การเชิญชวนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  บทถวายพระพร

         11เมื่อทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้ ท่านจงตระหนักว่าจะต้องประพฤติตนอย่างไร จะต้องดำเนินชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์และมีความเลื่อมใสศรัทธา  12รอคอยวันของพระเจ้าและพยายามเร่งให้วันนั้นมาถึง ในวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟเผาผลาญ และโลกธาตุจะถูกไฟเผาละลายไป  13เรากำลังรอคอยฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่ถาวรของความชอบธรรมตามพระสัญญา  14ดังนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย ขณะที่ท่านกำลังรอคอยเหตุการณ์เหล่านี้ จงพยายามให้พระเจ้าทรงพบท่านดำเนินชีวิตอย่างสันติปราศจากมลทินและไร้ข้อตำหนิ  15จงคิดเถิดว่า ความอดกลั้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือความรอดพ้นของเรา ดังที่เปาโลน้องที่รักของเราเคยเขียนถึงท่านตามปรีชาญาณที่พระเจ้าประทานให้  16เปาโลกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ในจดหมายทุกฉบับของเขา อาจมีบางข้อที่เข้าใจยากh คนโง่และใจโลเลจึงบิดเบือนเสีย เหมือนอย่างที่เขาบิดเบือนข้อความอื่น ๆ ในพระคัมภีร์i เป็นเหตุให้ตนเองพินาศ  17ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อท่านรู้ล่วงหน้าเช่นนี้แล้ว จงระมัดระวังอย่าปล่อยตัวไปตามความหลงผิดของคนอธรรม และสูญเสียความมั่นคงของท่านไป  18จงเจริญขึ้นในพระหรรษทานและในความรู้จักพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันและตลอดนิรันดร อาเมนh คงจะหมายถึงการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า เพราะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงในจดหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตามจดหมายของเปาโลยังกล่าวถึงปัญหาอื่นซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันในพระศาสนจักรด้วย

i การเปรียบเทียบจดหมายของเปาโลที่เก็บรวบรวมไว้และเป็นที่รู้จักกันแล้ว กับหนังสือพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม แสดงว่า ข้อเขียนของเปาโลมีความสำคัญเท่ากับหนังสือในพันธสัญญาเดิม ดู 1 มคบ 12:9 เชิงอรรถ c; 1 ธส 5:27 เชิงอรรถ i