Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

คำปราศรัยของเปาโลต่อหน้าอภิรัฐสภาm

        22เปาโลยืนอยู่ตรงกลางที่ประชุมอภิรัฐสภาพูดว่า "ชาวเอเธนส์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าพบว่าท่านมีความเลื่อมใสในศาสนามากจริง ๆ  23เมื่อข้าพเจ้าเดินชมเมืองสังเกตเห็นปูชนียวัตถุ   ต่าง ๆ ของท่าน พบแท่นบูชาแท่นหนึ่งมีคำจารึกว่า "แด่พระเจ้าที่เราไม่รู้จัก"n ข้าพเจ้ามาประกาศให้ท่านรู้จักพระเจ้าองค์นี้ที่ท่านเคารพทั้ง ๆ ที่ท่านไม่รู้จัก

        24พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและทรงสร้างทุกสิ่งที่อยู่ในโลก พระองค์ทรงเป็นเจ้านายของสวรรค์และแผ่นดิน พระองค์ไม่สถิตในวิหารที่มือมนุษย์สร้างขึ้น  25พระองค์ไม่ทรงต้องการการปรนนิบัติจากมือมนุษย์o ประหนึ่งว่าพระองค์ทรงขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจและทุกสิ่งให้แก่มนุษย์ทุกคน  26พระองค์ทรงทำให้มนุษย์ทุกชาติสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์คนเดียวp และทรงทำให้เขาทั้งหลายอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโดยทรงกำหนดช่วงเวลาและขอบเขตให้เขาอยู่q  27พระเจ้าทรงกระทำดังนี้ เพื่อให้มนุษย์แสวงหาพระเจ้าrแม้จะต้องคลำหา เขาก็ยังพบพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ไม่ห่างจากเราแต่ละคน 28เรามีชีวิต เคลื่อนไหวและมีความเป็นอยู่sในพระองค์ ดังที่กวีบางคนtของท่านกล่าวไว้ว่า "พวกเราเป็นบุตรของพระองค์"u

        29เราเป็นบุตรของพระเจ้า เราจึงไม่ควรคิดว่า พระเจ้าทรงเป็นเหมือนรูปทองคำ เงินหรือหิน ซึ่งแกะสลักอย่างมีศิลปะตามจินตนาการของมนุษย์v  30บัดนี้ พระเจ้าทรงมองข้ามเวลาในอดีตเมื่อมนุษย์ไม่มีความรู้ พระองค์ทรงบัญชาให้มนุษย์ทุกคนทั่วทุกแห่งกลับใจ  31เพราะ   พระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้เมื่อจะทรงพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรมwโดยผ่านมนุษย์ผู้หนึ่งที่พระองค์ทรงแต่งตั้งและทรงรับรองต่อมนุษย์ทุกคนโดยทรงทำให้ผู้นี้กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตาย"x

       32เมื่อเขาเหล่านั้นฟังคำพูดเรื่องการกลับคืนชีวิตของบรรดาผู้ตาย บางคนหัวเราะเยาะ บางคนพูดว่า "รอไว้ฟังเรื่องนี้จากท่านในคราวหน้าก็แล้วกัน"y  33เปาโลจึงออกไปจากที่ประชุมสภา  34แม้กระนั้น บางคนก็ยังติดตามเปาโลและมีความเชื่อ คือ ดีโอนีซีอัสz สมาชิกอภิรัฐสภา และสตรีคนหนึ่งชื่อดามารีส รวมทั้งคนอื่นอีกจำนวนหนึ่งด้วยm โครงสร้างของคำปราศรัยมีดังนี้ ข้อ 22-23 เป็นบทนำ ต่อจากนั้นเปาโลพัฒนาคำสอนเรื่องพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ซึ่งตรงข้ามกับความคิดของคนต่างศาสนาว่า (1) พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล เพราะฉะนั้นเราต้องไม่คิดว่าพระองค์ทรงอาศัยอยู่ในพระวิหารหรือทรงต้องการคารวกิจจากมนุษย์ (ข้อ 24-25) (2) พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และประทานพระพรต่าง ๆ ให้เขา เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเหลวไหลที่จะคิดว่าพระองค์เป็นวัตถุ เช่นรูปเคารพ (ข้อ 26-29) คำปราศรัยจบลงด้วยการเรียกร้องให้กลับใจเพื่อจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษ (ข้อ 30-31) คำปราศรัยทั้งสองภาคต้องการประณามการเคารพรูปเคารพ เปาโลให้เหตุผลที่ชาวยิวโดยทั่วไปมักใช้ในการเผยแผ่คำสอนเรื่องพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวกับคนต่างศาสนา

n ชาวกรีกเคยถวายแท่น "แด่พระเจ้าที่เราไม่รู้จัก" เพื่อเอาใจบรรดาเทพเจ้าซึ่งพวกเขาไม่รู้จักชื่อ เปาโลนำการปฏิบัติเช่นนี้มาใช้เป็นประโยชน์ เพื่อจะไม่ต้องกล่าวประณามคนต่างศาสนาที่ไม่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ ดังที่พบบ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ เช่น โยบ 18:21; ปชญ 13:1; 14:22; ยรม 10:25; 1 คร 15:34; กท 4:8; อฟ 4:17-19; 1 ธส 4:5; 2 ธส 1:8; 1ปต 1:14.  ดังนี้เปาโลจึงพ้นจากข้อกล่าวหาว่าสอนเรื่องเทพเจ้าใหม่ ๆ

o ความคิดที่ว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการการปรนนิบัติรับใช้จากมนุษย์เป็นเรื่องปกติในความคิดทั้งของชาวกรีกและของ   ชาวยิวนิยมกรีก เป็นรูปแบบความคิดที่พบได้ในพระคัมภีร์ตั้งแต่เดิมแล้ว (1 พศด 29:10ฯ; สดด 50:9-13; อมส 5:21ฯ)

p สำเนาโบราณบางฉบับว่า "จากเลือดสายเดียว"

q "ช่วงเวลา" หมายถึง ฤดูกาลต่าง ๆ เพราะการสับเปลี่ยนฤดูกาลทำให้แผ่นดินสามารถผลิตผลพืชพันธุ์ธัญญาหารสำหรับเลี้ยงชีวิตมนุษย์ 14:17; เทียบ ปฐก 1:14; ปชญ 7:18; บสร 33:8 "ขอบเขต" ที่อาศัยอยู่ของมนุษย์ อาจหมายถึง ขอบเขตที่พระเจ้าทรงกำหนดให้แผ่นดินแห้งแยกจากน้ำ ปฐก 1:9-10; โยบ 38:8-11; สดด 104:9; สภษ 8:28-29; เทียบ สดด 74:17; ยรม 5:22-24 ยังอธิบายได้อีกว่า "ช่วงเวลา" และ "ขอบเขต" หมายถึง การที่พระเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละชาติอยู่ที่ไหนและมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อไร ปฐก 10; ฉธบ 32:8ฯ ไม่ว่าจะเข้าใจอย่างไร ข้อความนี้หมายถึงระเบียบที่พบได้ในจักรวาล ซึ่งนำเราให้รู้จักพระเจ้าได้

r สำเนาโบราณบางฉบับว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า"

s ความคิดคล้ายกันนี้พบได้ในข้อความของกวี Epimenides ชาว Cnossos (ศต ที 6 ก่อน ค.ศ.)

t สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ท่านบางคน" หรือ "นักปราชญ์บางคนของท่าน"

u เป็นข้อความยกมาจากหนังสือ Phainomena ของอาราตัส ชาวซิลีเซีย (ศต ที่ 3 ก่อน ค.ศ.) Cleanthes นักปราชญ์ลัทธิ สโตอา (ศต ที่ 3) ใช้สำนวนคล้ายกันนี้ด้วย คำเทศน์สอนของชาวยิวเรื่องพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว ยังอ้างว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์เหมือนพระองค์ ปฐก 1:26-27; ปชญ 2:23; บสร 17:1-8; เพื่อพิสูจน์ว่าการเคารพรูปเคารพเป็นเรื่องเหลวไหล

v ในอดีตบรรดาประกาศกก็เคยโจมตีผู้เคารพรูปเคารพอยู่แล้ว ดู อสย 40:20 เชิงอรรถ m

w เทียบ สดด 9:8; 96:13; 98:9 บรรดาอัครสาวกเชิญชวนให้ผู้ฟังกลับใจโดยให้คำนึงถึงการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้า เทียบ 10:42-43; 1 ธส 1:10 เป็นต้น

x การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าเป็นเหตุผลสนับสนุนความเชื่อที่ว่าพระองค์จะเสด็จมาเป็นผู้พิพากษาและ  พระผู้ไถ่กู้ในวันสุดท้าย ดู รม 14:9; 2 ทธ 4:1; 1 ปต 4:5

y ชาวกรีกแม้ที่เป็นคริสตชนแล้ว รับคำสอนเรื่องการกลับคืนชีพได้ยากเพราะความคิดที่มีอยู่แล้วว่าร่างกายเป็นสิ่งเลวร้าย ดู 1 คร 15:12ฯ ชาวสะดูสีในสภาซันเฮดรินที่กรุงเยรูซาเล็มประณามและโจมตีข้อความเชื่อของคริสตชนเรื่องนี้ ส่วนชาว เอเธนส์ในอภิรัฐสภาเพียงแต่หัวเราะเยาะเท่านั้น การเทศน์ของเปาโลที่กรุงเอเธนส์เกือบล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่นี้ไป เปาโลจะไม่ใช้หลักปรัชญาของชาวกรีกในคำเทศน์ของตนอีกต่อไป 1 คร 2:1-5

z ผู้อ่านร่วมสมัยของลูกาคงรู้จักดิโอนีซิอัสผู้นี้ดี ในสมัยต่อมามีนิยายหลายเรื่องเกี่ยวกับผู้นี้ โดยเฉพาะหลังศตวรรษที่ 5 เมื่อผู้ประพันธ์คนหนึ่ง ("pseudo Dionysius") ได้เขียนบทความหลายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตชิดสนิทกับพระเจ้า โดยใช้ชื่อนี้ ในภายหลังยังมีนิทานที่กล่าวว่าดิโอนีซิอัสผู้นี้เป็นคนเดียวกันกับนักบุญเดนิส พระสังฆราชองค์แรกแห่งกรุงปารีส (ศตวรรษที่ 3)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย