Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การขอบพระคุณและคำปลุกใจ การพิพากษาสุดท้าย

           3พี่น้องทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้เป็นการสมควรแล้ว เพราะความเชื่อของท่านกำลังเจริญขึ้นมากและความรักของท่านต่อกันก็เพิ่มขึ้นด้วย  4จนเราภูมิใจในท่านทั้งหลาย และบอกกล่าวให้พระ   ศาสนจักรต่าง ๆ ของพระเจ้าทราบถึงความมั่นคงและความเชื่อของท่าน ในเมื่อท่านอดทนต่อการถูกเบียดเบียนและความทุกข์ต่าง ๆ  5แสดงให้เห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นยุติธรรมและจะทำให้ท่านเหมาะสมที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ท่านกำลังทนทุกข์อยู่ก็เพื่อพระอาณาจักรนี้

          6พระเจ้าทรงยุติธรรม และจะทรงบันดาลความทุกข์ให้แก่ผู้ที่เบียดเบียนท่านเป็นการตอบแทน  7ส่วนท่านที่กำลังทนทุกข์อยู่ในขณะนี้ พระเจ้าจะทรงบันดาลความสดชื่นให้พร้อมกับเราaในวันที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จจากสวรรค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้ทรงอำนาจของพระองค์  8ในเปลวไฟb เพื่อลงโทษผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า ไม่เชื่อฟังข่าวดีcของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  9โทษที่พวกเขาจะได้รับคือความพินาศตลอดนิรันดร ไกลจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และไกลจากพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระพลานุภาพของพระองค์  10ในวันที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระสิริรุ่งโรจน์ในหมู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และเสด็จมาเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อdได้ชมพระพักตร์ด้วยความพิศวง เพราะท่านทั้งหลายเชื่อคำยืนยันเป็นพยานของเราe

           11ด้วยเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานภาวนาเพื่อท่านทั้งหลายอยู่เสมอ ขอพระเจ้าของเราโปรดให้ท่านเหมาะสมกับการที่พระองค์ทรงเรียก และขอพระองค์ทรงบันดาลเจตจำนงที่ดีทุกอย่างของท่านfรวมทั้งกิจการแห่งความเชื่อให้บรรลุผลสำเร็จเดชะพระอานุภาพของพระองค์  12เมื่อเป็นเช่นนี้ พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้รับเกียรติเพราะท่านและท่านก็จะได้รับเกียรติเดชะพระองค์ตามพระหรรษทานของพระเจ้าของเราและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า1 a เปาโลใช้วลีนี้เพื่อแสดงอุดมการณ์เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระศาสนจักรต่าง ๆ กับตนเอง  และเปาโลยังเป็นห่วงให้พระศาสนจักรต่าง ๆ ได้รักษาอุดมการณ์นี้ไว้ด้วย (ดู 1 คร 4:8; ฟป 1:30)

b "สวรรค์" (เทียบ 1 ธส 4:16;)  "ทูตสวรรค์" (เทียบ มธ 13:39 ,41,49; 16:27//; 24:31; 25:31; ลก 12:8ฯ:   ("ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ใน 1 ธส 3:13 อาจหมายถึงทูตสวรรค์ก็ได้) "ไฟ" เป็นคำที่มักใช้บรรยายถึงการปรากฏองค์ของพระเจ้า (ดู อพย 13:22 เชิงอรรถ h; 19:16 เชิงอรรถ g;) คำเหล่านี้ยังใช้ในวรรณกรรมวิวรณ์อีกด้วย (ดู            1 ธส 4:16 เชิงอรรถ f)

c หมายถึง ทั้งคนต่างศาสนา (1 ธส 4:5;) และชาวยิว (รม 10:16;)  การที่เปาโลใช้คำรุนแรงพูดถึงการลงโทษผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังข่าวดีนั้น อาจอธิบายได้เพราะพวกนี้เบียดเบียนคริสตชนอย่างต่อเนื่อง

d ในที่นี้ ดูเหมือนเปาโลกำลังคิดถึงทูตสวรรค์ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดู กจ 9:13 เชิงอรรถ g) และคริสตชน (ผู้ที่เชื่อ)

e ข้อ 6-10 ถือเป็นส่วนที่สอดแทรกเข้ามา ดังนั้น ข้อ 11 ควรเป็นข้อที่ต่อจาก ข้อ 5

f หรือ "ของพระองค์"