Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย”

31. พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำ (มก 6:45-52)
645ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามฟากล่วงหน้าไปที่เมืองเบธไซดาfขณะที่พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ 46เมื่อทรงอำลาจากเขาแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนา 47ครั้นถึงเวลาค่ำเรืออยู่กลางทะเลสาบ พระองค์ทรงอยู่บนฝั่งตามลำพัง 48ทรงเห็นว่าบรรดาศิษย์ต้องกรรเชียงเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเรือทวนลม ครั้นถึงเวลาประมาณยามที่สี่ พระองค์ทรงพระดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ ทรงตั้งพระทัยจะผ่านเขาไป 49บรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงพระดำเนินอยู่บนทะเล ก็คิดว่าเป็นผี จึงส่งเสียงร้องอื้ออึง 50เพราะทุกคนได้แลเห็นพระองค์ จึงตกใจกลัว แต่ทันใดนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” 51แล้วพระองค์เสด็จไปหาเขาในเรือ และลมก็หยุด บรรดาศิษย์รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง 52เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปัง ใจของเขายังแข็งกระด้างอยู่


a)    อธิบายความหมาย
ทั้งพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวและของนักบุญยอห์นเล่าเรื่องเช่นเดียวกับพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกว่า พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง ซึ่งแสดงว่าประสบการณ์นี้ประทับใจบรรดาศิษย์อย่างมาก จนธรรมประเพณีหลายสายก็เล่าเรื่องนี้ แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด  

- ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือ ในต้นฉบับภาษากรีกคำกริยาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า  "ทรงสั่ง" เป็นคำสั่งที่ค่อนข้างเด็ดขาดหมายความ ว่าทรงบังคับบรรดาศิษย์ให้ลงเรือออกไปยังที่อื่น ซึ่งนักบุญมาระโกไม่บอกเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเช่นนี้  โดยแท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงนำบรรดาศิษย์ให้มาในที้เปลี่ยวแห่งนี้ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเบธไซดา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่ได้เดินทางประกาศข่าวดี  (เทียบ 6:31) เวลานี้ประชาชนได้รับประทานอาหารจนอิ่มแล้ว พระองค์อาจจะทรงให้ประชาชนกลับบ้านและประทับอยู่กับบรรดาศิษย์ต่อไปก็ได้ แต่พระองค์ทรงบังคับให้บรรดาศิษย์ลงเรือและจากไป เราจะเข้าใจการกระทำของพระเยซูเจ้าได้ ถ้าคำนึงถึงข้อความของนักบุญยอห์นที่บันทึกว่า เครื่องหมายอัศจรรย์ทวีขนมปังทำให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นต่อพระองค์อย่างมากจนต้องการ "ใช้กำลังบังคับพระเยซูเจ้าให้เป็นกษัตริย์" (ยน 6:15) พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้พระองค์พร้อมกับบรรดาศิษย์หลีกหนีจากความกระตือรือร้นไม่สมเหตุสมผลนี้ จึงทรงสั่งเขาให้ลงเรือไปที่อื่น

- ข้ามฟากล่วงหน้าไปที่เมืองเบธไซดาขณะที่พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ วลีที่ว่า "ข้ามฟาก" และ "ไปที่เมืองเบธไซดา" เข้าใจยากเพราะดูเหมือนขัดแย้งกัน เรารู้ว่าเมืองเบธไซดาอยู่ริมฝั่งทะเลสาบกาลิลีทางทิศเหนือ เป็นฝั่งเดียวกันกับที่สงัดซึ่งพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาอัครสาวกประทับอยู่ บางทีคงจะต้องเข้าใจว่าจากทิศตะวันออกของเมืองเบธไซดาพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามไปยังฝั่งทิศตะวันตกของเมืองนั้นโดยทรงคิดว่าจะเสด็จทางบก(ตามไป)ไปอยู่กับเขาในภายหลัง แต่เราจะเห็นว่าแผนการนี้ไม่สำเร็จเพราะมีลมพัดแรงผลักดันเรือไปใกล้ฝั่งเมืองเยนเนซาเร็ธ (เทียบ 6:53) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเบธไซดาพอสมควร

- เมื่อทรงอำลาจากเขาแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนา นักบุญมาระโกบันทึกในพระวรสารว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเพียง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาอ้างถึงคำภาวนาที่พระองค์ทรงอธิษฐานในวิกฤติการณ์ของพระชนมชีพคือ เมื่อทรงเริ่มประกอบศาสนบริการ (เทียบ 1:35) ในสวนเกทเสมนีก่อนที่จะทรงรับทรมาน (เทียบ 14:32) และในเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้  เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสำแดงความยึดมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในแผนการของพระบิดาเจ้าเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น พระองค์ทรงรื้อฟื้นความตั้งพระทัยเช่นนี้ เพราะประชาชนต้องการบังคับพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ด้วยวิธีการต่างจากพระประสงค์ของพระเจ้า นี่เป็นการถูกผจญอีกครั้งหนึ่ง (เทียบ 1:13) 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย