Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น ”

45. คนถูกปีศาจสิง (3)
- ทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่อเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” บิดาตอบพระเยซูเจ้าทันทีและด้วยความมั่นใจว่า ตนมีความเชื่อเท่าที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากทุกคนผู้วอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ คือความไว้วางใจอบย่างสมบูรณ์ในพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ มนุษย์จะมีคุณธรรมดังกล่าวนี้อย่างสมบูรณ์ได้ยาก บิดาของเด็กก็มีประสบการณ์ความอ่อนแอเช่นนี้  เขาจึง “ร้อง” ด้วยความสิ้นหวังว่า ตนก็เช่นเดียวกับบุตรต้องการความเมตตากรุณาจากพระเยซูเจ้า เขาได้เข้าใจว่า ความเชื่อของตนยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ จึงต้องการให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเขาให้บรรลุความเชื่อแท้จริง บัดนี้ เขาเข้าใจว่าการพบกับพระเยซูเจ้าเป็นโอกาสที่จะได้รับพลังจากพระเจ้าเพื่อมีความเชื่อนี้


- เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนเข้ามามากยิ่งขึ้น ในตอนนี้ถึงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยว่า พระองค์ทรงเข้มแข็งมากกว่าปีศาจผู้เข้มแข็ง (เทียบ 3:27) นักบุญมาระโกให้รายละเอียดว่า มีประชาชนเข้ามามากยิ่งขึ้นเป็นฉากของเรื่องที่เล่า

- พระองค์จึงตรัสสำทับปีศาจว่า “เจ้าปีศาจหนวกใบ้ เราสั่งเจ้าให้ออกจากเด็กคนนี้ และอย่ากลับเข้ามาอีกเลย” น้ำเสียงของพระเยซูเจ้าหนักแน่นไม่ทรงอนุญาตที่จะโต้ตอบหรือคัดค้าน เป็นคำสั่งเด็ดขาด (เทียบ 1:25) แสดงพระประสงค์และอำนาจของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม

- ปีศาจจึงร้องเสียงดังและทำให้เด็กมีอาการชักอย่างรุนแรง แล้วปีศาจก็ออกไป เด็กนอนนิ่งเหมือนคนตาย จนคนส่วนมากพูดกันว่า “เขาตายแล้ว” แต่พระเยซูเจ้าทรงจับมือเด็ก  ทรงช่วยพยุงให้ลุกขึ้น เขาก็ยืนขึ้น การที่พระเยซูเจ้าทรงจับมือเด็กแสดงความสงสารและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเด็กเช่นเดียวกับบุตรหญิงของไยรัส (เทียบ 5:41) ผู้นอนเสียชีวิตจริง ๆ แต่ในกรณีของเด็กคนนี้เพียงนอนนิ่งหมดสติเพราะแรงเขย่าของปีศาจ คำภาษากรีกที่นักบุญมาระโกใช้ในการอธิบายการกระทำของพระเยซูเจ้า เช่น ทรงพยุงให้ลุกขึ้น เป็นคำเดียวกันที่ใช้ในการประกาศการรับทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เหมือนกับว่าการมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนืออำนาจความชั่วร้าย จะต้องผ่านทางการรับทรมาน สิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า นักบุญมาระโกเตรียมใจผู้อ่านให้คิดถึงพระธรรมล้ำลึกปัสกาตลอดเรื่องเล่าพระวรสาร น่าสังเกตว่าต่างจากเหตุการณ์โดยทั่วไป ในที่นี้นักบุญมาระโกไม่ได้เล่าความกระตือรือร้นของประชาชนเมื่อเห็นอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ เพราะเขาต้องการพูดถึงความสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์เท่านั้น

- เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง เช่นเดียวกับสถานการณ์อื่น ๆ (เทียบ 3:20; 7:17) บ้านหลังนี้อาจเป็นบ้านของนักบุญเปโตรที่เมืองคาเปอรนาอุม (เทียบ 2:1) แม้อยู่ห่างไกลจากภูเขาทาบอร์พอสมควร เพราะนักบุญมาระโกไม่ได้เล่าเหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นทันทีแต่เล่าในภายหลัง  

- บรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่า “ทำไมพวกเราจึงขับไล่มันไม่ได้” บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจว่าเหตุใดครั้งนี้เขาขับไล่ปีศาจไม่ได้ เขาคงจะคิดผิดว่าอำนาจขับไล่ปีศาจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่เขา เป็นอำนาจที่ใช้ได้ผลอย่างอัตโนมัติในทุกกรณีเหมือนเวทมนต์คาถา โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอัตวิสัย คือสภาพจิตใจของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ

- พระองค์ตรัสตอบว่า “ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น”ดูเหมือนว่า พระเยซูเจ้าทรงอ้างถึงการถูกปีศาจสิงในบางกรณีที่พิเศษและรุนแรง ซึ่งอำนาจขับไล่ปกติของบรรดาอัครสาวกไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดผล วิธีการเดียวที่จะเกิดผลคือการอธิษฐานภาวนา หมายความว่าอำนาจที่จะขับไล่ปีศาจมาจากพระเจ้าหรือจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น บรรดาอัครสาวกต้องพึ่งพระองค์ด้วยความเชื่อ ซึ่งจำเป็นเพื่อจะได้รับการรักษาใด ๆ ให้หาย คำอธิษฐานภาวนาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความเชื่อซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นเพื่อจะร่วมมือปฏิบัติภารกิจของพระเยซูเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย