Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
18 มิถุนายน 2017
บทอ่าน    ฉธบ  8:2-3, 14-16ก  ;   1 คร  10:16-17  ;    ยน  6:51-58
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   728, 787, 994, 1001, 1355, 1384, 1391, 1406, 1509, 1524, 2837
จุดเน้น    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์”


           สัญลักษณ์แห่งเอกภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ดูเหมือนจะสร้างความขัดแย้งมากที่สุด  ท่ามกลางบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร  ความไม่ลงรอยกันคงอยู่แม้ภายในคณะต่างๆ และนิกายต่างๆ   ทุกคนต่างประกาศยืนยันว่าติดตามพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพเหมือนกัน

    ข้อความเชื่อในพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า  ทำให้เกิดการโต้เถียง  แม้ย้อนหลังไปในสมัยของพระเยซูเจ้าเอง  ตามที่ได้ไตร่ตรองจากพระวรสารวันนี้  บางคนผู้ได้ติดตามพระเยซูเจ้าจนถึงจุดนี้จะเดินจากไป  สาเหตุเพราะเรื่องนี้เข้าใจหรือเชื่อยากมาก

    ไม่มีปัญหา  นี่เป็นเรื่องความเชื่อลึกซึ้ง  สำหรับพี่น้องสัตบุรุษ (ผู้มีความเชื่อ) เรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อน  หากเราเชื่อพระเยซูเจ้าได้ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น  และได้ทรงเลี้ยงประชาชนห้าพันคน  หากเราเชื่อพระเยซูเจ้าทรงทำให้คนตายกลับมีชีวิต  และทรงกลับคืนพระชนมชีพเองจากคูหา  ทำไมเรื่องนี้จะยากสำหรับเรา  หรือใครๆ ว่าพระเยซูเจ้าเองจริงๆ ประทับอยู่ในการบิปัง  และแบ่งปันถ้วยนั้น

    บางทีพระเยซูเจ้าทรงทำให้มันง่ายเกินไปสำหรับเรา  บางทีพระองค์น่าจะให้ใครสักคนที่ต้องการรับศีลมหาสนิท  ต้องเดินลุยไฟด้วยเท้าเปล่า  หรือเดินบนแก้วแตก  ให้ประสบการณ์เจ็บปวดมากๆ พิสูจน์ความเชื่อแท้และความเหมาะสมก่อน  จะได้เห็นว่า  เราต้องออกแรงจึงเหมาะสมรับพระพรนี้

    พี่น้องที่รัก  พระเยซูเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้  พระองค์ทรงทำสิ่งมีค่าเป็นราคาของการเป็นศิษย์ของพระองค์  มันจะเจ็บปวดและมีความทุกข์ด้วย  แต่ไม่ใช่มาจากพระองค์  แต่มาจากโลก (สังคม) ที่เราอาศัยอยู่

    สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา  เป็นอาหารที่เหลือเชื่อสำหรับการเดินทาง (ชีวิต) นี้  พระเยซูเจ้าทรงมอบพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ให้เรา  นี่เป็นของขวัญประเสริฐที่น่าเคารพนมัสการ  เราต้องให้ความสนใจ

    ไม่ว่าเราเชื่อพระวาจาของพระองค์  หรือไม่  พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์  ใครที่กินปังนี้  จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป  และปังที่เราจะให้นี้  คือเนื้อของเรา  เพื่อให้โลกมีชีวิต” ในฐานะผู้มีความเชื่อ  ขอให้เราเชื่อพระองค์เถิด

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Daily Homilies โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน-มิถุนายน  2017), หน้า 267-268.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

คลิปการอบรมพระคัมภีร์

อบรมพระคัมภีร์หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ โดยคุณพ่อ ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย