Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์
7.“ถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน” (ฮบ 5.8)
พระเยซูเจ้าได้ทรงลิ้มรสความทุกข์ยากและสัมผัสด้วยพระองค์เอง นี่คือขบวนการของการเรียนรู้เยี่ยงมนุษย์คนอื่น (ลก 2.52 “พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์”) ไม่ใช่พระองค์ไม่ทรงทราบว่าความนบนอบคืออะไร หรือว่าพระองค์ไม่พร้อมที่จะนบนอบจนกว่าได้ทนทุกข์ แต่เพราะพระองค์พร้อมที่จะทดสอบพลังของการนบนอบในการทนทุกข์ เพื่อจะได้เรียนรู้สัมผัสธรรมชาติของความนบนอบท่ามกลางความทุกข์ร้อนเสียใจที่ยืดเยื้อ  เชิญเปรียบเทียบกับ ฟป 2.8 “ถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน” เช่นนี้แล้วพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างดีเลิศของการนบนอบแก่เราทุกคนเหมาะสมที่จะเป็นสมณสงฑ์ ผู้ได้สัมผัสความรู้สึกและความทุกข์ยากของมนุษย์ ความนบนอบที่สมบูรณ์แบบคือความทุกข์ทรมานของร่างกายและจิตใจขั้นสูงสุด การเป็นบุตรพระเจ้ามิได้ทำให้พระองค์ปลอดพ้นจากความทรมาน ดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของความทุกข์ยากคือการชักนำเราให้นบนอบพระเป็นเจ้า ยามสบายเรามักเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตน ลืมพระเจ้าที่ทรงนำทาง พระองค์เลยตีสอนโดยการทำลายแผนการของเรา ให้สุขภาพถดถอย ทำลายความหวังเพื่อว่าท้ายสุดเราจะนบนอบต่อน้ำพระทัยพระองค์


อ้างอิง
http://bible.cc/hebrews/5-8.htm

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย