Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ ”

22. พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ ( 2 )
- พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือ  แม้มีพายุแรง พระเยซูเจ้ายังทรงบรรทมหลับ รายละเอียดนี้ชวนให้คิดถึงอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าว่า เมื่อเมล็ดพืชถูกหว่านแล้ว ผู้หว่านก็หลับได้อย่างสบายไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะเมล็ดนั้นจะงอกขึ้นด้วยพลังของตนเอง การที่พระเยซูเจ้าทรงบรรทมหลับแสดงว่า เมื่อทรงเทศนาสั่งแล้ว ก็ทรงมีความไว้วางใจในพระเจ้า ทรงปฏิบัติตามคำสั่งสอนในอุปมาเรื่องเมล็ดพืช แน่นอน ถ้ามองในด้ายกายภาพพระเยซูเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะทรงประกาศข่าวดี ตลอดทั้งวัน เราจึงเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงบรรทมหลับเรื่องนี้ยังชวนเราให้คิดถึงเรื่องของประกาศกโยนาห์ที่หลับอยู่ในท้องเรือ ขณะที่มีพายุแรงกล้าจนเรือแทบอับปาง(เทียบ ยนา 1:5-15)


- บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ บรรดาศิษย์ตกใจกลัวจนสิ้นหวังที่จะเอาตัวรอด เหตุการณ์นี้ชวนเราให้คิดถึงข้อความในเพลงสุดดีที่ว่า"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองค์จึงยังบรรทมหลับอยู่ขอทรงตื่นเถิด อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปเลยเหตุใดพระองค์จึงทรงเบือนพระพักตร์ไปทางอื่นไม่เอาพระทัยใส่ความทุกข์ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังถูกรังควาน" (สดด44:23-24)ความกลัวจึงเป็นประสบการณ์ของมนุษย์เมื่อต้องประสบอันตราย

- ทูลถามว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ”  น่าสังเกต บรรดาศิษย์ไม่เรียกพระเยซูเจ้า "พระเจ้าข้า" แต่เรียกพระองค์เป็น "พระอาจารย์"พระเยซูเจ้ายังไม่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มนุษย์เรียกขานและวอนขอความช่วยเหลือแต่เป็นเพียงธรรมาจารย์คนหนึ่งที่กำลังหลับเมื่อศิษย์อยู่ในอันตราย

- พระองค์จึงทรงลุกขึ้น บังคับลม ตรัสสั่งทะเลว่า “เงียบซิ  จงสงบลงเถิด” ลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง  พระวาจานี้ชวนให้คิดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุมเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและตรัสสั่งว่า “จงเงียบ  ออกไปจากผู้นี้”  (มก 1:25) เราคงไม่รู้สึกแปลกที่เห็นว่านักบุญมาระโกเล่าเรื่องอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบเหมือนกับว่าทรงขับไล่ปีศาจ เพราะพายุเป็นสัญลักษณ์ความชั่วร้ายของพลังที่เป็นศัตรูกับมนุษย์ ข้อความนี้ทำให้เราคิดถึงเพลงสดุดีที่ว่า "พระองค์ทรงควบคุมความผยองของมหาสมุทรทรงปราบคลื่นใหญ่ที่ปั่นป่วนให้สงบลง" (สดด 89:9)"เมื่อต้องลำบาก เขาร้องหาพระยาห์เวห์พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นพระองค์ทรงทำให้พายุสงบกลายเป็นลมอ่อนทรงทำให้คลื่นเงียบเสียงเขาทั้งหลายยินดีเพราะพายุสงบพระองค์ทรงนำเขาไปถึงท่าเรือที่เขาต้องการ" (สดด107:28-30)เราจะเห็นว่าเพียงพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทำให้พายุสงบ เป็นการยืนยันทางอ้อมว่าพระเยซูเจ้าทรงมีพระอานุภาพเช่นเดียวกับพระเจ้า

- แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า  “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” นี่เป็นครั้งแรกในพระวรารที่เราพบว่า พระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาศิษย์ และจะพบต่อไปอีกหลายครั้งในพระวรสารตามคำบอกเล่านักบุญมาระโก ดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงคาดหวังให้บรรดาศิษย์ที่ได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์หลายประการแล้วจะมีความไว้วางใจในอำนาจของพระองค์ทุกกรณีและรู้สึกมีความปลอดภัยเมื่ออยู่กับพระองค์ 

- เขาเหล่านั้นกลัวมาก พูดกันว่า  “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้” แทนที่บรรดาอัครศิษย์จะตอบคำถามของพระเยซูเจ้า เขากลับอุทานแสดงความพิศวงงงงวย เหตุการณ์นี้ยังชวนให้คิดถึงอัศจรรย์ที่เมืองคาเปอรนาอุมเมื่อพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจในคนที่ถูกปีศาจสิง ปฏิกริยาของประชาชนคือทุกคนต่างประหลาดใจจึงถามกันว่า “นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ เขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟัง”(มก 1:27)

 สรุปแล้ว ข้อความนี้จบลงด้วยคำถามของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อของบรรดาศิษย์ และคำถามเรื่องอัตลักษณ์ของพระเยซูเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย