Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง”

52.เศรษฐีหนุ่ม  (3)
- พระเยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่า “ลูกเอ๋ย เราพบคำว่า “ลูกเอ๋ย” บ่อย ๆ ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นแต่ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราพบคำนี้เพียงครั้งเดียว ในที่นี้พระเยซูเจ้าทรงใช้คำว่า “ลูกเอ๋ย”เพื่อแสดงความเมตตาสงสารต่อบรรดาศิษย์แม้เขาละทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์ อยู่กับพระองค์และฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์เป็นเวลานาน ก็ยังแปลกใจกับพระวาจาของพระองค์ เพราะเขาละทิ้งทัศนคติของชาวยิวร่วมสมัยไม่ได้


- ยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า อูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” พระเยซูเจ้าทรงย้ำเป็นครั้งที่สองว่า ทรัพย์สมบัติเป็นอุปสรรคในการติดตามพระองค์ และทรงใช้คำอธิพจน์คือ พรรณนากิจการเกินความจริงที่เป็นไปไม่ได้ เพื่อย้ำอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจให้มีมากขึ้น พระองค์ทรงต้องการสอนว่าทรัพย์สมบัติเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้มนุษย์เข้าพระอาณาจักรของพระเจ้า นักพระคัมภีร์บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเปรียบเทียบอูฐกับรูเข็ม เขาจึงตีความหมายประโยคนี้อีกแบบหนึ่งเพื่อจินตนการภาพได้ เขาพบในเอกสารโบราณฉบับหนึ่งที่บันทึกคำที่เราแปลว่า “รูเข็ม” หมายถึง “ประตูแคบ ๆ” บานหนึ่งที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาจึงเสนอว่าภาพที่พระเยซูเจ้าทรงใช้คือ “ยากที่อูฐจะรอดประตูแคบ ๆ ได้” นักพระคัมภีร์อีกบางคนเสนอว่าคำภาษาฮีบรู“gimmel” (ภาษากรีก kamelos)แปลว่า “อูฐ” ถ้าอ่านออกเสียงเปลี่ยนสระซึ่งไม่เขียนในภาษาฮีบรูก็ได้ว่า “gammel”(ภาษากรีก kamilos)แปลว่า “เชือกพวน” เขาจึงตีความหมายว่า “ยากที่เชือกพวนจะรอดรูเข็มได้ ” ความพยายามของนักพระคัมภีร์ที่จะลดคำอธิพจน์ใช้ 2 วิธีที่ดูเหมือนค่อนข้างตลก เพราะวิธีหนึ่ง ขยายรูเข็มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นประตูแคบ และอีกวิธีหนึ่ง ลดตัวอูฐลงเรื่อย ๆ จนเป็นเชือกพวน สรุปคือไม่มีปัญหาที่เชือกพวนจะรอดประตูแคบ ๆ ได้ แต่ความหมายของประโยคที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ขัดแย้งกับเจตนาที่ต้องการสื่อสารว่า “เป็นไปไม่ได้”

- บรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น พูดกันว่า “ดังนี้ ใครจะรอดพ้นได้” ทั้งความประหลาดใจและคำอุทานของบรรดาศิษย์แสดงว่า เขาได้เข้าใจความคิดของพระอาจารย์เป็นอย่างดี เขารู้ว่าความรักต่อทรัพย์สมบัติฝังลึกในจิตใจของเจ้าทรัพย์ เขาจึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะสามารถชนะอุปสรรคซึ่งขัดขวางมิให้เดินตามทางมุ่งไปสู่ความรอดพ้น

- พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่า “สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง” ในพันธสัญญาเดิม เราพบพระวาจานี้บ่อย ๆ เช่น ปฐม 18:14;ยรม 32:17; โยบ 42:2;ศคย8:6; เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับรองว่า โดยลำพังมนุษย์เองจะปฏิบัติตามอุดมการณ์ไม่ได้ ก็ยังทรงเชิญชวนบรรดาศิษย์ให้มีความไว้วางใจในพระเจ้า เพราะพระอานุภาพร่วมกับพระเมตตาของพระองค์จะทดแทนความอ่อนแอของมนุษย์ โดยประทานพระหรรษทานช่วยเหลือผู้มีน้ำใจดีให้บังเกิดผล

- เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว” คำพูดของนักบุญเปโตรแสดงถึงอุปนิสัยเป็นคนโต้ตอบฉับพลันและตรงไปตรงมาเช่นเคย (เทียบ 1:36-37;8:29, 32; 9:5) ตอบสนองคำเรียกร้องที่พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนเศรษฐีหนุ่ม เพราะบรรดาอัครสาวกได้ปฏิบัติเงื่อนไขทั้ง 2 ประการอย่างเต็มเปี่ยม เมื่อเขาละทิ้งทุกอย่างและติดตามพระเยซูเจ้า (เทียบ 1:16-20; 2:14)

- พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ข่าวดี  ประโยคที่ว่า “เพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดี” เป็นแรงบันดาลใจที่เราพบแล้วเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนบรรดาศิษย์ให้ติดตามพระองค์ว่า “ผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดีก็จะรักษาชีวิตได้” (8:35) ประโยคนี้จึงสอนว่า ผู้ยอมสละทุกสิ่งที่มีก็จะไร้คุณค่าถ้าแรงบันดาลใจของเขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าหรือการประกาศข่าวดีของพระองค์

- จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ พระเยซูเจ้าทรงใช้คำอธิพจน์อีกครั้งหนึ่งคือคำว่า “ร้อยเท่า”ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้เพื่อแสดงปริมาณจำนวนมาก (เทียบ 4:8, 20)จะตีความหมายสิ่งที่อ้างไว้ตามตัวอักษรไม่ได้ บางคนจึงคิดว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าอย่างเทียบไม่ได้กับสิ่งของโลกนี้ที่เขาได้ละทิ้งเพื่อเห็นแก่ความรักต่อพระคริสตเจ้า เช่น ชีวิตพระหรรษทาน ชีวิตชิดสนิทกับพระเจ้า แต่ดูเหมือนว่า การตีความหมายเช่นนี้มองข้ามคุณประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุที่คริสตชนสมัยแรก ๆ ได้รับในชีวิต เช่น ความเป็นพี่น้องที่ดำเนินชีวิตร่วมกันและมีทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม (เทียบ กจ2:44;4:33) การช่วยเหลือผู้ขัดสน ความรักซึ่งกันและกัน การตักเตือนและการแก้ไข ฯลฯ โดยปกติแล้ว พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานบำเหน็จรางวัลเพียงในโลกหน้า เมื่อมนุษย์มีชีวิตหลังจากความตาย (เทียบ 8:38;10:21;13:13) ข้อความนี้เป็นครั้งเดียวที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงบำเหน็จรางวัลในโลกนี้

- จะได้บ้านเรือน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียน แม้ชีวิตคริสตชนได้รับพระพรทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต แต่ก็แยกออกจากการรับทรมานไม่ได้ ชีวิตศาสนบริการของพระเยซูเจ้าก็เป็นการต่อสู้กับศัตรูโดยตลอด และพระองค์ทรงเตือนสติบรรดาศิษย์ว่า ชีวิตของเขาจะเป็นเหมือนชีวิตของพระองค์ (เทียบ 2:20;8:34-38;10:38-45;13:1-13)

- และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร การเปรียบเทียบระหว่างโลกนี้กับโลกหน้า และระหว่างชีวิตนี้กับชีวิตนิรันดรเป็นวิธีพูดเฉพาะของวรรณกรรมประเภทวิวรณ์ในสมัยของพระเยซูเจ้า

- หลายคนที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้าย และกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก” เราพบพระวาจานี้อีกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ20:16) และนักบุญลูกา(เทียบ ลก 13:30) ในบริบทอื่น ๆ แสดงว่าพระวาจานี้กล่าวถึงความจริงที่ประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่นี้ยังไม่ชัดเจนว่า พระเยซูเจ้าทรงใช้พระวาจานี้เพื่อตักเตือนบรรดาศิษย์กลุ่มแรกที่ละทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์ หรือทรงต้องการรับรองคำสอนเรื่องทรัพย์สมบัติ โดยทรงยืนยันว่า มนุษย์ผู้มีความสำคัญต่อหน้าบุคคลในโลกนี้ แต่ในโลกหน้าเขาจะพบสถานการณ์ของตนพลิกผลันจากหน้ามือเป็นหลังมือ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเข้าใจอย่างไร พระวาจานี้เป็นคำตักเตือนสำหรับผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ในทุกสถานการณ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย