาf9 a เปาโลได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า แม้คริสตชนจะมีอิสรภาพที่จะกินหรือไม่กินเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วก็ได้ แต่เขาควรใช้ความรักมาช่วยตัดสินว่าจะกินหรือไม่ ในบทนี้เปาโลจึงบรรยายค่อนข้างยืดยาวเกี่ยวกับตนเองว่า ได้สละสิทธิพิเศษในฐานะอัครสาวกเพราะเห็นแก่ผู้อื่น

b โดยที่กลุ่มคริสตชนต้องเป็นผู้รับภาระเลี้ยงดู

c อัครสาวกที่แต่งงานแล้ว เช่น เคฟาส (เปโตร) คงมีภรรยาติดตามช่วยดูแลความต้องการส่วนตัว

d แปลตามตัวอักษรว่า "ข้าพเจ้ายอมตายดีกว่า... ไม่มีใครจะทำให้ความภูมิใจของข้าพเจ้าสูญหายไป"

e ตามความหมายที่อธิบายไว้ใน 11:1 และ กท 2:20 เชิงอรรถ m

f ข้อความตอนนี้ใช้ศัพท์การกีฬาในสมัยนั้น เปาโลเชื้อเชิญ "คนที่เข้มแข็ง" ให้เอาอย่างท่านโดยสละสิทธิบางอย่างเพราะความรัก ทั้งนี้ เพื่อจะได้สวรรค์เป็นรางวัลเหมือนดังที่นักกีฬาต้องเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะได้รางวัล

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย