Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย”

31. พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำ (2)
- ครั้นถึงเวลาค่ำเรืออยู่กลางทะเลสาบ พระองค์ทรงอยู่บนฝั่งตามลำพัง เวลาค่ำที่ว่านี้คงจะดึกมากแล้ว เพราะนักบุญมาระโกเล่าก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังว่า "เป็นเวลาเย็นมากแล้ว" (6:35) รายละเอียดในข้อนี้ต้องการเตรียมการดำเนินเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปเพื่อ เน้นว่า บรรดาศิษย์อยู่ตามลำพังต้องต่อสู้กับลมที่พัดโต้มาอย่างแรง


- ทรงเห็นว่าบรรดาศิษย์ต้องกรรเชียงเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเรือทวนลม แม้พระเยซูเจ้าประทับอยู่บนบกห่างจากเรือของบรรดาศิษย์ แต่พระองค์ยังทอดพระเนตรเห็นเขาที่อยู่ในอันตราย จึงพอพระทัยที่จะเสด็จไปอยู่กับบรรดาศิษย์เพื่อช่วยเหลือเขา

- ครั้นถึงเวลาประมาณยามที่สี่ ตามธรรมเนียมโบราณของชาวกรีกและโรมัน การนับเวลาในตอนกลางคืนแบ่งเป็น 4 ยาม ๆ ละ 3 ชั่วโมง คือช่วงเวลาของการผลัดเปลี่ยนเวรยาม ดังนั้น ยามที่สี่จึงหมายถึงช่วงเวลาระหว่างตีสามถึงหกโมงเช้า รายละเอียดนี้มีความสำคัญมากเพราะช่วยเราให้เข้าใจว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเป็นเวลานานและบรรดาศิษย์ก็ต้องพายเรือทวนลม อย่างเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลานานเช่นกัน

- พระองค์ทรงพระดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ ในพันธสัญญาเดิม การเดินบนน้ำเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะของพระเจ้าและพระปรีชาญาณเท่านั้น (เทียบ โยบ 9:8; 38:16; สดด 77:20; บสร 24:5;) นักบุญมาระโกต้องการเน้นรายละเอียดนี้เป็นพิเศษ ซึ่งทำให้บรรดาอัครสาวกต้องประหลาดใจ

- ทรงตั้งพระทัยจะผ่านเขาไป รายละเอียดนี้ก็เช่นกัน ต้องการเน้นว่าพระเยซูเจ้ามีพระประสงค์ที่จะสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ ดังที่โมเสสได้เห็นเมื่อ "พระเจ้าเสด็จผ่านไป" บนภูเขาซีนาย (เทียบ อยพ 33:21-23) และประกาศกเอลียาห์ได้เห็นบนภูเขาโฮเรบ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านมาใกล้ ๆ เป็นเสียงกระซิบเบา ๆ (เทียบ 1 พกษ 19:11-13) พระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปพบบรรดาศิษย์เช่นเดียวกับพระยาห์เวห์เสด็จไปพบประกาศก ทั้งสองคน พระเยซูเจ้าไม่ทรงแสดงพระอานุภาพอย่างเต็มเปี่ยม แต่ทรงใช้วิธีเร้นลับที่ทำให้บรรดาศิษย์มั่นใจว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น เขาน่าจะได้รับกำลังใจจากการประทับอยู่ของพระองค์ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น

- บรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงพระดำเนินอยู่บนทะเล ก็คิดว่าเป็นผี จึงส่งเสียงร้องอื้ออึง เพราะทุกคนได้แลเห็นพระองค์ จึงตกใจกลัว พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะผ่านบรรดาศิษย์ไป เพราะผู้ที่เป็นศิษย์ต้องติดตามพระอาจารย์ บรรดาศิษย์ที่อยู่ในเรือแน่ใจว่าได้เห็นผู้หนึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนพระ เยซูเจ้า แต่คิดขึ้นทันทีว่า มนุษย์เดินบนน้ำไม่ได้ จึงตัดสินว่าภาพที่เขาเห็นเป็นผี เขาตกใจกลัว ร้องตะโกนเอะอะโวยวาย ไม่เข้าใจว่าเป็นพระเยซูเจ้าจริง ๆ

- แต่ทันใดนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” พระเยซูเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เขาคิดว่า พระองค์ทรงเป็นผี จึงทรงเปิดเผยแก่เขาอย่างถูกต้องและชัดเจนว่าเป็นพระองค์เอง พระเยซูเจ้าทรงพระทัย ดี ทรงทำให้เขามีจิตใจสงบราบคาบ เพราะเขาคุ้นเคยกับเสียงของผู้ที่พูดว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” ความหมายแรกของคำว่า "เราเอง" เป็นการแจ้งให้บรรดาศิษย์รู้ว่าผู้ที่เขาเห็นคือพระเยซูเจ้า แต่ในต้นฉบับภาษากรีก คำนี้ยังแปลได้ว่า "เราเป็น" คือ "พระยาห์เวห์" ซึ่งเป็นพระนามที่พระเจ้าในพันธสัญญาเดิมทรงเปิดเผยแก่ประชากรอิสราเอล พระยาห์เวห์ทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยเหลืออิสราเอลและทรงกอบกู้เขาด้วยพระวาจา นี้ "ท่านจะได้รู้จักและเชื่อเรา และเข้าใจว่าเราเป็นใคร...เราเท่านั้นคือพระยาห์เวห์ นอกจากเราไม่มีผู้ใดช่วยให้รอดพ้นอีก" (อสย 43:10-11) พระเยซูเจ้าไม่ทรงเปิดเผยเพียงพระอานุภาพแก่บรรดาศิษย์เท่านั้น แต่ยังทรงสัญญาว่าจะทรงปกป้องและทรงอวยพระพรเขา โดยทรงขจัดความกลัวและความกังวลของเขา

- แล้วพระองค์เสด็จไปหาเขาในเรือ และลมก็หยุด บรรดาศิษย์รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงบันดาลให้ลมหยุด บรรดาศิษย์ก็ยังวุ่นวายใจเป็นอย่างยิ่ง นักบุญมาระโกให้เหตุผลดังต่อไปนี้

- เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปังใจของเขายังแข็งกระด้างอยู่ ในที่สงัด พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระอานุภาพของพระองค์ในการเลี้ยงอาหารประชาชนจำนวนมาก จนอิ่ม แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจความหมายของการเปิดเผยนี้และยังมีใจแข็งกระด้าง ถ้าหากเขาได้เข้าใจความหมายของอัศจรรย์ทวีขนมปัง เขาคงจะเข้าใจการเปิดเผยของพระองค์เมื่อทรงพระดำเนินบนน้ำอีกด้วย ซึ่งเป็นการเปิดเผยพระอานุภาพของพระองค์นั่นเอง พระเยซูเจ้าไม่ทรงเป็นเพียงมนุษย์ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้า แต่เป็นพระบุตรแท้จริงของพระเจ้า มีพระธรรมชาติของพระเจ้า นักบุญมาระโกบันทึกหลายครั้งว่า บรรดาศิษย์จะเข้าใจธรรมล้ำลึกนี้ได้ยาก แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงหยุดหย่อนที่จะทรงเปิดเผยพระองค์ต่อไป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย