Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ”

7. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกอบพระภารกิจ (5)

b) การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          1. ผู้ประสงค์เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าและมุ่งมั่นติดตามพระองค์อย่างจริงจัง ต้องจับตามองการกระทำของพระองค์และไตร่ตรองพระวาจาดังที่บันทึกไว้ในพระวรสาร ต้องเรียนรู้จากพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะกับบรรดาศิษย์ทุกคนในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวแน่นแฟ้นกับพระเยซูเจ้า เพื่อเป็นพยานถึงพระองค์ในหมู่เพื่อนมนุษย์ที่เราพบปะในชีวิตประจำวัน
          2. การสั่งสอนของพระเยซูเจ้าไม่เป็นการอ้างความคิดเห็นหรือประเด็นที่ควรอภิปราย แต่เป็นการสั่งสอนที่ทรงอำนาจ มีความเชี่ยวชาญและความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นคำสั่งสอนที่มาจากอำนาจของพระเจ้า คำสอนนี้จึงท้าทายเรา ต้องการจับใจเรา เขย่าเพื่อให้ตื่นตัวและกลับใจใหม่เพื่อดำเนินชีวิตตามหนทางที่ถูกต้อง

          3. การกระทำของพระเยซูเจ้าเป็นการต่อสู้กับพลังชั่วช้าที่ต่อต้านพระเจ้า การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าทำให้ปีศาจและผู้อยู่ใต้อำนาจของมันประท้วงและต่อต้านพระองค์อย่างรุนแรง สันติภาพที่พระองค์ทรงนำมาไม่เป็นเพียงความสงบ ไม่เอาเรื่องเอาราว แต่เรียกร้องการรู้จักแยกแยะระหว่างจิตดีกับจิตชั่วและการเอาชนะจิตชั่วโดยไม่ประนีประนอม เราควรถามตนเองว่า เมื่อเราอยู่กับบุคคลรอบข้าง การกระทำของเราทำให้ผู้อื่นเพียงชื่นชอบเราหรือไม่ เขาอาจไม่ยินดียินร้ายกับเรา แต่การกระทำดีของเราอาจไม่ทำให้ผู้ประพฤติชั่วต่อต้านเรา เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะต่อสู้ความชั่วร้ายที่แพร่หลายในสังคม และยอมออกแรงอย่างเหน็ดเหนื่อย และพร้อมที่จะรับการต่อต้าน เพื่อต่อสู้กับความเลวร้ายหรือไม่

          4. พฤติกรรมและกิจการของเราแสดงหรือไม่ว่า อำนาจของพระเยซูเจ้ามีบทบาทในการนำจิตใจของเรา เราเลือกปฏิบัติคำสอนของพระเยซูเจ้าเพียงบางข้อที่ชอบ หรือเรามีความผูกพันแน่นแฟ้นกับพระองค์โดยพยายามปฏิบัติคำสอนทุกข้อเพื่อติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด เราควรมีความไว้วางใจในพระเยซูเจ้า เพราะแน่ใจว่าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือพลังทั้งหมดที่ต่อสู้กับพระองค์ ถ้าเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เราจะมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายและเหนือพลังที่ต่อต้านเรา

          5. พระเยซูเจ้าทรงห้ามปีศาจมิให้ประกาศว่า พระองค์เป็นพระคริสตเจ้าที่ธรรมบัญญัติเคยสัญญาไว้ว่าจะเสด็จมา ปีศาจเห็นว่าเครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำก็เป็นไปตามข้อเขียนของบรรดาประกาศก แต่พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้ประชาชนเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์จากพระวาจาที่พระองค์ตรัสและกิจการที่ทรงกระทำ ไม่ใช่จากคำพูดของปีศาจ พระองค์ไม่ทรงต้องการคำพยานของปีศาจ แต่ทรงต้องการคำพยานของบรรดาศิษย์เท่านั้น

          6. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์มีอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บ บุคคลแรกที่พระองค์ทรงรักษาให้หายคือสตรีผู้หนึ่งในบรรยากาศครอบครัวที่บ้าน พระองค์ไม่ทรงต้องการให้มีผู้ชมหลายคนเพื่อจะแสดงอำนาจ แต่ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ พฤติกรรมนี้ของพระเยซูเจ้าเป็นกำลังใจแก่เราที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ถ้าเราเชื่อว่า พระเยซูเจ้าผู้เดียวทรงเป็นนายแพทย์แท้จริง และแพทย์ทั้งหลายได้รับความสามารถจากพระองค์ให้รักษาโรคได้ เราควรเรียนรู้ที่จะพึ่งพระองค์เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต

           7. เมื่อมารดาของภรรยาซีโมนได้รับการรักษาจากพระเยซูเจ้าแล้ว นางเป็นคนแรกที่รับใช้หมู่คณะของพระองค์ เมื่อความทุกข์ครอบงำใจเรา เรามีแนวโน้มปิดขังตัวเอง ไม่ติดต่อกับผู้อื่นที่ต้องการความรักจากเรา เราก็เช่นเดียวกับนาง ต้องการพระเยซูเจ้าทรงสัมผัสเราให้หายเป็นปกติ จะรับใช้ผู้อื่น เราทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่ให้ผู้อื่นได้ คือการรับใช้ด้วยความรัก ดังเช่นพระเยซูเจ้าทรงช่วยเหลือทุกคนในทุกหนทุกแห่ง

           8. ประชาชนจำนวนมากมาเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้าไม่ใช่เพราะรักพระองค์ แต่เพราะต้องการบางสิ่งบางอย่าง เขาไม่ต้องการเปลี่ยนความคิดของตนให้สอดคล้องกับทรรศนะของพระองค์ แต่มาเพื่อใช้พระองค์ให้เป็นผลประโยชน์ของตน เราอาจระลึกถึงและอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์เพียงในยามทุกข์ยากเท่านั้น ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นเหมือนหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ เรามาพึ่งพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียวประทานสิ่งที่เราต้องการเพื่อชีวิตก็จริง แต่ถ้าของประทานที่ได้รับนั้นไม่ทำให้เรามีความรักและความกตัญญูต่อพระองค์ ก็หมายความว่า เราใช้ของประทานนั้นผิดพระประสงค์ของพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย