หนังสือ "ขุมทรัพย์ในภาชนะดินเผา" เล่ม  4
โดย ปลัดนุ