Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

4. พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง และทรงถูกทดลอง  (ต่อ)

 ข) พระเยซูเจ้าทรงรับการเปิดเผย
                    นักบุญมาระโกเล่าว่า หลังจากพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างก็ทรงรับการเปิดเผย  พระองค์ทรงจมอยู่ในน้ำทั้งพระองค์  แล้วจึงเสด็จขึ้นจากแม่น้ำจอร์แดน ทันใดนั้น ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ และมีเสียงมาจากฟากฟ้าตรัสกับพระองค์
                   น่าสังเกตว่า เป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงเห็นและทรงได้รับถ้อยคำจากเสียงนั้น  กระนั้นก็ดี เมื่อนักบุญมาระโกบันทึกเหตุการณ์เช่นนี้ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะบางประการในความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระบิดา ตามความคิดในพระคัมภีร์ชีวิตมนุษย์บนแผ่นดิน เหตุการณ์ต่าง ๆ สรุปได้ในคำว่า “แผ่นดิน” ส่วนคำว่า สวรรค์หรือฟากฟ้า หมายถึงที่อาศัยของพระเจ้าเป็นการเปรียบเทียบง่าย ๆ แม้พระเจ้าไม่ทรงมีสถานที่ เป็นที่ประทับเฉพาะของพระเจ้า พระองค์ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์อย่างสมบูรณ์ในที่นั้น ส่วนมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินอาจรู้สึกว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขา ทำให้รู้สึกว่าฟากฟ้าปิดอยู่และเขาถูกขังอยู่ใต้ฟากฟ้านั้น เพราะได้แยกตนออกจากพระเจ้า สถานการณ์เช่นนี้ช่วยเราให้เข้าใจคำภาวนาวอนขอของประกาศกอิสยาห์ว่า “เหตุไฉนพระองค์จึงไม่ทรงแหวกท้องฟ้าและเสด็จลงมาเล่า” (อสย 63:19)

                ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงเห็นฟากฟ้าเปิดอยู่หมายความว่า ความห่างไกลระหว่างโลกมนุษย์กับพระเจ้าสูญสิ้นไป มนุษย์กลับมีความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งอาศัยพระคริสตเจ้า พระบิดาทรงส่งพระจิตเจ้าและตรัสกับพระเยซูเจ้า พระองค์จึงทรงเป็นผู้นำทางให้มนุษย์ไปเข้าเฝ้าพระบิดา นี่คือข่าวดีสำหรับมนุษย์ ทั้ง ๆ ที่เขาเป็นคนบาปและถูกขังอยู่ในโลกของความตายและความผิดหวัง แต่เขาก็ยังมีโอกาสเปิดหน้าต่างไปสู่แสงสว่างและความหวัง การที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาและมีเสียงจากฟากฟ้า แสดงกิจการของพระเจ้า เพราะพระจิตของพระองค์ทรงพระอานุภาพ พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้า ทรงกำหนดกิจการต่าง ๆ และทรงเป็นผู้นำพระเยซูเจ้าอีกด้วย 

                 เราไม่ค่อยเข้าใจว่า เหตุใดนักบุญมาระโกจึงเปรียบเทียบพระจิตเจ้ากับนกพิราบ บางคนคิดว่าเป็นการอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของโนอาห์   เมื่อน้ำวินาศลดลงมีเครื่องหมายนกพิราบคาบกิ่งมะกอกเทศ เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าการลงโทษของพระเจ้าจบสิ้นแล้ว มนุษย์คืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง (เทียบ ปฐก 8:6-12) ส่วนบางคนคิดว่า ตามกฎหมายในพันธสัญญาเดิม นกพิราบเป็นสัตว์ปีกชนิดเดียวที่ใช้ในการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าได้  (เทียบ ลนต 5:7; 12:6ฯ) หมายความว่า นกพิราบเป็นลัญลักษณ์ของการถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปและคืนดีกับพระเจ้า 

                ในบริบทของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก พระเยซูเจ้าจึงอยู่ระหว่างโลกของมนุษย์ผู้เป็นคนบาปกับโลกของพระเจ้า นกพิราบเสนอแนะว่า ภารกิจสำคัญของพระเยซูเจ้าคือทำให้โลกทั้งสองคืนดีกัน เสียงจากท้องฟ้ามาถึงพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มก 1:11) วลีที่ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รัก” เน้นความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาและพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร

                ส่วนภาคที่สองคือ “เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า” หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้พระบิดาพอพระทัยเพราะปฏิบัติภารกิจที่เริ่มต้นเวลานี้ พระเยซูเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงมีความเสมอภาคกับพระบิดา เป็นผู้ที่รู้จักพระบิดา และพระบิดาทรงรู้จักพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ทรงมีความรักซึ่งกันและกัน ดังที่เราอ่านในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวว่า  “พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้” (มธ 11:27)

                  ถ้าเราคำนึงถึงอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่อง “คนเช่าสวนชั่วร้าย” เจ้าของสวนองุ่นส่งคนใช้หลายคนไปรับผลผลิตแต่คนเช่าสวนไม่ให้แล้ว เจ้าของสวนตัดสินใจจะส่งบุตรคนเดียวของเขาดังที่เขียนในพระวรสารว่า “เจ้าของสวนยังมีคนเหลืออยู่อีกคนหนึ่ง คือบุตรสุดที่รัก เขาจึงส่งบุตรไปเป็นคนสุดท้าย” (มก 12:6) พระเยซูเจ้าจึงทรงเป็นผู้นำความรอดพ้นเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียว พระบิดาเจ้าทรงเลือกพระเยซูเจ้าให้ปฏิบัติภารกิจนี้และพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระบิดา

                  คำพูดเช่นนี้ชวนเราให้ระลึกถึงข้อความในหนังสือประกาศกอิสยาห์ที่ว่า “นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ” (อสย 42:1) ดังนั้น ผู้อ่านต้องเข้าใจว่าภารกิจและศาสนบริการทั้งหมดของพระเยซูเจ้าสำคัญมาก พระนามที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ เป็นผู้ที่พระบิดาทรงรัก แสดงว่าพระเจ้าทรงเลือกพระองค์ให้ปฏิบัติภารกิจ บัดนี้ พระทัยของพระเยซูเจ้าทรงได้รับภารกิจ หมายความว่า ทั้งพระเนตรและพระปัญญาเต็มไปด้วยพระประสงค์ของพระบิดา  พระเยซูเจ้าจึงทรงพร้อมที่จะไปปฏิบัติตามพระประสงค์ แต่ก่อนที่จะทรงเริ่มศาสนบริการ พระองค์ทรงรับการทดลองในถิ่นทุรกันดาร

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย