Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทที่ 4 :  พันธสัญญาเดิม
         
           14) พระเจ้าสุดที่รักทรงตั้งพระทัยและทรงเตรียมความรอดพ้นของมนุษยชาติ    ทรงจัดแผนพิเศษเลือกสรรประชากรชาติหนึ่งไว้สำหรับพระองค์    เพื่อจะทรงฝากพระสัญญาไว้กับชนชาตินี้    พระองค์ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม  (เทียบ ปฐก 15:18) และกับชนชาติอิสราเอลโดยทางโมเสส (เทียบ อพย 24:8) พระองค์ทรงแสดงพระองค์ด้วยพระวาจา และด้วยกิจการให้ประชากรที่ทรงได้มานั้น รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ และทรงชีวิตเพียงพระองค์เดียว   เพื่อให้ประชากรอิสราเอลมีประสบการณ์รู้ว่าวิธีการที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบัติกับมนุษย์นั้นเป็นอย่างไร    และเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเขาด้วยวาจาของบรรดาประกาศก  พวกเขาก็ค่อย ๆ เข้าใจชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงวิธีการของพระเจ้า    และบอกให้นานาชาติทราบถึงวิธีการของพระองค์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย (เทียบ สดด 22:28-29, 96:1-3,  อสย 2:1-4, ยรม 3:17) แผนการไถ่กู้ซึ่งผู้นิพนธ์พระคัมภีร์กล่าวล่วงหน้า เล่าเรื่อง    และอธิบายไว้นั้น มีอยู่ในหนังสือพันธสัญญาเดิมในฐานะเป็นพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ  ด้วยเหตุนี้หนังสือเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนจึงมีคุณค่าถาวร “เพราะสิ่งทั้งหลายที่เขียนไว้ในกาลก่อนนั้น  ก็เขียนไว้สำหรับ สั่งสอนเรา เพื่อว่าเราจะได้มีความหวังอาศัยความมั่นคงและการบรรเทาใจจากพระคัมภีร์นั้น”  (รม  15:4)

         15) พระเจ้าทรงจัดแผนการของพันธสัญญาเดิมไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือเพื่อเตรียมการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่แห่งสากลโลก  และเตรียมการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเมสสิยาห์  และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงการเสด็จมานี้ด้วย  (เทียบ ลก 24:44,  ยน 5:39, 1 ปต 1:10) พร้อมทั้งอธิบายให้เห็นโดยใช้รูปแบบต่างๆ (เทียบ 1 คร 10:11)  หนังสือต่างๆในพันธสัญญาเดิมใช้วิธีอันเหมาะสมกับสภาพของมนุษยชาติก่อนยุคแห่งความรอดพ้นซึ่งพระคริสตเจ้าจะทรงสถาปนาขึ้นใหม่    เผยให้มนุษย์ ทั้งหลายรู้ถึงพระเจ้าและมนุษย์ และรู้วิธีการที่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเมตตากรุณาทรงใช้ในการติดต่อกับมนุษย์  แม้ว่าหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเหล่านี้บันทึกบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ และเป็นเพียงของชั่วคราวไว้ก็จริง   แต่ก็แสดงให้เห็นวิธีอบรมอันแท้จริงของพระเจ้า  ดังนั้น คริสตชนจึงต้องรับหนังสือพันธสัญญาเดิมเหล่านี้ด้วยความศรัทธา  เพราะหนังสือเหล่านี้แสดงออกถึงความเข้าใจพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา และยังเป็นที่รวบรวมพระธรรมคำสอนอันสูงส่งเรื่องพระเจ้า รวมทั้งความปรีชาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์  และยังเป็นคลังคำภาวนาต่างๆอย่างน่าพิศวง  และในที่สุดยังซ่อนธรรมล้ำลึกเรื่องการไถ่กู้ไว้อีกด้วย

       16) ดังนั้น พระเจ้าผู้ทรงดลใจและทรงเป็นผู้นิพนธ์หนังสือต่าง ๆ ทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่  ทรงจัดไว้อย่างชาญฉลาด ให้พันธสัญญาใหม่ซ่อนอยู่ในพันธสัญญาเดิม และให้พันธสัญญาเดิมปรากฏชัดในพันธสัญญาใหม่ (น.ออกัสติน)  

            แม้พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่เดชะพระโลหิตของพระองค์แล้วก็จริง (เทียบ ลก 22:20, 1 คร 11:25) ถึงกระนั้น หนังสือพันธสัญญาเดิมทุกฉบับ  เมื่อถูกรับเข้ารวมอยู่ในการประกาศพระวรสารแล้ว ก็ได้รับและแสดงความหมายอย่างสมบูรณ์ในพันธสัญญาใหม่ (เทียบ มธ 5:17, ลก 24:24,  รม 16:25-26, 2 คร 3:14-16) ให้ความสว่างกับพันธสัญญาใหม่และอธิบาย พันธสัญญาใหม่ ด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย