Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์”

30. อัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรก ( มก 6:34-44 )
 6 34เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง 35เนื่องจากเป็นเวลาเย็นมากแล้ว บรรดาศิษย์จึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลว่า “สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยวและเป็นเวลาเย็นมากแล้ว   36ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปซื้ออาหารกินตามชนบทและตามหมู่บ้านรอบๆ นี้เถิด”  37พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” บรรดาศิษย์จึงทูลถามว่า “พวกเราจะต้องไปซื้ออาหารสักสองร้อยเหรียญมาให้เขากินหรือ” 38พระองค์ตรัสว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน ไปดูซิ” บรรดาศิษย์ไปดูแล้วกลับมารายงานว่า “มีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาสองตัว”


    39พระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงเป็นกลุ่มๆ ตามพื้นหญ้าสีเขียว 40เขาก็นั่งลงเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละหนึ่งร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง 41พระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า แล้วทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายให้ทุกคนด้วย 42ทุกคนได้กินจนอิ่ม   43แล้วยังเก็บเศษขนมปังและปลาที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม 44จำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึงห้าพันคน

a)    อธิบายความหมาย
ข้อความนี้เล่าเรื่องต่อจากข้อความใน 6:30-33 เมื่อบรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงความสำเร็จที่เขาได้ประสบในการประกาศข่าวดี อัศจรรย์เรื่องพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเป็นเรื่องที่พระวรสารทั้งสี่ฉบับได้บันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกเล่าเรื่องนี้อย่างมีชีวิตชีวาวาและให้รายละเอียดต่าง ๆ มากกว่าพระวรสารเล่มอื่น

- เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ แม้นักบุญมาระโกเคยเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงบัญชาให้บรรดาอัครสาวกลงเรือพร้อมกับพระองค์ไปยังที่สงัดอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบกาลิลีเพื่ออยู่ตามลำพัง แต่ในที่นี้นักบุญมาระโกเล่าว่า พระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จขึ้นจากเรือ เขาจึงต้องการเน้นว่าพระเยซูเจ้าทรงมีบทบาทพิเศษในเหตุการณ์ต่อไปนี้ นักบุญมาระโกจะกล่าวถึงบรรดาอัครสาวกในภายหลัง เขาอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนแต่ถอยไปอยู่เบื้องหลัง

- ทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสาร สำนวน “ทรงสงสาร” เราพบในกรณีอื่น ๆ โดยเฉพาะก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์ เช่น มก 1:41; 8:6; เทียบ มธ 20:34; ลก 7:13 น่าสังเกตว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงผิดหวังหรือกริ้วที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงการ เพราะจุดประสงค์ของพระองค์คือทรงอยู่ตามลำพังกับบรรดาอัครสาวก แต่เมื่อทรงเห็นประชาชนที่รอคอยเพื่อจะพบพระองค์ก็ทรงสงสารเขา การสงสารของพระเยซูเจ้าในพระวรสารมักจะเน้นว่า พระองค์ทรงเปิดเผยความเมตตากรุณา ความรักและความซื่อสัตย์ของพระเจ้า

- เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง เราพบคำเปรียบเทียบนี้บ่อย ๆ ในหนังสือพันธสัญญาเดิม เช่น  กดว 27:17; 1 พกษ 22:17; อสค 34:5; ยรม 12:25; ศคย 10:12; 13:7; ยดธ 11:15 ซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนว่าเมื่อประชากรอิสราเอลไม่มีผู้นำ เขารู้สึกสับสนวุ่นวาย และปรารถนาที่จะมีบุคคลหนึ่งผู้ให้การอบรมสั่งสอนเขา พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นว่า บุคคลที่มาจากทั่วแคว้นต่างๆ อยู่ในสภาพเช่นนี้ เขาจึงพร้อมที่จะฟังคำสั่งสอนเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า และทรงทราบว่า เวลานั้น เขายังไม่ได้พบคำสั่งสอนนี้จากผู้นำทางศาสนายูดาย พระองค์จึงทรงสงสารและเริ่มสั่งสอนเขา

- พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง ในที่นี้ เช่นเดียวกับในเหตุการณ์อื่น ๆ นักบุญมาระโกไม่บันทึกว่าพระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องอะไร เราจึงไม่รู้เนื้อหาที่ทรงสั่งสอนจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่จะรู้ได้จากเหตุการณ์ทั้งหมดในพระวรสาร นักบุญมาระโกต้องการเน้นความสำคัญของการสั่งสอน()ต้องอยู่เหนือกว่าความต้องการอาหารฝ่ายร่างกาย พระเยซูเจ้าประทานอาหารสำหรับสติปัญญาและจิตใจก่อน แล้วจึงทรงให้อาหารเลี้ยงร่างกาย

- เนื่องจากเป็นเวลาเย็นมากแล้ว บรรดาศิษย์จึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ บรรดาศิษย์เริ่มมีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง การที่เขามาทูลพระองค์คงจะแสดงว่าเขาต้องการอยู่กับพระเยซูเจ้าตามลำพังดังที่พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ จึงเสนอให้พระองค์ทรงส่งประชาชนกลับบ้าน นี่เป็นแรงบันดาลใจที่เขามาทูลพระเยซูเจ้าต่อไปว่า

- “สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยวและเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปซื้ออาหารกินตามชนบทและตามหมู่บ้านรอบๆ นี้เถิด” เราต้องเข้าใจว่า ถ้าพระเยซูเจ้ากับบรรดาสาวกอยู่ในที่เปลี่ยวห่างไกลจากศูนย์การค้าในหมู่บ้าน ประชาชนคงประสบความยากลำบากในการเดินทางไปซื้อสิ่งของ จึงต้องอนุญาตให้ไปซื้อสิ่งของก่อนที่จะดึก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย