Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ถ้าท่านตอบ…”

60. พระเยซูเจ้าทรงรับอำนาจจากที่ใด (มก 11:27-33)
11 27พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะที่ทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหาร บรรดามหาสมณะ บรรดาธรรมาจารย์ และผู้อาวุโสได้เข้ามาพบพระองค์ 28ทูลถามว่า “ท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ ใครมอบอำนาจให้ท่านทำการเหล่านี้” 29พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ถ้าท่านตอบ เราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้โดยอำนาจอะไร 30พิธีล้างของยอห์นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ จงตอบมาซิ”

31บรรดามหาสมณะ ธรรมาจารย์และผู้อาวุโส จึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์ เขาก็จะถามว่า ‘แล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอห์น’ 32แต่เราจะบอกว่ามาจากมนุษย์ได้อย่างไร” เขาเหล่านั้นกลัวประชาชน เพราะประชาชนคิดว่า ยอห์นเป็นประกาศก 33จึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่า “เราไม่รู้” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้ด้วยอำนาจใด”

a) อธิบายความหมาย
           ตั้งแต่ข้อความนี้จนถึงบทที่ 12 ข้อ 37 นักบุญมาระโกรวบรวมการโต้เถียงระหว่างพระเยซูเจ้ากับหัวหน้าชาวยิวรวมทั้งหมด 5 ครั้ง (11:27-33; 12:13-17; 12:18-27; 12:28-34; 12:35-37) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสำคัญสำหรับลัทธิยิวในสมัยนั้น โดยมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเพียงเรื่องเดียวคือ อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย (12:1-12) ที่เล่าทันทีหลังจากการโต้เถียงเรื่องอำนาจในข้อความนี้ เพราะมีประเด็นต่อเนื่องมาจากกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในกรุงเยรูซาเล็ม น่าสังเกตว่า นักบุญมาระโกเคยเล่าแล้วว่า พระเยซูเจ้าทรงเริ่มกิจการของพระองค์ โดยบันทึกการโต้เถียงระหว่างพระองค์กับธรรมาจารย์เรื่องธรรมบัญญัติเป็นจำนวน 5 ครั้งเช่นกัน (2:1-12; 2:13-17; 2:18-22; 2:23-28; 3:1-6) การโต้เถียงทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุทำให้หัวหน้าชาวยิวตัดสินใจจะประหารชีวิตพระองค์

- พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบรรดาศิษย์ นี่เป็นวันที่สาม คือวันอังคารในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

- ขณะที่ทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหาร พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารและทรงเผชิญหน้ากับหัวหน้าชาวยิว

- บรรดามหาสมณะ บรรดาธรรมาจารย์ และผู้อาวุโสได้เข้ามาพบพระองค์ เป็นสมาชิกทุกคนของสภาซันเฮดริน ผู้อ่านจะพบเขาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูเจ้าจะทรงถูกพิพากษา (เทียบ 14:43. 53; 15:1) เราจึงเข้าใจว่า หัวหน้าชาวยิวมาพบพระเยซูเจ้า ไม่ใช่เพื่อแสวงหาความจริงเกี่ยวกับพระองค์ แต่หาแรงผลักดันเพื่อกำจัดพระองค์

- ทูลถามว่า “ท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ ใครมอบอำนาจให้ท่านทำการเหล่านี้” ในบริบทข้อเขียนของนักบุญมาระโกวลีที่ว่า “ทำการเหล่านี้” คงจะหมายถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในวันก่อน การที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่พ่อค้าออกจากพระวิหารเป็นโอกาสให้บรรดาหัวหน้าชาวยิวตั้งคำถามดังกล่าว พระเยซูเจ้าทรงมีสิทธิใดที่จะเข้ามาแทรกแซงการประกอบคารวกิจในพระวิหาร และใครเป็นผู้มอบสิทธินั้นแด่พระองค์ นอกจากอำนาจที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงในการขับไล่พ่อค้าออกจากพระวิหารแล้ว คำถามของหัวหน้าชาวยิวในพระวรสารฉบับอื่น ๆ ยังเกี่ยวข้องกับอำนาจของพระองค์ในการสั่งสอนอีกด้วย

- พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ถ้าท่านตอบ เราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้โดยอำนาจอะไร การที่พระเยซูเจ้าไม่ทรงตอบคำถามทันที แต่กลับทรงย้อนตั้งคำถามแก่หัวหน้าชาวยิว เป็นวิธีการอภิปรายของธรรมาจารย์ในสมัยโบราณ ซึ่งกำหนดให้ผู้ตอบต้องเริ่มโดยตั้งคำถาม หาความจริงที่ทุกคนยอมรับเพื่อเป็นพื้นฐานในคำตอบของตน

- พิธีล้างของยอห์นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ จงตอบมาซิ” วลี “มาจากสวรรค์” เป็นวิธีพูดถึงพระเจ้าโดยไม่รียกขานพระนามของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้หัวหน้าชาวยิวแสดงออกถึงเจตนาแท้จริงและอคติที่เขามีเกี่ยวกับพิธีล้างของนักบุญยอห์น เพราะอำนาของพระองค์มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกับอำนาจของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

- บรรดามหาสมณะ ธรรมาจารย์และผู้อาวุโส จึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์ เขาก็จะถามว่า ‘แล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอห์น’ หัวหน้าชาวยิวไม่เชื่อว่านักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา จึงไม่กล้าตอบว่าท่านยอห์นปฏิบัติภารกิจจากพระเจ้า เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะเป็นการยืนยันว่าตนทำผิดเพราะไม่เชื่อนักบุญยอห์น

- แต่เราจะบอกว่ามาจากมนุษย์ได้อย่างไร” เขาเหล่านั้นกลัวประชาชน เพราะประชาชนคิดว่า ยอห์นเป็นประกาศก พระวรสารสหทรรศน์ทั้งสามฉบับเน้นว่าหัวหน้าชาวยิวกลัวประชาชนที่นิยมชมชอบพระเยซูเจ้า และเคารพชื่อเสียงของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

- จึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่า “เราไม่รู้” หัวหน้าชาวยิวจึงพูดโกหก เป็นการกล่าวโทษตนเอง

- พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้ด้วยอำนาจใด” การที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธที่จะอธิบายว่าอำนาจของพระองค์มาจากผู้ใด ไม่เป็นเพียงการกล่าวโทษหัวหน้าชาวยิวเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับรองกิจการของนักบุญยอห์นทางอ้อมอีกด้วย โดยแท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าจะตรัสตอบคำถามของหัวหน้าชาวยิวในข้อความต่อไปคือ อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย