Get Adobe Flash player

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ลก 11:29-32…
       29เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย อยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น 30โยนาห์เป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนะเวห์ฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้น 31ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดิน เพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีก 32ในวันพิพากษา ชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศน์ของประกาศกโยนาห์ แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์อีก

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก “เครื่องหมาย” ของโยนาห์ ทำให้ชาวนีนะเวห์กลับใจได้จริงๆ
o แม้โยนาห์เองไม่เชื่อ ไม่ได้คิดว่าชาวนีนะเวห์จะกลับใจก็ตาม
o แต่ชาวนีนะเวห์ได้ยิน และก็ได้กลับใจ และพระเจ้าก็ทรงพระเมตตาต่อไป...

• พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้ย้ำว่า.. “ แต่ที่นี่ มีเครื่องหมายยิ่งใหญ่กว่าเครื่องหมายของโยนาห์”
o เครื่องหมายนี้ คือ “พระเยซู”
o คือความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาใน “พระบุตร พระเยซู”
o พ่อมั่นใจว่า ถ้ามีพระเยซูเป็นเครื่องหมายยิ่งใหญ่กว่าโยน... แล้วโลกจะไม่รอดพ้น เราจะไม่ได้รับความรอดพ้นได้อย่างไร
o พ่อมั่นใจว่า... ถ้ามีพระเยซูเป็นน้ำทรงชีวิต เป็น “เครื่องหมาย” คือเครื่องหมายยิ่งใหญ่แห่งความรัก ความเมตตา และความดีของพระเจ้า... ดังนั้นประชาชน สังคมทุกสมัย แม้ปัจจุบัน ที่เป็นดังทะเลทรายของชีวิตฝ่ายจิตเช่นปัจจุบัน
o ด้วยเครื่องหมาย คือ “พระเยซู” พวกเรา สังคม และโลก ถ้าได้เห็น ได้ยิน ได้รู้จักเครื่องมายเช่นนี้... เราจะไม่กลับใจใช้โทษบาป และเปลี่ยนแปลตนเองได้อย่างไร...

• สังคมไทยขอเราและสังคมโลก มีพระศาสนาจักรเป็น “เครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อประกศนำความรอดพ้นที่มาจากพระคริสตเจ้า” เราพระศาสนจักรคือคริสตชน เราศิษย์พระคริสตเจ้าทุกคน... เรามีผู้ที่แบกเครื่องหมายของพระคริสตเจ้าเสมอ คือเราคริสตชนทุกคน นักบวช พระสงฆ์ และชุมชนวัดที่เป็นดัง “แสงสว่างส่องโลก เป็นเกลือดองแผ่นดิน พวกเราต้องเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ให้ได้จริงๆ เราต้องโดดเด่นในความรักร้อนรน ในความเมตตา ใจดี และมีเมตตาธรรมอย่างเต็มที่ เพื่อประกาศให้โลกปัจจุบันได้รับรู้ถึงพระคริสตเจ้า โดยมีชีวิตของนักบวช เป็น “เครื่องหมาย”

• และแน่นอน เราทุกคนด้วยครับ.. บรรดาคริสตชนที่เวทีของพวกท่านคือในโลก ในการอาชีพกลุ่มอาชีพ ครอบครัว พวกเราต้องเป็น “เครื่องหมายของพระคริสตเจ้า”

• เราต้องเป็นครอบครัวที่มีความเชื่อ มีคุณภาพ มีคุณธรรม ความรักเมตตา ก็เป็นเครื่องหมายสำคัญ และยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับ เพราะคริสตชนฆราวาส คือ คนกลุ่มใหญ่ที่สุด และอันที่จริง พวกท่านคือที่มาของพระแสเรียกนักบวช พระสงฆ์อีกด้วย พ่อยากเน้นตามกฤษฎีกาสมัชชาฯ 2015 ที่ย้ำว่า
o “พระศาสนจักรระดับบ้าน” ต้องเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดในการประกาศข่าวดี ครอบครัวมิใช่เป็นเพียงหน่วยย่อยๆ ที่พระศาสนจักรจะให้การอภิบาลเท่านั้น แต่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกันในความแตกต่างที่หลากหลาย และเป็นที่ซึ่งบิดามารดาและผู้อาวุโสถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน
o “ชุมชน” หรือ “หมู่คณะ” เป็นพระศาสนจักรในบริบทของชาวเอเชียและประเทศไทย สะท้อนภาพความเป็นชุมชนของพระศาสนจักรในยุคแรกๆ ที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจาด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง รวมตัวกันเพื่อภาวนา อ่านพระคัมภีร์ ร่วมพิธีกรรม เรียนรู้คำสอนและเจริญชีวิตพระวาจา แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของตนและของชุมชนในมิติต่างๆ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการแบ่งปัน และการรับใช้ซึ่งกันและกัน จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสของประชาชน (เทียบ กจ 4: 34f)
o วิถีชุมชนวัดต้องเป็นเครื่องหมายที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร และเป็นเครื่องมือในการอบรม การฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจการประกาศข่าวดี

• สำหรับตัวพ่อเองด้วย.... พ่อเองด้วย หนีไม่ได้
o พระสงฆ์ ทุกองค์ พระสังฆราชทุกองค์ คือเครื่องหมายของพระคริสตเจ้า “ต้องเป็นให้ได้ เพราะสัญญาจะเป็น และได้รับการปกมือ เจิม จนเรียกว่า เป็นพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง”
o เราทุกคน จึงมีภารกิจสำคัญ ในใจความที่ว่า “หลีกเลี่ยงไม่ได้ ละทิ้งไม่ได้ เสเพล เททิ้งซึ่งการเป็นเครื่องหมายไม่ได้ หลบๆ หลีกๆ เลี่ยงๆ ฉากๆ เลี่ยงๆก็ไม่ได้” เพราะชีวิตของพวกเรา คือ “เครื่องหมายแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ ประกาศพระคริสตเจ้า” เพื่อสังคม ร่วมกับพี่น้องคริสตชน เพื่อโลกให้ได้พบความใสแห่งชีวิตที่มีความหวังเสมอครับ

• ชีวิตของเราคริสตชนต้องเป็น “เครื่องหมายของพระคริสตเจ้า” คือ เป็น “ศิษย์พระคริสต์” สำหรับสังคมปัจจุบันเสมอไป
o พ่อขอให้เราคริสตชน นักบวช โดยเฉพาะพระสงฆ์และพระสังฆราช ต้องเป็น น้ำใส ใจจริง บริสุทธิ์ ในการเป็นเครื่องหมายแก่สังคมโลก ด้วยการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าแท้ เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยาน เป็นเครื่องหมายประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าเสมอไปครับ

• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ