Get Adobe Flash player

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ลก 11:27-28…
       27ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” 28แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระวาจาวันนี้สั้นเหลือเกิน สองข้อเท่านั้น เป็นเสียงหญิงคนหนึ่งที่ฟังพระเยซูเจ้า และตะโกนร้องว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” และพระองค์ก็ตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก” แค่นี้เลยเนื้อหาสาระ
o ใช่ครับ คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้มีความสุขกว่านั้นอีก กว่าการให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงพระเยซูเจ้า
o ที่ตรงนี้หมายความว่า คนที่ฟังพระวาจาของพระองค์และปฏิบัติตามเป็นสุขยิ่งกว่าพระแม่มารีย์กระนั้นหรือ...

• พระวาจาตรงนี้ทำให้เกิดความกังขา และบรรดาคริสตชนที่ไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระแม่มารีย์ หรือต่อต้านความศรัทธาในพระแม่มารีย์ของเราคาทอลิก อาจใช้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเพื่อจะบอกว่าพระแม่มารีย์ไม่ได้สำคัญพิเศษ บางทีพวกเขาก็เรียกพระแม่มารีย์ในภาษาไทยของเราว่า “นางมารีย์” ฟังดูเหมือนไม่ให้เกียรติแม่พระนัก และคริสตชนหลายนิกายก็รู้สึกเช่นนั้น ที่ไม่ได้ให้เกียรติพระแม่มารีย์ นอกจากนั้นบ่อยครั้งพวกเขาก็ต่อต้านความเชื่อศรัทธาต่อพระแม่มารีย์เอามากๆเสียด้วย และใช้พระวาจาตอนนี้เพื่อจะบอกว่า พระเยซูเจ้าเองก็ยืนยันว่า “คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นสุขยิ่งกว่านั้นอีก”

• วันนี้พ่อจะพิสูจน์จากข้อความในพระคัมภีร์เอง พระคัมีภร์ตอนนี้เองด้วย เพื่อยืนยันว่า “แม่พระสมควรได้ชื่อว่าเป็นสุขที่สุด” เพราะแม่พระได้ให้กำเนิดพระเยซู ได้ให้นมเลี้ยงพระเยซู และเหนือสิ่งอื่นใด... ถ้าพระเยซูเจ้ายืนยันว่า
o “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”
o ถ้าเช่นนั้น พ่อก็สามารถตัดสินและพิสูจน์ด้วยพระวาจาตอนนี้เองเลยว่าแม่พระมีความสุขที่สุด เป็นสุขที่สุด
o เพราะว่ามิใช่เพียงพระแม่ได้ให้กำเนิด ให้นมเลี้ยงดูพระเยซู แต่
o แม่พระได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า
o พระแม่มารีย์ได้รับฟังพระบัญชา และยอมรับ และปฏิบัติตามพระวาจานั้นอย่างครบถ้วนที่สุดแล้วครับ... หรือว่าไม่จริง???

• ข้อพิสูจน์ว่าแม่พระได้รับฟัง และปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าที่สุด พระแม่ยอมรับและยอมศิโรราบยอมทำตามที่สุดสำหรับพระแม่มารีย์ เราได้รับข้อมูลจากพระคัมภีร์เองครับ... เรามาดูกัน ถ้าเรายอมรับพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แบบที่พี่น้องคริสตชนต่างนิกายก็ให้เกียรติพระคัมภีร์มากที่สุด ดังนั้นพ่อก็พิสูจน์ด้วยพระวรสารเล่มเดียวกันนี้เลย พระวรสารโดยท่านนักบุญลูกา “ตอนทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งสาร...” เรามาดูกันครับ
o พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียล... มาพบหญิงพรหมจารีชื่อมารีย์...
o ทูตสวรรค์กล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน”
o ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน
ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์
o พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร...
o ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน...”
o พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”

• ข้อความทั้งหมดที่พ่อตัดคัดมานี้... เราเห็นชัดว่า
o พระแม่มารีย์ฟังเสียงของพระเจ้า และยอมปฏิบัติตามทั้งหมด ชัดเจนที่สุด และยอมรับจนถึงที่สุด ร่วมมือกับพระเจ้าในการรับการบังเกิด ให้กำเนิดพระเยซู ให้นมเลี้ยงดู ไม่มีใครในโลกนี้ได้ทำหน้าที่นี้... ใช่ไหม??
o และจะมีใครที่น้อมรับฟังพระวาจา และตอบรับให้ “พระวาจา” รับเอากายมาบังเกิดในพระครรภ์ดังเช่นพระนางเล่า... คำตอบคือ “ไม่มีครับ”

• ดังนั้น ... พระวรสารวันนี้ หญิงคนนั้นพูดน่าจะเพราะความทึ่งใจ... ว่า “ใครให้กำเนิดท่านเป็นสุข” พระเยซูเจ้ายืนยันว่า “ผู้ฟังพระวาจาและปฏิบัติมีความสุขยิ่งกว่า...”
o สรุป พระแม่มารีย์สมควรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความสุขที่สุดแล้วใช่ไหม มีบุญที่สุดแล้วใช่ไหม... เพราะพระแม่ได้รับฟังและยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเต็มเปี่ยมที่สุดแล้ว
o เพราะว่า ในพระนางมารีย์ พระวาจาของพระเจ้า หรือพระวจนาตถ์ หรือพระประสงค์ได้รับเอากายในเลือดเนื้อของพระนางเองจริงๆ ให้บังเกิดพระเยซู

• ที่นี้เรากลับไปดูคำของทูตสวรรค์อีกครั้ง...
o “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน” สรุปและฟันธงได้เลยว่า แม่พระเป็นผู้มีความสุขที่สุด มีบุญที่สุด

• ไปดูข้อความจากพระคัมภีร์อีกตอน เวลาที่นางเอลีซาเบธได้ต้อนรับพระนางในบ้านของตนเมื่อแม่พระเสด็จเยี่ยม... (ลก 1:42-45) พระคัมภีร์บันทึกว่า
o “นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี
o เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง””

• เขียนมาถึงตรงนี้ ถ้อยคำที่เอลีซาเบธกล่าว “เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” ชัดเจนมากๆว่าแม่พระเป็นสุขที่เชื่อในพระวาจาของพระเจ้า...

• ขอยกข้อความพระคัมภีร์ภาษาต้นฉบับกรีกต้นฉบับที่ไม่มีคริสตชนนิกายใดๆ ปฏิเสธว่า นี่คือข้อความที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า พ่อจะยกภาษาต้นฉบับมารับรองพร้อมคำแปลสักหน่อย รับรองว่า เป็นการยืนยันแน่นปึ้กจริงว่า แม่พระเป็นผู้เป็นสุขที่สุด ภาษากรีกใช้คำว่า “Makaria”... แปลว่า “เป็นสุข” (Blessed) มาดูกันครับ
o καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. (ต้นฉบับภาษากรีก)
o And blessed is she who believed that there would be a fulfilment of what was spoken to her from the Lord." (คำแปลภาษาอังกฤษ)
o Tu es heureuse: tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé!» (ฝรั่งเศส)
o et beata quae credidit quoniam perficientur ea quae dicta sunt ei a Domino (ลาติน)

• หลังจากยืนยันด้วยพระคัมภีร์แน่นปึ้กเช่นนี้ เราแน่ใจได้เลยว่า
o คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามได้สมบูรณ์แบบที่สุด คือ พระแม่มารีย์ ไม่มีใครได้รับเกียรติเหมือนพระแม่
o “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” และหญิงคนนี้ก็คือพระแม่มารีย์นั่นเอง สรุปว่าครบถ้วนของความสุขจริงๆครับ

• ดังนั้น พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อขอ...
o ขอให้เรามั่นใจได้เลยว่า “พระแม่มารีย์ คือต้นแบบคริสตชนยอดเยี่ยมที่สุด ผู้เป็นต้นแบบสอนเราให้ฟังพระวาจา และปฏิบัติตามจริงๆ อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด”
o ขอให้เราเป็นผู้มีความสุข มีบุญ โดยการฟังพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นเสมอ และปฏิบัติตามมากขึ้นเสมอครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสุขกับพระวาจาของพระองค์ครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย