บทสรุปh

        18เรารู้ว่า ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป  เพราะพระผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงเฝ้ารักษาเขาไว้และมารร้ายไม่อาจแตะต้องเขาได้

19เรารู้ว่า เรามาจากพระเจ้า   โลกทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจของมารร้าย

20เรารู้อีกว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว    พระองค์ประทานความเข้าใจให้เราเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าแท้i    เราอยู่ในพระองค์และอยู่ในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์   พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และทรงเป็นชีวิตนิรันดร   ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิดjh สามประโยคขึ้นต้นด้วย "เรารู้ว่า" เป็นการสรุปความเชื่อมั่นและความหวังที่สำคัญ ๆ ของคริสตชน ดังที่เขียนไว้ในจดหมาย

i มีพระเจ้าแท้พระองค์เดียว ยน 17:3 เชิงอรรถ d; เทียบ 8:31; 1 ธส 1:19; และทรงเป็นพระองค์เดียวที่เรารู้ว่าทรงมีพระธรรมชาติแท้จริงอย่างไร นั่นคือทรงเป็นชีวิตและความรัก

j คำเตือนสุดท้าย เป็นข้อสรุปจากความจริงที่ว่ามีพระเจ้าแท้แต่พระองค์เดียว "รูปเคารพ" ในที่นี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของคนต่างศาสนาซึ่งอาจชักชวนมนุษย์ให้หันเหจากความเชื่อและความรัก