Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด ”

38. เชื้อแป้งของชาวฟาริสีและของกษัตริย์เฮโรด (2)

- ท่านจำไม่ได้หรือว่า เมื่อเราบิขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุง” เขาตอบว่า “สิบสองกระบุง” เป็นการระลึกถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรกในดินแดนอิสราเอลฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน (เทียบ 6:34-44)-”เมื่อเราบิขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะกร้า” เขาทูลตอบว่า “เจ็ดตะกร้า” เป็นการระลึกถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งที่สอง ในดินแดนคนต่างศาสนาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (เทียบ 8:1-10) นักบุญมาระโกจึงคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังสองครั้งอย่างแน่นอน ไม่ใช่เพียงเล่าเรื่องเดียวกัน โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งบุคคลและสถานที่

- แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ” คำถามสุดท้ายนี้เป็นการเชิญชวนบรรดาศิษย์ให้รู้จักไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อจะได้เข้าใจความหมายของเครื่องหมายต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ในการสั่งสอนให้ปฏิบัติโดยไม่กังวลสิ่งของในโลกมากเกินไป

b)    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราให้ระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสีและเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรดหมายถึง แนวความคิดที่นำไปสู่ความชั่วร้าย กษัตริย์เฮโรดทรงแสวงหาความรอดพ้นในทรัพย์สมบัติ อำนาจและเกียรติยศ และทรงแสดงท่าทีของผู้ไม่มีความเชื่อต่อพระเยซูเจ้า ส่วนชาวฟาริสีเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในศาสนา แสวงหาความรอดพ้นในการปฏิบัติธรรมบัญญัติและขนบประเพณีอย่างเคร่งครัด แนวความคิดทั้งสองนี้เป็นอันตรายสำหรับเรา เพราะแสดงความหยิ่งผยอง

2.    พระเยซูเจ้ายังคงตรัสกับเราด้วยว่า “ท่านยังมีใจแข็งกระด้างกันอยู่อีกหรือ มีตา แต่ไม่เห็น มีหู แต่ไม่ได้ยินหรือ” น่าสังเกตว่า ในพระวรสารพระเยซูเจ้าไม่ทรงบอกว่า อะไรเป็นสิ่งที่บรรดาศิษย์ต้องเข้าใจ และเราก็ไม่พบคำตอบด้วย หมายความว่าพระองค์ทรงเรียกร้องให้บรรดาศิษย์ยอมรับว่าตนเป็นคนตาบอดและหูหนวก ซึ่งอาจจะไม่รู้ว่า “การเห็น” หมายถึงอะไร เราดำเนินชีวิตเหมือนคนตาบอดที่อาจเดินชนความเป็นจริง ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเจ็บตัว

3.    เพียงในกรณีที่เรายอมรับว่า ตนเป็นคนตาบอดและหูหนวก เราก็จะแสวงหาการรักษา วอนขอพระเยซูเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้ทรงรักษาความพิการและความมีใจแข็งกระด้างของตน เพื่อจะได้พิศเพ่งพระธรรมล้ำลึกของพระองค์

4.    พระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์อยู่ในเรือลำเดียวกันหมายความว่า อยู่ใกล้ชิดกันทั้งในยามสงบราบคาบและเมื่อมีภยันตราย แม้บรรดาศิษย์ยังไม่เข้าใจพระเยซูเจ้า แต่เขาก็อยู่กับพระองค์ต่อไป ไม่คิดที่จะทอดทิ้ง ตรงกันข้าม เขาต้องการเข้าใจพระองค์เพื่อติดตามอย่างรู้ตัวและเต็มใจ ความใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด

5.    มนุษย์เป็นห่วงกังวลหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เสมอ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต มักจะโศกเศร้า วิเคราะห์สถานการณ์ คาดคะเนเกี่ยวกับอนาคตและพยายามหาข้อสรุป แต่ลำพังตนเองยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และความท้อแท้ได้ เราจึงดำเนินชีวิตในความเป็นห่วงกังวลและความกลัว ในฐานะมิตรแท้ พระเยซูเจ้าพระบุตรผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ เสด็จมาในโลกนี้เพื่อนำพระอานุภาพของพระองค์มารับใช้ชีวิตของเรา แต่พระองค์พอพระทัยให้เรามีความเชื่อ ทรงต้องการให้เรามีความไว้วางใจในพระองค์มากยิ่งขึ้น และเมื่อทรงเห็นว่าเราลังเลใจ จำพระพรต่าง ๆ ของพระองค์ไม่ได้ก็ตรัสถามเราทันทีว่า “ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ”

6.    สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจึงต้องกระตุ้นเตือนความเชื่อของเรา ไม่ใช่ทำให้เราท้อแท้ เราต้องมีสายตาแห่งความเชื่อ และหูที่เปิดฟังพระวาจา เพื่อจดจำทุกเหตุการณ์ที่เคยดูเหมือนว่า ไม่มีทางออก แต่พระเจ้าทรงช่วยเราและทรงค้ำจุนทั้งพระศาสนจักรและโลกด้วยพระอานุภาพของพระองค์ ถ้าเราคิดที่จะยอมพ่ายแพ้ต่อความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวม เราก็ทำผิดต่อพระปรีชาญาณ ความรักและพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย