Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เราสงสารประชาชน ”

36.อัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งที่สอง (2)

- พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน” เขาทูลว่า “เจ็ดก้อน” ในที่นี้กล่าวถึงขนมปังเท่านั้น ไม่กล่าวถึงปลาเลย เพราะนักบุญมาระโกสนใจบรรยายการทวีขนมปังให้เป็นสัญลักษณ์ของศีลมหาสนิทซึ่งคริสตชนเฉลิมฉลองในพิธีบูชาขอบพระคุณ ส่วนปลาจะปรากฏอย่างกะทันหันในภายหลัง (8:7)   


-พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นดิน การบรรยายอากัปกิริยาของพระเยซูเจ้าในที่นี้ก็เช่นเดียวกับการบรรยายอัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรก ยกเว้นพระองค์ไม่ "ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า" (6:41) ซึ่งเป็นอากัปกิริยาที่พระองค์ทรงใช้บ่อย ๆ  (เทียบ 7:34; 16:4;ยน 11:41)

- ทรงหยิบขนมปังเจ็ดก้อนนั้น ตรัสขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงบิขนมปัง ประทานให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่าย คำกริยา 4 คำนี้เป็นรูปแบบการกระทำของพระเยซูเจ้าเมื่อทรงตั้งศีลมหาสนิท และยังเป็นรูปแบบงานเลี้ยงของพระเมสสิยาห์ดังที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นพิภพ

- เขาก็แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชน เขายังมีปลาตัวเล็กๆ อยู่บ้าง พระองค์ทรงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า ทรงสั่งให้แจกจ่ายปลาเช่นเดียวกัน ทุกคนกินจนอิ่มในสมัยของโมเสส ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้กินอาหารที่มาจากสวรรค์อันเป็นของประทานจากพระเจ้าและเครื่องหมายแห่งพระเมตตาของพระองค์ฉันใด พระเยซูเจ้า โมเสสคนใหม่ก็ทรงเลี้ยงประชาชนจำนวนมากในที่เปลี่ยวจนอิ่มฉันนั้น แต่ดูเหมือนว่าบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจสัญลักษณ์นี้

- และยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจ็ดตะกร้า การเหลือเศษเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าทุกคนได้กินจนอิ่ม ทั้งชาวยิวและคนต่างศาสนา เพราะพระเยซูเจ้าจะทรงเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงทุกคน

-ผู้ที่กินขนมปังและปลามีประมาณสี่พันคน พระองค์ทรงส่งเขากลับไป จำนวนประชาชนที่ได้กินขนมปังครั้งนี้น้อยกว่าห้าพันคนที่ได้กินในอัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรก แต่ต้องคำนึงว่าในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ ซึ่งได้มาพบพระคริสตเจ้าจากสถานที่ต่าง ๆ ในแคว้นทศบุรี ประชาชนเหล่านี้คงจะได้รับการประกาศข่าวดีจากชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงรักษาให้หายและทรงสั่งให้กลับไปอยู่กับชนชาติของตนทั้ง ๆ ที่เขาปรารถนาจะติดตามพระองค์ (5:1-20) ประชาชนเหล่านี้จึงต้องการพบพระองค์

- แล้วพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับบรรดาศิษย์รายละเอียดนี้ชวนให้คิดว่า พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์ที่ฝั่งทะเลสาบกาลิลี

- ไปยังบริเวณเมืองดาลมานูธาทันทีนักวิชาการไม่รู้ว่าสถานที่ชื่อ "ดาลมานูธา" อยู่ที่ใดในบริเวณทะเลสาบกาลิลี บางคนจึงคิดว่าผู้คัดลอกต้นฉบับพระวรสารได้สะกดชื่อเมืองนี้ผิด สำเนาโบราณบางฉบับและวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเรียกสถานที่นี้ว่า "มากาดาน" (มธ 15:39)  

b)    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    พระวาจาและอากัปกริยาของพระเยซูเจ้ามีลักษณะสำคัญเกี่ยวกับชีวิตประจำวันรวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะนำความยากลำบากหรือความหวัง ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงชีวิต เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตของเราก็จะเป็นโอกาสที่จะเผยแผ่ข่าวดีของพระองค์แก่ผู้อื่น

2.    ในการเลี้ยงประชาชน พระเยซูเจ้าพอพระทัยที่จะเชิญชวนบรรดาอัครสาวกให้ร่วมมือกับพระองค์ ทรงบันดาลให้เขาเป็นเหมือนพระองค์ สามารถแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่นด้วยใจกว้าง บรรดาศิษย์มีขนมปังเพียง 7 ก้อน  จึงคิดว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะเลี้ยงประชาชนจำนวนมากในที่เปลี่ยวเขาลืมไปว่าตนเป็นเพียงผู้นำความรักของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพให้แก่ผู้อื่น เราก็เช่นกัน แม้เรามีความสำนึกว่าเป็นผู้อ่อนแอและยากจน ถ้าเราถ่อมตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ก็จะได้รับพละกำลังจากพระองค์เพื่อเป็นพยานถึงความรัก ความยุติธรรม ความจริงในคำพูดและกิจการ ความซื่อตรงในหน้าที่การงาน ความเสียสละและความใจกว้างในชีวิตประจำวัน

3.    พระเยซูเจ้าทรงสงสารมนุษย์ทุกคนไม่ว่าชาวยิวหรือคนต่างศาสนา พระองค์ยังคงตรัสกับเราผู้เป็นศิษย์เช่นเดียวกับที่ได้ตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า "เราสงสารประชาชน" สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรตอบว่า“ใครจะหาอาหารในที่เปลี่ยวเช่นนี้มาให้คนเหล่านี้กินจนอิ่มได้” แต่ควรตอบว่า "ข้าแต่พระองค์ โปรดทรงใช้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือเพื่อความสงสารของพระองค์จะเป็นพระพร ประโยชน์และความชื่นชมยินดีสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงสงสารด้วยเถิด"

4.    เมื่อคนใดคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือ โดยสัญชาตญาณ มนุษย์ทั่วไปจะไม่ให้ความช่วยเหลือ เพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงความยากลำบาก เพียงผู้ที่ยอมรับการท้าทายจากความสงสารผู้อื่นก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง เต็มใจและสุดความสามารถ  

5.    โดยทั่วไป พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์สำหรับปัจเจกบุคคลที่อยู่ในความต้องการ เช่น ทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หาย ทรงขับไล่ปีศาจจากผู้ถูกสิง ทรงรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค แต่ในกรณีอัศจรรย์การทวีขนมปังเกี่ยวข้องกับชุมชนส่วนรวมและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ พระองค์ทรงเตรียมงานเลี้ยงสำหรับประชาชนทั้งหมด พระองค์ทรงทำให้ผู้คนมากมายกลับเป็นชุมชนหนึ่งเดียวที่มีชีวิตชีวา เราควรตนเองว่า เรามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตวิถีชุมชนวัดของตนอย่างสันติและชื่นชมยินดีหรือไม่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย