Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ความเชื่อและการกระทำความดีf

        14พี่น้องทั้งหลาย จะมีประโยชน์ใดหากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำ ความเชื่อเช่นนี้จะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ  15ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่ม และไม่มีอาหารประจำวัน  16แล้วท่านคนหนึ่งพูดกับเขาว่า "จงไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิด" แต่มิได้ให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายแก่เขา จะมีประโยชน์ใดเล่า  17ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการกระทำ ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้วg

         18อาจมีผู้พูดว่าh "บางคนมีความเชื่อ บางคนมีการกระทำ" ถ้าเป็นเช่นนั้นจงแสดงความเชื่อที่ไม่มีการกระทำให้ข้าพเจ้าเห็นเถิด แล้วข้าพเจ้าจะแสดงความเชื่อให้ท่านเห็นด้วยการกระทำ  19ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวหรือดีแล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นนั้นและยังกลัวจนตัวสั่นด้วยi  20คนเบาปัญญาเอ๋ย ท่านอยากรู้หรือไม่ว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทำนั้นไร้ประโยชน์  21อับราฮัม บรรพบุรุษของเราjได้รับความชอบธรรมเพราะการกระทำ เมื่อถวายอิสอัคบุตรของตนบนแท่นบูชามิใช่หรือ  22ท่านเห็นแล้วว่า ความเชื่อกับการกระทำของเขาkดำเนินไปพร้อม ๆ กัน และเพราะการกระทำนั้นความเชื่อจึงสมบูรณ์  23ดังข้อความในพระคัมภีร์ว่า         "อับราฮัมเชื่อพระเจ้า พระองค์ทรงคิดว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมของเขา" เขาจึงได้ชื่อว่า ‘เป็นมิตรของพระเจ้า'

        24ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่า มนุษย์จะเป็นผู้ชอบธรรมได้ก็ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยความเชื่อแต่อย่างเดียว  25เช่น นางราหับโสเภณีได้รับความชอบธรรมด้วยการกระทำ เพราะนางต้อนรับผู้ส่งข่าวl และชี้ทางอื่นให้พวกเขาหลบหนีออกไปมิใช่หรือ 26ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณย่อมตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็ย่อมตายแล้วฉันนั้นmf มุมมองที่แตกต่างกันของยากอบและเปาโล (รม 3:20-31; กท 2:16; 3:2,5,11ฯ; ฟป 3:9) นั้นไม่ขัดแย้งกัน เปาโลต้องการตอบโต้ความคิดเห็นที่ว่ามนุษย์คนหนึ่งเอาตัวรอดพ้นได้โดยไม่ต้องมีความเชื่อในพระคริสตเจ้า แต่โดยพึ่งความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของตน การพึ่งการกระทำของตนเช่นนี้ขัดแย้งกับธรรมชาติมนุษย์ที่ยังจมอยู่ในบาป ยังไม่ได้รับการไถ่กู้ รม 1:18-3:20; กท 3:22; ความคิดเช่นนี้จะทำให้ความเชื่อในพระคริสตเจ้าไม่มีความจำเป็น กท 2:17; ดู รม 1:16 เชิงอรรถ h; แต่เปาโลไม่ได้ปฏิเสธว่าผู้รับเลือกสรรของพระเจ้าซึ่งพระหรรษทานได้ทำให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์แล้วจะต้องแสดงความเชื่อออกมาโดยปฏิบัติความรัก กท 5:6; เทียบ 1 ธส 1:3; 2 ธส 1:11; ฟม 6; ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัตินั่นเอง รม 8:4; คือบทบัญญัติของพระคริสตเจ้าและของพระจิตเจ้า รม 8:2; กท 6:2; ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งความรัก รม 13:8-10; กท 5:14; อย่างไรก็ตาม เพื่อสอนความจริงเดียวกันกับที่เปาโลสอน ยากอบซึ่งอยู่ในอีกบริบทหนึ่งและภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน จะต้องอธิบายกรณีของอับราฮัมแตกต่างออกไปจากวิธีที่เปาโลได้อธิบาย

g แปลตามตัวอักษรได้ว่า "มันก็ตายด้วยตัวเอง"

h คือ ผู้คัดค้านกลุ่มเดียวกันกับที่พูดถึงในข้อ 14 และ 16

i ปีศาจไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าที่พวกมันรับรู้ ดู มก 1:24,34; แต่มันกลัวว่าจะต้องถูกลงโทษจากพระองค์ในอนาคต

j ธรรมประเพณีของชาวยิวคิดว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรม ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า บสร 44:19-21 เชิงอรรถ k; เป็นมิตรของพระเจ้า 2 พศด 20:7; อสย 41:8; เป็นบิดาของผู้มีความเชื่อ เทียบ มธ 3:8; ยน 8:39; เกี่ยวกับเรื่องนี้ยากอบมีความคิดเห็นตรงกันกับของเปาโล รม 4:1,16

k ยากอบคิดเหมือนกับเปาโลว่า ความเชื่อของอับราฮัมเป็นกิจการ (ปฐก 15:6 อ้างอิงในข้อ 23; รม 4:3;      กท 3:6) แต่ยากอบเน้นมากกว่าเปาโลว่าความเชื่อก่อให้เกิดกิจการ ความเชื่อจึงเป็นกฎที่สมบูรณ์ 1:25; 2:8

l "ผู้ส่งข่าว" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ผู้สอดแนม" เรื่องผู้สอดแนมสองคนที่โยชูวาได้ส่งไปสอดแนมเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในระหว่างชาวยิว ดู ฮบ 11:31

m ข้อ 17,20,24 ต่างเปรียบเทียบกับร่างกายที่ปราศจากลมปราณชีวิต