Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขา”

26. พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน ( มก 6:6ข-13 )
      6 6ข พระองค์เสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น 7ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆประทานอำนาจเหนือปีศาจ 8ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้ 9ให้สวมรองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย 10พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไป 11ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากที่นั่นพลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขา” 12บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ 13ขับไล่ปีศาจจำนวนมากเจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคนและรักษาเขาให้หายจากโรคภัย


a) อธิบายความหมาย
       
นักบุญมาระโกได้เล่าแล้วว่า พระเยซูเจ้าทรงตั้งกลุ่มอัครสาวกสิบสองคนเพื่อจุดประสงค์ 2 ประการคือ 1) เขาจะต้องอยู่กับพระเยซูเจ้าตลอดเวลาและ 2) เขาต้องพร้อมเสมอที่จะถูกส่งไปประกาศข่าวดีแก่ประชาชนและขับไล่ปีศาจ (เทียบ3:12-19) บรรดาอัครสาวกได้ปฏิบัติตามจุดประสงค์แรกมาโดยตลอดจนถึงเหตุการณ์ที่กำลังเล่าในข้อความนี้ แต่บัดนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าที่เขาจะถูกส่งไปเพื่อจุดประสงค์ประการที่สอง เรื่องนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในโครงการของพระเยซูเจ้าที่ทรงประกาศแก่บรรดาศิษย์สองคนแรกว่า "เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์" (1:17)

            ชาวนาซาเร็ธไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าอย่างดีและพระองค์ "ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ" (6:6) อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังเสด็จไปสั่งสอนประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ต่อไป ไม่ทรงท้อแท้ที่ทรงประสบความล้มเหลวในถิ่นกำเนิดของตน แต่ยังทรงปฏิบัติภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายอย่างไม่หยุดหย่อน การส่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศข่าวดีจึงเป็นกิจการที่แสดงความซื่อสัตย์ของพระเยซูเจ้าต่อพระประสงค์ของพระบิดาโดยการริเริ่มอีกวิธีหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจ

-พระองค์เสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆ ในบริเวณนั้น ประโยคนี้เป็นการสรุปกิจการของพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับ 1:39;3:7-12 ในต้นฉบับภาษากรีกกริยาอยู่ในรูปกาลไม่สมบูรณ์หมายความว่า พระเยซูเจ้าเสด็จไปสั่งสอนตามเมืองและหมู่บ้านเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว และทรงปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป โดยไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ใด และบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เรื่องที่นักบุญมาระโกจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของเหตุการณ์ที่น่าประทับใจซึ่งเขาได้รับจากธรรมประเพณี โดยไม่เน้นลำดับความต่อเนื่อง การที่พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกให้ปฏิบัติภารกิจจึงเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่รู้สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน  นักบุญมาระโกใช้โครงสร้างง่าย ๆ ในการเล่าเรื่องนี้คือ กิจการของพระเยซูเจ้า (6:7) พระวาจาของพระองค์ (6:8-11) และบรรดาอัครสาวกปฏิบัติตามพระบัญชา (6:12-13)

- ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ นี่คือกิจการแรกของพระเยซูเจ้าต่อบรรดาอัครสาวก โดยแท้จริงแล้ว คำว่า "อัครสาวก" ตรงกับคำภาษากรีกว่า Apostolosซึ่งนักบุญมาระโกใช้เป็นครั้งแรกในข้อนี้ ส่วนใน 3:12-19 เขาใช้คำว่า "Dodeka" แปลตามตัวอักษรคือ "สิบสอง"  หมายถึงกลุ่มศิษย์สิบสองคนที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษแต่พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแปลคำว่า "Dodeka" เป็น "อัครสาวกสิบสองคน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย