Get Adobe Flash player

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ลก 11:27-28…
       27ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” 28แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระวาจาวันนี้สั้นเหลือเกิน สองข้อเท่านั้น เป็นเสียงหญิงคนหนึ่งที่ฟังพระเยซูเจ้า และตะโกนร้องว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” และพระองค์ก็ตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก” แค่นี้เลยเนื้อหาสาระ
o ใช่ครับ คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้มีความสุขกว่านั้นอีก กว่าการให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงพระเยซูเจ้า
o ที่ตรงนี้หมายความว่า คนที่ฟังพระวาจาของพระองค์และปฏิบัติตามเป็นสุขยิ่งกว่าพระแม่มารีย์กระนั้นหรือ...

• พระวาจาตรงนี้ทำให้เกิดความกังขา และบรรดาคริสตชนที่ไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระแม่มารีย์ หรือต่อต้านความศรัทธาในพระแม่มารีย์ของเราคาทอลิก อาจใช้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเพื่อจะบอกว่าพระแม่มารีย์ไม่ได้สำคัญพิเศษ บางทีพวกเขาก็เรียกพระแม่มารีย์ในภาษาไทยของเราว่า “นางมารีย์” ฟังดูเหมือนไม่ให้เกียรติแม่พระนัก และคริสตชนหลายนิกายก็รู้สึกเช่นนั้น ที่ไม่ได้ให้เกียรติพระแม่มารีย์ นอกจากนั้นบ่อยครั้งพวกเขาก็ต่อต้านความเชื่อศรัทธาต่อพระแม่มารีย์เอามากๆเสียด้วย และใช้พระวาจาตอนนี้เพื่อจะบอกว่า พระเยซูเจ้าเองก็ยืนยันว่า “คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นสุขยิ่งกว่านั้นอีก”

• วันนี้พ่อจะพิสูจน์จากข้อความในพระคัมภีร์เอง พระคัมีภร์ตอนนี้เองด้วย เพื่อยืนยันว่า “แม่พระสมควรได้ชื่อว่าเป็นสุขที่สุด” เพราะแม่พระได้ให้กำเนิดพระเยซู ได้ให้นมเลี้ยงพระเยซู และเหนือสิ่งอื่นใด... ถ้าพระเยซูเจ้ายืนยันว่า
o “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”
o ถ้าเช่นนั้น พ่อก็สามารถตัดสินและพิสูจน์ด้วยพระวาจาตอนนี้เองเลยว่าแม่พระมีความสุขที่สุด เป็นสุขที่สุด
o เพราะว่ามิใช่เพียงพระแม่ได้ให้กำเนิด ให้นมเลี้ยงดูพระเยซู แต่
o แม่พระได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า
o พระแม่มารีย์ได้รับฟังพระบัญชา และยอมรับ และปฏิบัติตามพระวาจานั้นอย่างครบถ้วนที่สุดแล้วครับ... หรือว่าไม่จริง???

• ข้อพิสูจน์ว่าแม่พระได้รับฟัง และปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าที่สุด พระแม่ยอมรับและยอมศิโรราบยอมทำตามที่สุดสำหรับพระแม่มารีย์ เราได้รับข้อมูลจากพระคัมภีร์เองครับ... เรามาดูกัน ถ้าเรายอมรับพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แบบที่พี่น้องคริสตชนต่างนิกายก็ให้เกียรติพระคัมภีร์มากที่สุด ดังนั้นพ่อก็พิสูจน์ด้วยพระวรสารเล่มเดียวกันนี้เลย พระวรสารโดยท่านนักบุญลูกา “ตอนทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งสาร...” เรามาดูกันครับ
o พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียล... มาพบหญิงพรหมจารีชื่อมารีย์...
o ทูตสวรรค์กล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน”
o ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน
ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์
o พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร...
o ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน...”
o พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”

• ข้อความทั้งหมดที่พ่อตัดคัดมานี้... เราเห็นชัดว่า
o พระแม่มารีย์ฟังเสียงของพระเจ้า และยอมปฏิบัติตามทั้งหมด ชัดเจนที่สุด และยอมรับจนถึงที่สุด ร่วมมือกับพระเจ้าในการรับการบังเกิด ให้กำเนิดพระเยซู ให้นมเลี้ยงดู ไม่มีใครในโลกนี้ได้ทำหน้าที่นี้... ใช่ไหม??
o และจะมีใครที่น้อมรับฟังพระวาจา และตอบรับให้ “พระวาจา” รับเอากายมาบังเกิดในพระครรภ์ดังเช่นพระนางเล่า... คำตอบคือ “ไม่มีครับ”

• ดังนั้น ... พระวรสารวันนี้ หญิงคนนั้นพูดน่าจะเพราะความทึ่งใจ... ว่า “ใครให้กำเนิดท่านเป็นสุข” พระเยซูเจ้ายืนยันว่า “ผู้ฟังพระวาจาและปฏิบัติมีความสุขยิ่งกว่า...”
o สรุป พระแม่มารีย์สมควรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความสุขที่สุดแล้วใช่ไหม มีบุญที่สุดแล้วใช่ไหม... เพราะพระแม่ได้รับฟังและยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเต็มเปี่ยมที่สุดแล้ว
o เพราะว่า ในพระนางมารีย์ พระวาจาของพระเจ้า หรือพระวจนาตถ์ หรือพระประสงค์ได้รับเอากายในเลือดเนื้อของพระนางเองจริงๆ ให้บังเกิดพระเยซู

• ที่นี้เรากลับไปดูคำของทูตสวรรค์อีกครั้ง...
o “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน” สรุปและฟันธงได้เลยว่า แม่พระเป็นผู้มีความสุขที่สุด มีบุญที่สุด

• ไปดูข้อความจากพระคัมภีร์อีกตอน เวลาที่นางเอลีซาเบธได้ต้อนรับพระนางในบ้านของตนเมื่อแม่พระเสด็จเยี่ยม... (ลก 1:42-45) พระคัมภีร์บันทึกว่า
o “นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี
o เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง””

• เขียนมาถึงตรงนี้ ถ้อยคำที่เอลีซาเบธกล่าว “เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” ชัดเจนมากๆว่าแม่พระเป็นสุขที่เชื่อในพระวาจาของพระเจ้า...

• ขอยกข้อความพระคัมภีร์ภาษาต้นฉบับกรีกต้นฉบับที่ไม่มีคริสตชนนิกายใดๆ ปฏิเสธว่า นี่คือข้อความที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า พ่อจะยกภาษาต้นฉบับมารับรองพร้อมคำแปลสักหน่อย รับรองว่า เป็นการยืนยันแน่นปึ้กจริงว่า แม่พระเป็นผู้เป็นสุขที่สุด ภาษากรีกใช้คำว่า “Makaria”... แปลว่า “เป็นสุข” (Blessed) มาดูกันครับ
o καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. (ต้นฉบับภาษากรีก)
o And blessed is she who believed that there would be a fulfilment of what was spoken to her from the Lord." (คำแปลภาษาอังกฤษ)
o Tu es heureuse: tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé!» (ฝรั่งเศส)
o et beata quae credidit quoniam perficientur ea quae dicta sunt ei a Domino (ลาติน)

• หลังจากยืนยันด้วยพระคัมภีร์แน่นปึ้กเช่นนี้ เราแน่ใจได้เลยว่า
o คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามได้สมบูรณ์แบบที่สุด คือ พระแม่มารีย์ ไม่มีใครได้รับเกียรติเหมือนพระแม่
o “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” และหญิงคนนี้ก็คือพระแม่มารีย์นั่นเอง สรุปว่าครบถ้วนของความสุขจริงๆครับ

• ดังนั้น พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อขอ...
o ขอให้เรามั่นใจได้เลยว่า “พระแม่มารีย์ คือต้นแบบคริสตชนยอดเยี่ยมที่สุด ผู้เป็นต้นแบบสอนเราให้ฟังพระวาจา และปฏิบัติตามจริงๆ อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด”
o ขอให้เราเป็นผู้มีความสุข มีบุญ โดยการฟังพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นเสมอ และปฏิบัติตามมากขึ้นเสมอครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสุขกับพระวาจาของพระองค์ครับ