Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

5. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศข่าวดี (มก 1:9-13)

14หลังจากที่ยอห์นถูกจองจำ พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า 15“เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”
a)    อธิบายความหมาย
ข้อความก่อนหน้านี้เล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินจากแคว้นกาลิลีไปยังแม่น้ำจอร์แดนในแคว้นยูเดีย และประทับอยู่กับนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ต่อจากนั้น พระจิตเจ้าทรงดลใจพระองค์ให้ละจากนักบุญยอห์นและเสด็จไปถิ่นทุรกันดารในบริเวณนั้น


ข้อความตอนนี้กล่าวถึงนักบุญยอห์นกับพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่มีสถานภาพต่างกัน และบันทึกว่า พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปยังแคว้นกาลิลี ส่วนนักบุญยอห์นต้องเลิกกิจการเทศนาสั่งสอนเพราะถูกจองจำ ข่าวสั้น ๆ นี้ไม่บอกว่าใครเป็นผู้สั่งให้จับกุม เพราะเหตุผลใดและถูกจับกุมที่ไหน ประเด็นสำคัญคือ เมื่อกิจการของนักบุญยอห์นจบลงในแคว้นยูเดียแล้ว ภารกิจของพระเยซูเจ้าก็เริ่มขึ้นในแคว้นกาลิลี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงออกเดินทางเพื่อไปพบนักบุญยอห์น

เนื้อหาคำเทศนาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าสรุปได้โดยวลีที่ว่า “ข่าวดีของพระเจ้า” ข่าวดีนี้มีทั้งสารและคำตักเตือน สารแจ้งให้ทราบว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งใดแล้ว ส่วนคำตักเตือนสั่งสิ่งที่ผู้ฟังต้องปฏิบัติตาม สารมาก่อนคำตักเตือนเพราะพระราชกิจของพระเจ้ามาก่อนการกระทำของมนุษย์ และเป็นจุดอ้างอิงเพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดจากมนุษย์
นักบุญมาระโกเขียนข้อความนี้ในตอนแรกของพระวรสาร เพื่อสรุปพระราชกิจของพระเยซูเจ้า เราจะใช้ข้อสรุปนี้เป็นดังกุญแจเพื่ออ่านและเข้าใจกิจการของพระองค์ และจะพิจารณากิจการของพระเยซูเจ้าในแง่การบรรยายความหมายของ “ข่าวดีของพระเจ้า”

ข้อความนี้มีหัวข้อสำคัญ 4 ประเด็นคือ
ก) การสิ้นสุดกิจการของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
ข) ข่าวดีของพระเจ้า
ค) สารของพระเยซูเจ้า
ง) คำตักเตือนของพระเยซูเจ้า

ก) การสิ้นสุดกิจการของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
กิจการของนักบุญยอห์นและพระเยซูเจ้าแตกต่างกันในหลายแง่หลายมุม เมื่อนักบุญยอห์นถูกบังคับให้เลิกล้มกิจการของตน พระเยซูเจ้าก็ทรงเริ่มต้นภารกิจของพระองค์ นักบุญยอห์นเทศน์สอนในถิ่นทุรกันดารที่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแคว้นยูเดีย เขาไม่ได้ไปหาผู้ฟัง ผู้คนในแคว้นยูเดียและกรุงเยรูซาเล็มมาพบเขา ส่วนแวดวงการเทศนาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าคือ แคว้นกาลิลีซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของปาเลสไตน์  พระองค์ทรงพระดำเนินผ่านไปทั่วแคว้นนี้ และทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมต่าง ๆ ลักษณะพิเศษของกิจการนักบุญยอห์นคือการเทศน์สอนและการทำพิธีล้าง  ส่วนการทำอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้ารับรองการประกาศข่าวดีและทำให้ข่าวดีนี้สมบูรณ์

น่าสังเกตวลี “หลังจากยอห์นถูกจองจำ” ในต้นฉบับภาษากรีกแปลตามตัวอักษรว่า “ถูกมอบ” ซึ่งเป็นคำเฉพาะที่นักบุญมาระโกใช้เพื่อบรรยายความทุกข์ทรมานของนักบุญยอห์น (1:14) ความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้า 13 ครั้ง และความทุกข์ทรมานของบรรดาศิษย์ (13:9, 11, 12) เราเห็นความหมายนี้อย่างชัดเจนในพระวาจาที่พระองค์ทรงประกาศล่วงหน้าถึงชะตากรรมของพระองค์ว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย เขาจะประหารชีวิตพระองค์ แต่เมื่อถูกประหารแล้ว ในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพ” (9:31)

พระเยซูเจ้าจึงทรงถูกมอบในเงื้อมมือของมนุษย์ และมือของเขาจะประหารชีวิตพระองค์ ไม่มีการบันทึกว่าใครเป็นผู้มอบพระเยซูเจ้าให้อยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์ แต่การใช้กริยาในรูปแบบกรรมวาจกเช่นนี้ เสนอความคิดที่ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้มอบพระเยซูเจ้าแก่มนุษย์ (เทียบ 8:31 14:21; 15:34) แต่พระเจ้าทรงชนะการกระทำของมนุษย์โดยทำให้พระบุตรของพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ดังนั้น การถูกมอบในเงื้อมมือของมนุษย์สำหรับนักบุญยอห์นแสดงเป็นรูปธรรมในความตายอย่างทันทีทันใดและไร้เหตุผล เพราะเป็นการทำตามอารมณ์ของหญิงสาว คนหนึ่ง ความเกลียดชังของมารดาและความอ่อนแอของกษัตริย์ (เทียบ 6:17-29)

นักบุญมาระโกอ้างถึงความตายที่โหดเหี้ยมของนักบุญยอห์นเมื่อเล่าถึงการเริ่มต้นกิจการของพระเยซูเจ้าเพื่อเสนอแนะว่า การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเป็นไปตามแผนการแห่งความรอดพ้นที่พระบิดาทรงพระดำริไว้ล่วงหน้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย