ผู้สอนผิด

            3จงรู้เถิดว่าbเรื่องสำคัญที่สุด คือในยุคสุดท้ายc จะมีผู้เยาะเย้ยที่ใช้คำพูดถากถางตามกิเลสตัณหาของตนพูดว่า  4"พระสัญญาว่าจะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน ตั้งแต่เวลาที่บรรพบุรุษของเราdล่วงหลับไปแล้ว ทุกสิ่งยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมดังเมื่อทรงสร้างโลก"  5เขาเหล่านี้แสร้งลืมไปว่า พระวาจาของพระเจ้าeสร้างสวรรค์มานานแล้ว และทรงแยกแผ่นดินจากน้ำและให้น้ำล้อมแผ่นดินไว้  6ต่อมาพระองค์ทรงทำลายโลกด้วยน้ำ คือน้ำวินาศ  7บัดนี้ก็เช่นเดียวกัน พระวาจาเดียวกันนี้รักษาสวรรค์และแผ่นดินไว้เพื่อให้ไฟเผาผลาญ คือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและทำลายคนบาป

            8ท่านที่รักทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องไม่ลืม คือสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพียงหนึ่งวันก็เหมือนกับหนึ่งพันปี และหนึ่งพันปีก็เหมือนกับหนึ่งวัน  9องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงรีรอที่จะปฏิบัติตามพระสัญญาดังที่บางคนคิด แต่พระองค์ทรงอดกลั้นต่อท่านทั้งหลาย ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจfเปลี่ยนวิถีชีวิต  10วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงอย่างไม่รู้ตัวเหมือนขโมย วันนั้นท้องฟ้าจะอันตรธานสูญสิ้นไปด้วยเสียงกึกก้อง โลกธาตุจะลุกเป็นไฟแตกแยกจากกัน แผ่นดินและสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะมอดไหม้สูญสิ้นไปgb การกล่าวถึงอนาคตในข้อความต่อไปน่าจะมีพื้นฐานในคำสอนของบรรดาอัครสาวกมากกว่าในคำสอนของบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม เทียบ กจ 20:29; 2 ทธ 3:1-5; ข้อความนี้ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกับ     ยด 18 มากกว่าที่นี่

c การที่มีพวกมิจฉาทิฐิเป็นข้อพิสูจน์ว่ายุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว มธ 24:24; กจ 20:29-31; 2 ธส 2:3-4:9;     1 ทธ 4:1

d "บรรพบุรุษ" หมายถึง คริสตชนรุ่นแรก

e พระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยพระวาจาของพระองค์ พระวาจาของพระองค์จะมีบทบาทเดียวกันในภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในวันสุดท้าย พระเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎของจักรวาล

f พระกรุณาของพระเจ้าเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมพระองค์จึงยังไม่เสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ เทียบ ปชญ 11:23ฯ; 12:8 เชิงอรรถ d

g สำเนาโบราณบางฉบับว่า "จะถูกเปิดออก" นักปรัชญากรีก โรมันมักกล่าวถึงการทำลายโลกด้วยไฟ เช่นเดียวกับนักเขียนวรรณกรรมประเภทวิวรณ์ของชาวยิวและในเอกสารของคุมราน คริสตชนได้ใช้สำนวนที่กล่าวถึงการทำลายล้างเช่นเดียวกัน เพื่อบรรยายถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดู 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e