Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด ”

43. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์(มก 9:2-10)
(b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

92ต่อมาอีกหกวันพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา3ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้าขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้4แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า


5เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” 6เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว7ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิด” 8ทันใดนั้นศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบๆไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น
9ขณะที่กำลังลงจากภูเขาพระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย10ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้หมายความว่าอย่างไร
a)    อธิบายความหมาย
เหตุการณ์พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์และการยืนยันความเชื่อของนักบุญเปโตร (8:27-30)เป็นศูนย์กลางของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก และเป็นการรับรองคำยืนยันความเชื่อด้วยอำนาจที่มาจากสวรรค์เพื่อลบล้างความลังเลที่อาจคงอยู่ในจิตใจของบรรดาอัครสาวกเพราะพระองค์ทรงทำนายถึงการรับทรมานและสิ้นพระชนม์ (8:31-33) เหตุการณ์นี้ฟังดูแล้วค่อนข้างลึกลับแต่ก็มีความหมายชัดเจน พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์แก่อัครสาวก 3 คน ไม่เพียงเพื่อทรงบรรเทาใจเขาที่กำลังสับสนเท่านั้น แต่เพื่อทรงประกาศล่วงหน้าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์จะทรงได้รับเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ

- ต่อมาอีกหกวัน น่าสังเกตว่านักบุญมาระโกให้รายละเอียดเกี่ยวกับกาลเวลาเพียงไม่กี่ครั้ง เช่น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการรับทรมานตรัสว่า หลังจากการสิ้นพระชนม์แล้ว 3 วันก็จะทรงกลับคืนพระชนมชีพ และเมื่อนักบุญมาระโกเริ่มเล่าเรื่องการรับทรมานของพระเยซูเจ้าเขาเขียนว่า “สองวันก่อนจะถึงวันปัสกา”  ส่วนวลีที่ว่า “ต่อมาอีกหกวัน”นักพระคัมภีร์มีความคิดเห็นไม่ตรงกันว่าเหตุการณ์ใดเป็นวันเริ่มต้นของการนับหกวัน บางคนคิดว่า หลังจากที่นักบุญเปโตรยืนยันความเชื่อในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิปผ่านไปแล้ว 6 วัน พระเยซูเจ้าจึงทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์แต่อีกบางคนคิดว่าจะนับเช่นนี้ไม่ได้เพราะในระหว่างสองเหตุการณ์ดังกล่าว พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์มาสั่งสอน (8:34) ซึ่งเราไม่รู้แน่ชัดว่าเหตุการณ์นี้ใช้เวลานานเท่าใด อีกบางคนคิดว่า เลขหกชวนให้นึกถึงเรื่องเล่าในการสร้างโลกเป็นเวลาหกวัน การที่พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์จึงเป็นจุดมุ่งหมายของสิ่งสร้างทั้งปวงดังนั้น ในวันที่เจ็ด คือวันที่พระเยซูเจ้าทรงสำแดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ จึงเป็นวันพักผ่อนของพระเจ้าและจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์

- พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น อัครสาวก  3 คนนี้เป็นพยานพิเศษที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกในหมู่อัครสาวก เป็นคนเดียวกันที่เป็นพยานถึงอัศจรรย์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาบุตรหญิงของไยรัส (5:37-43) และความเศร้าพระทัยของพระองค์ในสวนเกทเสมนี (14:33)

- ขึ้นไปบนภูเขาสูง  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรชี้แจงว่า ภูเขาทาบอร์ซึ่งสูง 575 เมตรเหนือระดับหุบเขาโดยรอบใกล้เมืองนาซาเร็ธเป็นภูเขาสูงที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ นักพระคัมภีร์บางคนคิดว่าภูเขานี้คือภูเขาเฮอร์โมนซึ่งสูง 2,814 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเขตชายแดนทางเหนือของปาเลสไตน์ เพราะอยู่ใกล้เมืองซีซารียาแห่งฟีลิป แต่ดูเหมือนว่าความคิดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้เป็นชาวกรีกซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลในพระวรสารที่เล่าต่อไปว่า เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงจากภูเขานี้ก็พบประชาชนจำนวนมากที่รู้จักพระองค์เป็นอย่างดี (เทียบ 9:14-16)  อย่างไรก็ตาม นักบุญมาระโกคงไม่สนใจที่จะบอกอย่างเฉพาะเจาะจงว่าภูเขานี้ชื่ออะไรหรือตั้งอยู่ที่ไหน แต่เขาต้องการอ้างถึงภูเขาที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์และพระประสงค์เช่นเดียวกับภูเขาซีนาย

- ตามลำพัง นักบุญมาระโกต้องการเน้นว่า พระเยซูเจ้าทรงนำอัครสาวกทั้ง 3 คนแยกออกจากทั้งอัครสาวกและบุคคลอื่น เพื่อจะทรงสำแดงพระองค์แก่เขาเท่านั้น ทรงพระประสงค์ให้เขาทั้ง 3 คน มีประสบการณ์พิเศษอย่างน่าประหลาดใจ  เป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าเท่านั้นทรงกระทำได้

- แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ในพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า “พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตในสภาพมนุษย์ที่สัมผัสได้” (คส 2:9) แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพของบนแผ่นดิน พระสิริรุ่งโรจน์นี้ไม่ปรากฏต่อสายตาของมนุษย์ ยกเว้นในกรณีนี้เมื่อพระบิดาทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของพระวรกายแบบที่สัมผัสได้ เพื่อแสดงว่าความเป็นอยู่ของพระองค์ไม่เป็นของโลกนี้แต่เป็นของสวรรค์

- ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า นักบุญมัทธิวและนักบุญลูกาเน้นการเปลี่ยนแปลงพระพักตร์ของพระเยซูเจ้า “พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์”(มธ 17:2) “ลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไป” (ลก 9:29) แต่นักบุญมาระโกเน้นเพียงการเปลี่ยนแปลงของเครื่องแต่งกายเท่านั้น

- ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้ ในพระคัมภีร์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้อยู่ในสวรรค์ และบ่อยครั้งฉลองสีขาวเป็นภาพของชีวิตการกลับคืนชีพหลังจากความตายนักบุญมาระโกเป็นคนเดียวที่ใช้การเปรียบเทียบแบบชาวบ้านว่า “ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้” ส่วนนักบุญมัทธิวบันทึกเพียงว่า “ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง”(มธ 17:2) และนักบุญลูกาเขียนว่า “ฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า”(ลก 9:29)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย