Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน
เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต”

20. อุปมาเรื่องพืชที่งอกงามขึ้นเอง(2)
          อุปมาเรื่องพืชที่งอกงามขึ้นเองจบลงโดยไม่มีข้อสรุปในด้านปฏิบัติ ผู้อ่านรู้ตั้งแต่แรกว่าอุปมาเรื่องนี้หมายถึงอาณาจักรของพระเจ้า แต่การตีความหมายยังไม่แน่นอนว่าเป็นการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของพระอาณาจักรพระเจ้าตั้งแต่เมล็ดแรกที่พระเยซูเจ้าทรงหว่านจนถึงวันพิพากษาโลกหรือเพียงอธิบายเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเท่านั้น


ประเด็นสำคัญคือสถานการณ์พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนมนุษย์ที่ได้หว่านเมล็ดในดินหมายความว่า การเทศน์สอนและกิจการในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคือการเริ่มต้นของพระอาณาจักรพระเจ้า การกระทำเช่นนี้จำเป็นมากทีเดียว และเพื่อเมล็ดจะเจริญเติบโตและสำแดงในสภาพที่สมบูรณ์ ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนผู้ฟังให้มองธรรมชาติเพื่อจะเข้าใจวิธีการของพระเจ้าในการทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปคือต้องการกาลเวลา พระอาณาจักรจะเกิดผลและแสดงออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เหมือนเมล็ดที่เริ่มงอกขึ้นเป็นลำต้นออกรวง ในที่สุดก็เป็นเมล็ดเต็มรวง มนุษย์จะเข้ามาเพื่อเร่งขบวนตามธรรมชาติของพระเจ้าไม่ได้เลย 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
           1. อุปมาเรื่องพืชที่งอกงามขึ้นเองสอนเราให้มีความไว้วางใจในการกระทำของพระเจ้า บทสอนนี้ใช้ได้กับทุกคน ทุกยุคทุกสมัย ใช้ได้กับศาสนบริการผู้ต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้า ดังที่นักบุญเปาโลอธิบายในจดหมายถึงชาวโครินธ์ว่า "ทั้งผู้ปลูกและผู้รดน้ำก็ไม่สำคัญ แต่ผู้มีความสำคัญแท้จริงคือพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เติบโตขึ้น" (1 คร3:7)

            2. ความกังวลห่วงใยเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าจะแผ่ขยายในโลกก็เป็นความประสงค์ที่ดี แต่อาจจะเป็นอันตราย ถ้าลดความไว้วางในในพระอานุภาพของพระเจ้า และทำให้เราลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของประทานจากพระองค์ที่ประทานให้เปล่า ๆ ไม่ว่ามนุษย์จะสาละวนสักเพียงใด เขาจะเร่งรัดให้พระอาณาจักรของพระเจ้ามาเร็วกว่าเวลาที่กำหนดไว้ไม่ได้เลย เพราะพระเจ้าเท่านั้นทรงบันดาลให้เกิดขึ้นในรูปแบบที่เราไม่รู้และไม่มีผู้ใดต่อต้านได้ 

             3. ผู้หว่านหรือผู้ประกาศข่าวดี นักเทศน์ทั้งหลายจำเป็นต้องห่วงกังวลที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือพระวาจาของพระเจ้าไม่ใช่คำพูดและความคิดของตนเอง เมื่อหว่านลงไปแล้ว เราก็นอนหลับได้อย่างสงบและคอยตื่นเฝ้าด้วยใจราบรื่นรอคอยเวลาที่จะเก็บเกี่ยว

             4. หลายครั้ง เรามีอันตรายที่จะเข้าใจว่า ประสิทธิภาพของมนุษย์เป็นประสิทธิผลของข่าวดี เหมือนกับว่า ยิ่งเราออกแรงเผยแผ่ข่าวดีมากเท่าใด ยิ่งจะเร่งให้พระอาณาจักรพระเจ้าเกิดผลมากเท่านั้น แต่ธรรมชาติแสดงชัดเจนถ้าเราดึงลำต้นขึ้น ต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตเร็วกว่าเดิม ตรงกันข้ามเราจะถอนรากจากดิน

             5. ถ้าเรามีความเชื่อแท้จริง เราจะรู้ว่าชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนทุ่งนาที่ได้หว่านเมล็ดพืช ดินจะให้ผลผลิตโดยอาศัยพลังที่อยู่ในเมล็ด เมล็ดพืชที่หว่านลงไปดูเหมือนตายไปในดิน แต่โดยแท้จริงแล้ว เมล็ดนั้นกลับนำชีวิต

             6. เราต้องวอนขอพระเจ้าโปรดประทานความเพียรทนและปรีชาญาณเหมือนกับชาวนา ดังที่เราพบในจดหมายของนักบุญยากอบที่เตือนคริสตชนว่า  "พี่น้องทั้งหลาย จงพากเพียรรอจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนาเถิด เขาย่อมรอผลมีค่าจากแผ่นดินด้วยความพากเพียร รอจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูท่านก็เช่นเดียวกัน จงมีความพากเพียร ทำจิตใจให้เข้มแข็งเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้ว" (ยก 5:7-8)

           7. เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการกระทำของพระองค์ในชีวิตมนุษย์ทุกคน ทุกยุคทุกสมัย แม้มนุษย์จะทำความดีบ้าง ทำความผิดบ้าง พระองค์ทรงบันดาลให้เกิดผลและทรงเป็นหลักประกันว่า ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีความหมาย จะบรรลุผลสำเร็จอยู่เสมอเพียงขอให้มนุษย์มีความพากเพียร ความไว้วางใจในการกระทำของพระเจ้า

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย