Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การระวังตัวขณะรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าa

5  1พี่น้องทั้งหลาย ไม่จำเป็นที่จะเขียนบอกท่านเรื่องวันเวลาที่กำหนดb        2ท่านรู้อยู่แล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน  3เมื่อใดที่กล่าวกันว่า "มีสันติและความปลอดภัยแล้ว" เมื่อนั้นความพินาศจะอุบัติแก่เขาโดยฉับพลันเหมือนความเจ็บปวดของหญิงมีครรภ์ แล้วเขาจะหนีไม่พ้น

        4ส่วนท่าน พี่น้องทั้งหลาย อย่าดำรงชีวิตในความมืด เพราะวันนั้นcจะมาถึงโดยไม่รู้ตัวเหมือนขโมย  5ทุกท่านเป็นบุตรแห่งความสว่างและบุตรแห่งทิวากาล เรามิได้อยู่ฝ่ายราตรีกาลหรือความมืด  6ดังนั้น เราอย่าหลับใหลเหมือนคนอื่น จงตื่นอยู่เสมอและจงรู้จักประมาณตน  7เพราะคนหลับก็หลับตอนกลางคืน และคนเมาก็เมาตอนกลางคืน  8ส่วนพวกเรานั้น เราอยู่ฝ่ายกลางวัน เราจงรู้จักประมาณตนไม่เมา จงสวมความเชื่อและความรักเป็นเกราะป้องกัน จงสวมความหวังที่จะได้รับความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ   9เพราะพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดให้เราต้องรับโทษ แต่ทรงกำหนดให้เราได้รับความรอดพ้นเดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา    10พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เราจะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์ ไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับd  11ดังนั้น จงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และจงช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันดังที่ท่านกำลังกระทำอยู่แล้วนี้เถิด

       12พี่น้อง เราวอนขอท่านให้มีความเคารพผู้ที่ทำงานในหมู่ท่านทั้งหลาย เป็นผู้นำในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้ตักเตือนท่านe  13จงเคารพรักเขาเหล่านั้นให้มากเพราะงานที่เขากระทำ จงอยู่ด้วยกันอย่างสันติ  14พี่น้องทั้งหลาย เราขอร้องท่านให้ตักเตือนแก้ไขผู้ขาดวินัย จงให้กำลังใจผู้หวาดกลัว จงค้ำจุนผู้อ่อนแอ จงอดทนต่อทุกคน  15จงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว แต่จงแสวงหาความดีให้แก่กันและกันและให้แก่ทุกคน  16จงร่าเริงยินดีเสมอ  17จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอf  18จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู

       19อย่าดับไฟของพระจิตเจ้าg  20อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา  21จงทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งที่ดีงามไว้  22จงละเว้นความชั่วทุกรูปแบบ5 a เปาโลพูดว่าตนไม่รู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไร เขาเพียงแต่ซ้ำพระวาจาที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้          (มธ 24:36//; กจ 1:7) ว่าต้องตื่นตัวอยู่จนกว่าวันนั้นจะมาถึง (มธ 24:42 //, 50; 25:13;) วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (1 คร 1:8 เชิงอรรถ e;) จะมาเหมือนขโมย (เทียบ มธ 24:43 //;) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตื่นตัวอยู่เสมอ     (1 ธส 5:6; เทียบ รม 13:11; 1 คร 16:13; คส 4:2; 1 ปต 1:13; 5:8; วว 3:2ฯ; 16:15;) วันนั้นจะมาถึงในไม่ช้า (2 คร 6:2 เชิงอรรถ a;) ในตอนแรก เปาโลคิดว่าตนจะยังมีชีวิตจนถึงวันสุดท้าย (4:17; เทียบ 1 คร 15:51;) ต่อมา เปาโลตระหนักว่าตนอาจจะต้องตายก่อนก็เป็นได้ (2 คร 5:3; ฟป 1:23;) จึงเตือนทุกคนว่า วันนั้นอาจจะไม่มาเร็วดังที่คิด (2 ธส 2:1ฯ;) แต่ยิ่งกว่านั้น ความคิดที่ว่าจะต้องใช้เวลานานก่อนที่คนต่างชาติทั้งหมดจะกลับใจ (รม 11:25;) ทำให้เกิดความแน่ใจว่าวันสุดท้ายจะยังไม่มาถึงในเร็ววัน (มธ 25:19; ลก 20:9;            2 ปต 3:4,8-10; เทียบ 1 คร 8:8 เชิงอรรถ e)

b "เรื่องวันเวลาที่กำหนด" เป็นสูตรที่นิยมใช้กัน (ดู กจ 1:7 เชิงอรรถ i;) แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่นอกกาลเวลา แต่ในขณะเดียวกันยังทรงควบคุมเวลาทั้งหมดและแต่ละส่วนด้วย (กจ 17:26)

c การพูดถึง "วันนั้น" โดยไม่มีคำขยายอื่น ๆ เช่นเดียวกับใน 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e; ทำให้เปาโลพูดถึงแสงสว่างและเวลากลางวัน  รวมทั้งยกเอา "การตื่นอยู่เสมอ" มาโต้กับความมืด กลางคืนและการนอนหลับ (ในความหมายที่แตกต่างไปจาก 1 ธส 4:13ฯ) การพูดเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคริสตชน (บุตรแห่งความสว่าง) กับคนอื่น ๆ (บุตรแห่งความมืด) (ดู ยน 8:12 เชิงอรรถ b;) คำสอนโดยสรุปของเปาโลก็คือ พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นเดชะพระคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

d "ตื่นหรือหลับ" หมายถึง "มีชีวิตหรือตายแล้ว" เหมือนกับใน  4:14-17; ผู้มีความเชื่อทุกคนจะได้รับความรอดพ้นในวาระสุดท้าย

e เราไม่รู้ว่า "ผู้ตักเตือน" เหล่านี้เป็นใคร มีหน้าที่อะไร แต่คริสตชนควรให้ความเคารพและความรักแก่คนเหล่านี้ เพราะว่าเขาได้อุทิศตนแด่พระคริสตเจ้า

f คำแนะนำสั้น ๆ เหล่านี้ได้มีอิทธิพลมากมายต่อวิถีการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน ดู 1:2; 2:13; ลก 18:1 เชิงอรรถ a; รม 1;10; 12:12; อฟ 6:18; ฟป  1:3-4; 4:6; คส 1:3; 4:2; 2 ธส 1;11; 1 ทธ 2:8; 5:5; 2 ทธ 1:3

g พระคุณของพระจิตเจ้า (4:8)  เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของยุคพระผู้ไถ่ และการทดสอบการดลใจของพระจิตเจ้าก็เป็นพระคุณประการหนึ่งเช่นกัน (1 คร 12:10; 14:29; 1 ยน  4:1; เทียบ 2 ธส 2:2; ดู 1 คร 12:1 เชิงอรรถ a)