Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

: อาหารถวายแด่รูปเคารพa

หลักการทั่วไป

8  1เรื่องเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพนั้น เรารู้ว่า เราทุกคนมีความรู้แล้ว แต่ความรู้ทำให้ทะนงตน สิ่งที่เสริมสร้างคือความรัก  2ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีความรู้เรื่องใด ๆ เขายังไม่รู้เท่าที่ควร  3แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้น  4เรื่องการกินเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วนั้น เราก็รู้แล้วว่า รูปเคารพเป็นเพียงรูป และไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว  5แม้จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระเจ้าและเจ้านายเช่นนี้มีอยู่มากมายb  6แต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดา สรรพสิ่งมาจากพระองค์ เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์ และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ สรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์ เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วยc8 a เมื่อมีการถวายบูชายัญแด่รูปเคารพ เนื้อสัตว์ที่นำมาถวายนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นของสมณะ  อีกส่วนหนึ่งจะเป็นของผู้ที่นำสัตว์มาถวาย ส่วนที่เหลือจะทำอาหารเลี้ยงผู้ร่วมพิธี หรือมิฉะนั้น จะเอาไปขายในร้านค้าตามตลาด คริสตชนชาวโครินธ์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะกินเนื้อที่ขายตามตลาดนี้ได้หรือไม่โดยไม่ถือว่าเป็นการกราบไหว้เทพเจ้า  เปาโลตอบเหมือนกับใน รม บทที่ 14-15 ว่าคริสตชนมีอิสระที่จะกินได้  แต่ความรักเรียกร้องให้เขาเคารพความรู้สึกที่อ่อนไหวของพี่น้องซึ่งคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาป เปาโลไม่ได้อ้างถึงกฎที่ประกาศใช้ที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 15:20,29) และดูเหมือนจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีกฎเกณฑ์ข้อนั้นอยู่ ปัญหาเรื่องนี้ ดู กจ 15:1 เชิงอรรถ a

b เปาโลเพียงแต่ยืนยันข้อเท็จจริง  "พระเจ้า"  หมายถึง เทพเจ้าแห่งภูเขาโอลิมปัสในเทพนิยายกรีก "เจ้านาย" ก็คือมนุษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพเจ้านั่นเอง เช่น พระจักรพรรดิ

c หรืออาจแปลอีกอย่างหนึ่งได้ว่า "พระเจ้าแต่พระองค์เดียว คือ พระบิดาจากพระองค์ทุกสิ่ง (มีความเป็นอยู่) และเรา (กลับไป) ยังพระองค์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว คือพระเยซูคริสต์ โดยทางพระองค์ ทุกสิ่ง(มีความเป็นอยู่) และโดยทางพระองค์ เรา (กลับไปหาพระบิดา) "ข้อความในวงเล็บเป็นคำที่ต้องเพิ่มเพื่อทำให้ประโยคนี้มีความหมายเป็นที่เข้าใจได้ มิฉะนั้น จะเป็นประโยคที่ไม่มีคำกริยา พึงสังเกตคำยืนยันว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็นอยู่แล้วก่อนสร้างโลก (ดู ฟป 2:6 เชิงอรรถ f;  คส 1:15 เชิงอรรถ d)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย