Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านไม่เข้าใจอุปมานี้ แล้วจะเข้าใจอุปมาอื่นๆ ได้อย่างไร”

18. พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน (มก 4:13-20 ) 
        

413พระองค์ตรัสว่า “ท่านไม่เข้าใจอุปมานี้ แล้วจะเข้าใจอุปมาอื่นๆ ได้อย่างไร 14ผู้หว่านพืชนั้นหว่านพระวาจา 15เมล็ดที่ตกริมทางหมายถึงบุคคลซึ่งรับพระวาจาที่หว่าน เมื่อเขาได้ฟังพระวาจา ซาตานก็มาช่วงชิงพระวาจาที่หว่านในตัวเขาไป 16เช่นเดียวกัน เมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจา และมีความยินดีรับไว้ทันที 17แต่เขาไม่มีรากในตัว จึงไม่มั่นคง เมื่อเผชิญความยากลำบากหรือถูกข่มเหงเพราะพระวาจานั้น เขาก็ยอมแพ้ทันที 18เมล็ดที่ตกในพงหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจา 19แต่ความวุ่นวายในทางโลก ความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่งอื่น ๆ เข้ามาปกคลุมพระวาจาไว้ จึงไม่เกิดผล 20ส่วนเมล็ดพืชที่ตกในที่ดินดี หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วรับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่า หกสิบเท่า และร้อยเท่า”
a) อธิบายความหมาย
         นักบุญมาระโกอธิบายความหมายของอุปมาเรื่องผู้หว่านที่ได้เล่ามาแล้ว(4:1-9)ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บางคนคิดว่าการอธิบายนี้ไม่เป็นพระวาจาของพระเยซูเจ้าโดยตรง แต่เป็นการประยุกต์พระวาจาของพระองค์ในสถานการณ์ของพระศาสนจักรสมัยเรก ๆ น่าสังเกตว่า แม้นักบุญมาระโกอธิบายความหมายของอุปมาตามลำดับเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเล่า การอธิบายได้เปลี่ยนมุมมอง ขณะที่อุปมาเน้นการหว่านและการเก็บเกี่ยว แต่การอธิบายนี้มีมุมมองหนึ่งเดียวคือ สภาพของดินในการรับเมล็ดพืชที่หว่านคือพระวาจา ดินหมายถึงท่าทีของผู้รับฟังพระวาจาพระศาสนจักรสมัยแรก ๆ ตักเตือนคริสตชนที่เพิ่งกลับใจมีความเชื่อและอยู่ในสถานการณ์ของโลกที่อาจจะสูญเสียความเชื่อได้ง่าย ให้มั่นคงในความเชื่อโดยเปิดใจรับพระวาจาเข้าในจิตใจอยู่เสมอ

-พระองค์ตรัสว่า นี่เป็นสูตรการเขียนเพื่อดำเนินเรื่องต่อไปจากคำถามของบรรดาอัครสาวกและศิษย์อื่น ๆ เกี่ยวกับความหมายของอุปมาเรื่องผู้หว่าน (4:10) เพราะพระวาจาที่อ้างข้อความของประกาศกอิสยาห์ (11-12)ไม่ใช่การตอบคำถามของบรรดาอัครสาวก แต่เป็นการอธิบายสั้น ๆ ถึงเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนโดยใช้อุปมา

-“ท่านไม่เข้าใจอุปมานี้ แล้วจะเข้าใจอุปมาอื่นๆ ได้อย่างไร" โดยแท้จริงแล้วการที่พระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาศิษย์เป็นเอกลักษณ์ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราไม่พบการเขียนลักษณะนี้ในพระวรสารเล่มอื่น ๆ การที่บรรดาอัครสาวกไม่เข้าใจกิจการและพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นความคิดสำคัญข้อหนึ่งที่นักบุญมาระโกกล่าวถึงหลายครั้ง (6:52; 7:18; 8:17-18,21,33; 9:10,32; 10:38)

-ผู้หว่านพืชนั้นหว่านพระวาจา เรื่องเดียวที่นักบุญมาระโกต้องการพูดถึงคือพืชซึ่งเขาอ้างถึง 8 ครั้งและหมายถึงพระวาจาแม้เขาไม่บอกชัดเจนว่าใครเป็นผู้หว่าน แต่ผู้อ่านก็รู้จากบริบทว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้หว่านและเราต้องไม่ลืมว่าพระองค์ยังเป็นพระวาจาที่หว่านด้วย อย่างไรก็ตาม ความสนใจในการอธิบายอุปมานี้อยู่ในท่าทีของผู้ฟังมากกว่า

-เมล็ดที่ตกริมทางหมายถึงบุคคลซึ่งรับพระวาจาที่หว่าน ประโยคนี้ค่อนข้างแปลกเพราะเมล็ดที่ตกริมทางต้องหมายถึงพระวาจาไม่ใช่บุคคล บางทีการอธิบายต้องดำเนินเรื่องตามลำดับของอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่า จึงเริ่มต้นโดยพูดถึงเมล็ดพืชส่วนคำอธิบายต้องการพูดถึงบุคคลซึ่งเปรียบได้กับดินประเภทต่าง ๆ บุคคลเป้าหมายกลุ่มแรกเปรียบได้กับดินแข็งบนทางที่ถูกเหยียบย่ำ พระวาจาไม่สามารถเข้าลึกลงในใจที่แข็งกระด้าง หรือในบุคคลที่ไม่สนใจพระวาจาเพราะเขาคิดว่าพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นเหมือนคำพูดทั่วไป นักบุญมาระโกยังใช้คำว่า "ทาง"  ในความหมายสัญลักษณ์ของการพบและเดินตามพระเยซูเจ้า เช่น"บารทิเมอัสบุตรของทิเมอัส คนขอทานตาบอดนั่งอยู่ริมทาง" (10:46)และเมื่อพระเยซูเจ้าทรงกระทำตามที่เขาขอ"เขากลับแลเห็นและเดินทางติดตามพระองค์ไป" (10:52)นี่เป็นหนทางที่นำไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม

-เมื่อเขาได้ฟังพระวาจา ซาตานก็มาช่วงชิงพระวาจาที่หว่านในตัวเขาไป การที่อ้างถึงซาตานคงเป็นความหมายเพิ่มเติมของนักบุญมาระโกหรือของพระศาสนจักรสมัยแรก ๆ เพราะในอุปมาพระเยซูเจ้าทรงเล่าว่า นกจะมาจิกกินเมล็ดที่ตกบนทาง โดยทั่วไปชาวยิวคิดว่านกเป็นภาพของสัตว์ปีกที่น่ารัก ไม่มีใครฟังเรื่องเกี่ยวกับนกแล้วทำให้คิดถึงซาตาน แต่ในการอธิบายของนักบุญมาระโก เขาต้องการเตือนใจคริสตชนใหม่ว่า ซาตานจะชักชวนให้เขาลืมพระวาจาทำให้เขาคิดว่าพระวาจานั้นไม่มีไว้สำหรับคริสตชน เพราะเขาไม่เหมาะสมและไม่มีหวังที่จะปฏิบัติตามได้ มนุษย์ทุกคนมีขอบเขตจำกัด มีความอ่อนแอ มีความห่วงกังวลต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย