Get Adobe Flash player

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ลก 11:29-32…
       29เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย อยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น 30โยนาห์เป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนะเวห์ฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้น 31ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดิน เพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีก 32ในวันพิพากษา ชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศน์ของประกาศกโยนาห์ แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์อีก

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก “เครื่องหมาย” ของโยนาห์ ทำให้ชาวนีนะเวห์กลับใจได้จริงๆ
o แม้โยนาห์เองไม่เชื่อ ไม่ได้คิดว่าชาวนีนะเวห์จะกลับใจก็ตาม
o แต่ชาวนีนะเวห์ได้ยิน และก็ได้กลับใจ และพระเจ้าก็ทรงพระเมตตาต่อไป...

• พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้ย้ำว่า.. “ แต่ที่นี่ มีเครื่องหมายยิ่งใหญ่กว่าเครื่องหมายของโยนาห์”
o เครื่องหมายนี้ คือ “พระเยซู”
o คือความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาใน “พระบุตร พระเยซู”
o พ่อมั่นใจว่า ถ้ามีพระเยซูเป็นเครื่องหมายยิ่งใหญ่กว่าโยน... แล้วโลกจะไม่รอดพ้น เราจะไม่ได้รับความรอดพ้นได้อย่างไร
o พ่อมั่นใจว่า... ถ้ามีพระเยซูเป็นน้ำทรงชีวิต เป็น “เครื่องหมาย” คือเครื่องหมายยิ่งใหญ่แห่งความรัก ความเมตตา และความดีของพระเจ้า... ดังนั้นประชาชน สังคมทุกสมัย แม้ปัจจุบัน ที่เป็นดังทะเลทรายของชีวิตฝ่ายจิตเช่นปัจจุบัน
o ด้วยเครื่องหมาย คือ “พระเยซู” พวกเรา สังคม และโลก ถ้าได้เห็น ได้ยิน ได้รู้จักเครื่องมายเช่นนี้... เราจะไม่กลับใจใช้โทษบาป และเปลี่ยนแปลตนเองได้อย่างไร...

• สังคมไทยขอเราและสังคมโลก มีพระศาสนาจักรเป็น “เครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อประกศนำความรอดพ้นที่มาจากพระคริสตเจ้า” เราพระศาสนจักรคือคริสตชน เราศิษย์พระคริสตเจ้าทุกคน... เรามีผู้ที่แบกเครื่องหมายของพระคริสตเจ้าเสมอ คือเราคริสตชนทุกคน นักบวช พระสงฆ์ และชุมชนวัดที่เป็นดัง “แสงสว่างส่องโลก เป็นเกลือดองแผ่นดิน พวกเราต้องเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ให้ได้จริงๆ เราต้องโดดเด่นในความรักร้อนรน ในความเมตตา ใจดี และมีเมตตาธรรมอย่างเต็มที่ เพื่อประกาศให้โลกปัจจุบันได้รับรู้ถึงพระคริสตเจ้า โดยมีชีวิตของนักบวช เป็น “เครื่องหมาย”

• และแน่นอน เราทุกคนด้วยครับ.. บรรดาคริสตชนที่เวทีของพวกท่านคือในโลก ในการอาชีพกลุ่มอาชีพ ครอบครัว พวกเราต้องเป็น “เครื่องหมายของพระคริสตเจ้า”

• เราต้องเป็นครอบครัวที่มีความเชื่อ มีคุณภาพ มีคุณธรรม ความรักเมตตา ก็เป็นเครื่องหมายสำคัญ และยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับ เพราะคริสตชนฆราวาส คือ คนกลุ่มใหญ่ที่สุด และอันที่จริง พวกท่านคือที่มาของพระแสเรียกนักบวช พระสงฆ์อีกด้วย พ่อยากเน้นตามกฤษฎีกาสมัชชาฯ 2015 ที่ย้ำว่า
o “พระศาสนจักรระดับบ้าน” ต้องเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดในการประกาศข่าวดี ครอบครัวมิใช่เป็นเพียงหน่วยย่อยๆ ที่พระศาสนจักรจะให้การอภิบาลเท่านั้น แต่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกันในความแตกต่างที่หลากหลาย และเป็นที่ซึ่งบิดามารดาและผู้อาวุโสถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน
o “ชุมชน” หรือ “หมู่คณะ” เป็นพระศาสนจักรในบริบทของชาวเอเชียและประเทศไทย สะท้อนภาพความเป็นชุมชนของพระศาสนจักรในยุคแรกๆ ที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจาด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง รวมตัวกันเพื่อภาวนา อ่านพระคัมภีร์ ร่วมพิธีกรรม เรียนรู้คำสอนและเจริญชีวิตพระวาจา แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของตนและของชุมชนในมิติต่างๆ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการแบ่งปัน และการรับใช้ซึ่งกันและกัน จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสของประชาชน (เทียบ กจ 4: 34f)
o วิถีชุมชนวัดต้องเป็นเครื่องหมายที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร และเป็นเครื่องมือในการอบรม การฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจการประกาศข่าวดี

• สำหรับตัวพ่อเองด้วย.... พ่อเองด้วย หนีไม่ได้
o พระสงฆ์ ทุกองค์ พระสังฆราชทุกองค์ คือเครื่องหมายของพระคริสตเจ้า “ต้องเป็นให้ได้ เพราะสัญญาจะเป็น และได้รับการปกมือ เจิม จนเรียกว่า เป็นพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง”
o เราทุกคน จึงมีภารกิจสำคัญ ในใจความที่ว่า “หลีกเลี่ยงไม่ได้ ละทิ้งไม่ได้ เสเพล เททิ้งซึ่งการเป็นเครื่องหมายไม่ได้ หลบๆ หลีกๆ เลี่ยงๆ ฉากๆ เลี่ยงๆก็ไม่ได้” เพราะชีวิตของพวกเรา คือ “เครื่องหมายแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ ประกาศพระคริสตเจ้า” เพื่อสังคม ร่วมกับพี่น้องคริสตชน เพื่อโลกให้ได้พบความใสแห่งชีวิตที่มีความหวังเสมอครับ

• ชีวิตของเราคริสตชนต้องเป็น “เครื่องหมายของพระคริสตเจ้า” คือ เป็น “ศิษย์พระคริสต์” สำหรับสังคมปัจจุบันเสมอไป
o พ่อขอให้เราคริสตชน นักบวช โดยเฉพาะพระสงฆ์และพระสังฆราช ต้องเป็น น้ำใส ใจจริง บริสุทธิ์ ในการเป็นเครื่องหมายแก่สังคมโลก ด้วยการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าแท้ เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยาน เป็นเครื่องหมายประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าเสมอไปครับ

• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย