Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ”

42. เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า(4)
(b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

1.    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา”พระองค์ไม่ทรงบังคับผู้ใด แต่ทรงเรียกทุกคนให้ติดตาม ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับผู้ถูกเรียกว่าจะติดตามหรือปฏิเสธพระองค์ การยอมรับหรือการปฏิเสธเป็นคนละเรื่องกัน ผลตามมาก็แตกต่างกันด้วย ผู้ปฏิเสธการเชิญชวนของพระเยซูเจ้าก็เท่ากับว่าปฏิเสธไม่ยอมรับพระเมสสิยาห์ คือพระองค์ผู้เดียวที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นได้ ผู้ใดปฏิเสธคำเชิญชวนของพระเยซูเจ้าเท่ากับว่าผู้นั้นไม่ยอมเดินตามทางที่นำไปสู่ความรอดพ้นซึ่งพระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะประทานให้ แต่เขากำลังเดินทางมุ่งไปสู่ความพินาศ


2.    พระวาจาของพระเยซูเจ้าชัดเจนและทันสมัยอยู่เสมอ เป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชนคือการติดตามพระองค์ ปฏิกิริยาและความผิดหวังของนักบุญเปโตรเป็นความรู้สึกประสามนุษย์ต่อการทำนายล่วงหน้าของพระเยซูเจ้าถึงการรับทรมาน เพราะมนุษย์คิดว่าพระเมสสิยาห์ที่ทรงถูกทรมานและถูกประหารชีวิตจะเป็นประโยชน์ใดแก่เราผู้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรมและการใช้ความรุนแรง ในทำนองกลับกัน เราจะคิดวางแผนที่ทำให้พระเมสสิยาห์ผู้ทรงพระอานุภาพของพระเจ้าประสบความสำเร็จได้อย่างไร

3.    เราไม่ได้ประเมินผลการติดตามพระคริสตเจ้าจากกำไรหรือสิ่งที่สูญเสียการเดินทางติดตามพระคริสตเจ้าในการละทิ้งทุกอย่างและเลิกนึกถึงตนเองไม่ใช่ว่าทำเพียงครั้งเดียวซึ่งมีผลตลอดไป แต่ต้องเริ่มต้นแต่ละวันทุกๆวัน และต้องเดินต่อไปจนถึงที่สุด ชีวิตเป็นความดีสูงสุดที่มนุษย์มีอยู่อย่างไรก็ตาม มนุษย์ไม่เป็นเจ้าของของชีวิตดังกล่าวเหมือนกับว่าตนเป็นกรรมสิทธิ์ เพราะได้รับจากพระเจ้า ดังนั้น เขาจะยึดชีวิตเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่ได้ แต่ต้องสูญเสียโดยมอบแด่พระเจ้าผู้ประทานชีวิตนั้นให้ เขาต้องเลือกทำเช่นนี้และรื้อฟื้นการเลือกนี้ทุก ๆ วัน

4.    การเลิกนึกถึงตนเองไม่หมายความว่า เรายอมสละสิ่งที่เป็นและไม่ยอมเป็นดังที่เป็น แต่หมายความว่ายอมรับชีวิตของตนเหมือนเป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นของประทานที่เราจะใช้ตามอำเภอใจของตนไม่ได้ และยังเป็นการยอมแบกภาระหนักที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการทดลอง ดังนั้น เราจะไม่ดูแลรักษาชีวิตของตนเหมือนกับการดูแลรักษาผิวพรรณ โดยพยายามเอาตัวรอดด้วยพละกำลังของตนพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกหนีความทุกข์ทรมานและความตาย แต่เป็นการละทิ้งท่าทีต่าง ๆ ที่แสดงการพึ่งตนเองไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพื่อพบเหตุผลหนึ่งเดียวคือพระเยซูเจ้า เพราะชีวิตแท้นิรันดรคือ การรักผู้ที่ทรงรักเรามาก่อนด้วยสิ้นสุดจิตใจ

5.    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเรา...บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา” ศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องไม่ปฏิบัติความโน้มเอียงโดยธรรมชาติที่จะทำทุกอย่างตามกระแสสังคม ตรงกันข้ามต้องยืนหยัดทวนกระแสสังคมใน(เรื่อง)ค่านิยมที่ขัดแย้งกับพระเยซูเจ้าและพระวาจาเขาต้องยอมถูกผู้อื่นคิดว่า ตนเป็นคนโง่ ล้าสมัย เขาต้องกล้าที่จะทวนกระแสสังคม ไม่ต้องตีตัวออกห่างจากพระเยซูเจ้าเพราะอายที่เป็นศิษย์ของพระองค์ หรือเพราะต้องการเอาใจผู้ที่อยู่ในสถานการณ์แวดล้อม

6.    จุดประสงค์ที่เราเลิกนึกถึงตนเองและยอมรับความทุกข์ทรมานก็คือ เพื่อรักษาความสนิทสัมพันธ์กับพระยูเจ้าและไม่ทรยศต่อพระองค์ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือทัศนคติที่ถูกต้อง เราไม่ต้องมองและถามตนเองว่า ฉันจะต้องปฏิเสธตนเองในเรื่องใด ตรงกันข้าม เราต้องมองและถามพระเยซูเจ้าบ่อย ๆ ว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดทรงแสดงให้ลูกเห็นว่า ต้องทำอย่างไรเพื่ออยู่กับพระองค์”  เราต้องทำทุกอย่างที่สอดคล้องกับความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์และยอมสูญเสียทุกสิ่งที่ต่อต้านพระองค์ นี่เป็นความสัมพันธ์หนึ่งเดียวที่จำเป็นที่สุด

7.    เราควรวอนขอพระเยซูเจ้าให้ประทานความสามารถที่จะเข้าใจความหมายของเวลาปัจจุบันที่ต้องดำเนินชีวิตในความนอบน้อมเชื่อฟังพระวาจาของพระองค์ ชะตากรรมของเราขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อพระวาจา กับการที่เราไม่ยอมอับอายเพราะพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ เราควรวอนขอพระหรรษทานจากพระองค์เพื่อจะไม่ทำตนเป็นคนหูหนวก ที่ไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ แต่ให้มีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์ดังที่ทรงเป็นและอยากติดตามพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย