โต๊ะอาหารของพระเยซูเจ้า
       ก้อนหินที่โผล่ยื่นออกมาข้างหน้าพระแท่น เชื่อกันว่าเป็นที่จัดเตรียมปังและปลาให้อัครสาวกโดยพระเยซูเจ้า ศัพท์ภาษาลาตินเรียกว่า เม็นซ่าคริสตี ยังมีการถกเถียงกันว่าเป็นโต๊ะเดียวกันที่พบในวัดทวีขนมปังหรือเปล่าตามการบันทึกของเอเยเรียผู้แสวงบุญ นอกจากนี้ยังมีวัดที่นาซาเร็ธที่มี "เม็นซ่า คริสตี" เช่นกัน