Black Ribbon
Get Adobe Flash player

โครินธ์ ฉบับที่ 1

หมวดหมู่รอง

ก: การแบ่งแยกในกลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินธ์
ข: เพศสัมพันธ์ระหว่างญาติใกล้ชิด
ค: การชำระข้อพิพาทในศาลของคนต่างศาสนา
ง: การล่วงประเวณี
ก: การสมรสและการถือพรหมจรรย์
ข: อาหารถวายแด่รูปเคารพ
ค: ระเบียบในศาสนพิธี
Feed Entries