Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

41. พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งแรกถึงพระทรมาน(2)

-แต่สามวันต่อมา เราพบสำนวนนี้เพียงในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (เทียบ 9:31; 10:34) เป็นการนับวันแบบชาวยิว แม้เพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันใดวันหนึ่งก็นับว่าเป็น 1 วันผู้เขียนหนังสืออื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่ใช้สำนวนง่าย ๆว่า “ในวันที่สาม” แทนสำนวนนี้

“- จะกลับคืนชีพ” คำยืนยันนี้ของพระเยซูเจ้าเป็นคำประกาศที่กล้าหาญ ซึ่งพระองค์ไม่เคยตรัสเช่นนี้มาก่อน อีกทั้งยังแสดงความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างชัดเจนที่สุด การที่พระองค์ทรงถูกตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิต ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์เป็นประสบการณ์ที่มนุษย์จำนวนมากเคยผ่านมาแล้ว แต่การกลับคืนชีพเป็นเหตุการณ์ที่เกินความเป็นไปได้ของประสบการณ์มนุษย์ และเรียกร้องพระอานุภาพของพระเจ้า มนุษย์ประหารชีวิตพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง แต่การกระทำของมนุษย์ไม่ทำให้พระชนมชีพของพระองค์สิ้นสุดลง เพราะพระบิดาเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าไม่ทรงกลับคืนพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้เหมือนเดิม แต่ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงมีความสนิทสัมพันธ์โดยตรงกับพระองค์ มีส่วนร่วมในชีวิตนิรันดรและมีความสุขบริบูรณ์ พระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นแก่นแท้การเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าปรากฏชัดเจนและสมบูรณ์ ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

-พระองค์ทรงประกาศพระวาจานี้อย่างเปิดเผย พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ แต่บรรดาศิษย์ไม่เอาใจใส่การเปิดเผยนี้ซึ่งท้าทายความเชื่อของเขา อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าและความหวังที่จะมีชีวิตหลังจากความตาย

-เปโตรนำพระองค์แยกออกไป ทูลทัดทาน ก่อนหน้านั้น นักบุญเปโตรเพิ่งยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ และบัดนี้เขาแสดงปฏิกิริยาต่อต้านคำทำนายของพระองค์เรื่องการรับทรมาน เขานำพระองค์แยกออกไปเพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัวและอย่างตรงไปตรงมา พระเมสสิยาห์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อนำชีวิตที่สมบูรณ์แก่ประชากรของพระองค์ แต่บัดนี้ นักบุญเปโตรได้ยินจากพระองค์เองว่าจะทรงได้รับการทรมานและจะทรงถูกประหารชีวิต ซึ่งเป็นชะตากรรมที่พระเมสสิยาห์ในฐานะผู้ทรงนำชีวิตจะเสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากชะตากรรมของมนุษย์ แน่นอนนักบุญเปโตรคิดว่าเหตุการณ์นี้ขัดแย้งในตัว เขาจึงรู้สึกผิดหวังในพระวาจาของพระองค์ เขาไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะไม่ใส่ใจในคำทำนายถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ธรรมชาติมนุษย์เป็นกบฏต่อโครงการชีวิตที่จะต้องรับทรมาน และนักบุญเปโตรพยายามชักชวนพระเยซูเจ้ามิให้ดำเนินชีวิตตามโครงการนั้น

-แต่พระเยซูเจ้าทรงหันไปทอดพระเนตรบรรดาศิษย์พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ให้ศิษย์ทุกคนเข้าใจความหมายของการเป็นพระเมสสิยาห์อย่างถูกต้อง เพราะทรงทราบว่าเขาทั้งหลายมีความคิดเช่นเดียวกับนักบุญเปโตรผู้ได้ตักเตือนพระองค์เป็นการส่วนตัวก็จริง แต่ในนามของทุกคน

-ทรงตำหนิเปโตรว่า “เจ้าซาตาน ในที่นี้คำว่า “ซาตาน” ยังคงรักษาความหมายดั้งเดิมหมายถึง “คู่อริ” และ “ผู้ประจญ” เพราะพยายามชักชวนพระเยซูเจ้ามิให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา เรื่องนี้ชวนผู้อ่านให้ระลึกถึงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงถูกปีศาจประจญในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ 1:13) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสกับปีศาจว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น” (มธ4:10)

-ถอยไปข้างหลังเรา อย่าขัดขวาง พระเยซูเจ้าทรงบัญชาให้นักบุญเปโตรปฏิบัติหน้าที่การเป็นศิษย์คือ ต้องเดินตามอาจารย์ ไม่ใช่เดินนำหน้าอาจารย์ พระเยซูเจ้าในฐานะพระอาจารย์ทรงพระดำเนินนำหน้าและบรรดาศิษย์ติดตามพระองค์โดยมีความไว้วางใจผู้นำ เมื่อนักบุญเปโตรทูลทัดทานพระเยซูเจ้า เขาเดินนำหน้าพระองค์และไม่เห็นด้วยกับชะตากรรมของพระองค์ เขาไม่ได้ประพฤติตนในฐานะศิษย์ แต่ในฐานะอาจารย์ของพระอาจารย์ พระเยซูเจ้าทรงอดทนต่อพฤติกรรมนี้ไม่ได้เลย จึงทรงสั่งว่า “ถอยไปข้างหลังเรา”เนื่องด้วยพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์และการกระทำของพระเจ้าในอนาคตแล้ว เมื่อนักบุญเปโตรต่อต้านพระวาจาของพระอาจารย์ก็เท่ากับว่าต่อต้านพระเจ้าพระองค์เอง และประพฤติตนเหมือนซาตาน

-เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์” ประกาศกอิสยาห์เคยประกาศพระวาจาของพระเจ้าที่ว่า “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” (อสย55:8) ผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะไม่ปล่อยให้ความปรารถนาและแรงผลักดันทางธรรมชาติเป็นตัวกำหนดกำหนดความประพฤติของตน เพราะอาจไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เขาจึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แม้บางครั้งสถานการณ์อาจเรียกร้องให้ต้องรับทรมาน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย