พระคัมภีร์คาทอลิกภาคพันธสัญญาเดิม หมวดปรีชาญาณ
หนังสือ "เพลงซาโลมอน"