Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ”

25. พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเร็ธ (มก 6:1-6ก )
      6 1 พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นกลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์บรรดาศิษย์ติดตามไปด้วย 2 ครั้นถึงวันสับบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรมผู้ฟังจำนวนมากต่างประหลาดใจและพูดว่า “เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไรอะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขา 3 คนนี้เป็นช่างไม้ลูกนางมารีย์เป็นพี่น้องของยากอบโยเสทยูดาและซีโมนไม่ใช่หรือพี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเรามิใช่หรือ” คนเหล่านั้นรู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์ 4 พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดท่ามกลางวงศ์ญาติและในบ้านของตน” 5 พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้นอกจากทรงปกพระหัตถ์รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัย6พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ 


a) อธิบายความหมาย
             การเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเร็ธในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละเวลาต่างจากการเล่าเรื่องในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและนักบุญมัทธิวนักบุญลูกาเล่าว่า การที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปเมืองนาซาเร็ธเกิดขึ้นในตอนแรกของการประกาศข่าวดีที่แคว้นกาลิลี (เทียบ ลก4:16-30) ทำให้การประกาศพระวาจาในศาลาธรรมเป็นเสมือนการเปิดเผยโครงการศาสนบริการของพระองค์ ส่วนนักบุญมัทธิวเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปเมืองนาซาเร็ธหลังจากทรงเทศนาสั่งสอนเป็นเวลานานพอสมควรและเชื่อมโยงกับบทที่พระองค์ทรงใช้อุปมาต่าง ๆ ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า (เทียบ มธ13:53-58)

               สิ่งที่เราควรคำนึงเมื่ออ่านข้อความนี้คือ พระเยซูเจ้าคงจะเสด็จไปเมืองนาซาเร็ธมากกว่าหนึ่งครั้ง มิฉะนั้นแล้ว เราจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดชาวนาซาเร็ธจึงรู้สึกประหลาดใจในพระปรีชาญาณและอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำถ้าเขาไม่รู้เห็นด้วยตนเอง แต่เพียงได้ยินผู้อื่น ๆ พูดถึงพระองค์ ข้อความนี้ชวนเราให้คิดถึงเรื่องพระประยูรญาติพร้อมกับพระมารดาไปเยี่ยมพระเยซูเจ้าและพระองค์ทรงประกาศว่าผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเป็นพระประยูรญาติแท้หรือครอบครัวใหม่ของพระองค์(มก 3:20-35) นักบุญมาระโกได้เล่าแล้วว่า พระเยซูเจ้าทรงเผชิญหน้ากับบุคคลที่ขาดความเข้าใจ คือสมาชิกในครอบครัวของพระองค์และประชากรอิสราเอลโดยทั่วไป ทรงสอนหลายเรื่องเป็นอุปมา ทรงกระทำอัศจรรย์บางประการ เช่น พระเยซูเจ้าทรงบังคับพายุให้สงบ ทรงรักษาชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ทรงรักษาหญิงตกเลือด และทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพบัดนี้ ผู้คนในเมืองนาซาเร็ธ ไม่เข้าใจและไม่มีความเชื่อในพระองค์การเล่าเรื่องตามลำดับนี้ต้องการเน้นความแตกต่างระหว่างชาวนาซาเร็ธผู้ไม่ยอมมีความเชื่อกับบุคคลที่เพิ่งเล่าว่ามีความเชื่อคือหญิงตกเลือดและไยรัส

                การที่ชาวนาซาเร็ธไม่มีความเชื่อก็เป็นสัญลักษณ์ และเป็นการประกาศล่วงหน้าถึงอิสราเอลที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับพระคริสตเจ้า ดังนั้น การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าต้องเกิดขึ้นด้วยความถ่อมตนและความอ่อนแออาศัยการรับทรมานบนไม้กางเขน

-พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่น วลีนี้ไม่กำหนดเวลาอย่างเจาะจงจึงไม่หมายความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้บุตรสาวของไยรัสกลับคืนชีพ

-กลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์ น่าสังเกตว่า นักบุญมาระโกไม่จำเป็นต้องบอกชื่อถิ่นกำเนิดของพระเยซูเจ้าว่าเป็นเมืองนาซาเร็ธ เพราะเหตุผลสองประการคือก) นักบุญมาระโกได้เล่าแล้วว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธและทรงรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน (1:9)ข) ผู้อ่านพระวรสารเป็นคริสตชนที่รู้แล้วว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นชาวนาซาเร็ธ

             การที่นักบุญมาระโกบอกว่าถิ่นกำเนิดของพระเยซูเจ้าคือเมืองนาซาเร็ธไม่ใช่เมืองเบธเลเฮมก็ไม่เป็นปัญหาเพราะแม้นักบุญมัทธิวเอง ผู้เล่าว่าพระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮม ก็ยังบันทึกไว้ว่า ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ "ทั้งนี้ เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกเป็นความจริงว่า พระองค์จะได้รับพระนามว่าชาวนาซาเร็ธ" (มธ 1:23) ดังนั้นคำว่า "ถิ่นกำเนิด" อาจหมายถึงสถานที่ของบรรพบุรุษหรือที่อาศัยของบุคคลที่เจริญเติบโตที่นั่นก็ได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย