Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขา”

26. พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน ( 4 )
b. ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงเทศนาสั่งสอนความจริงทั่วไปที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยอาจค้นพบและรับรองโดยการไตร่ตรองด้วยตนเอง แต่ทรงเปิดเผยข่าวดีของพระเจ้าและพระองค์เองทรงเป็นข่าวดีนี้พระองค์จึงทรงมอบความจริงที่ทรงเปิดเผยให้แก่บรรดาอัครสาวกผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวดีต่อไป การเปิดเผยของพระเยซูเจ้าจึงมาถึงมนุษย์ทุกคนทุกสมัยโดยอาศัยธรรมประเพณีที่สืบเนื่องจากบรรดาอัครสาวก ไม่มีผู้ใดโดยลำพังตนเองจะค้นพบความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยได้ แต่ทุกคนต้องเปิดใจรับความจริงด้วยความกตัญญูและความถ่อมตนเสียก่อน แล้วจึงจะนำไปไตร่ตรองรำพึงภาวนาเพื่อจะเป็นความจริงภายในจิตใจของตนมากยิ่งขึ้นเสมอ        2. คริสตชนสมัยนี้มีกิจกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจักรและสังคม แต่อาจจะลืมไปว่าอะไรเป็นหน้าที่แรกและความช่วยเหลือเฉพาะที่คริสตชนต้องให้ผู้อื่นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงส่งไปเพื่อประกาศข่าวดีจะลืมเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะเขาถูกส่งให้ไปมือเปล่า ไม่มีเครื่องมืออื่นใดนอกจากการอบรม ข่าวดีและอำนาจที่ได้รับจากพระเยซูเจ้า

        3. การประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าต้องปฏิบัติโดยพยานสองคนหรือบุคคลสองคนด้วยกัน เป็นหน้าที่ของพระศาสนจักรที่จะต้องใช้วีธีการสื่อสารทุกระดับเพื่อเป็นพยานถึงคำเปิดเผยที่ได้รับจากพระเยซูเจ้าผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์ไม่เผยแผ่ความคิดของตน แต่ต้องเป็นพยานยืนยันความจริงของพระศาสนจักร เขาไม่เป็นประกาศกที่แยกตัวจากผู้อื่นและมีอำนาจในตนเองโดยไม่ขึ้นกับผู้ใด

        4. นักบุญมาระโกเน้นว่าทั้งพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาอัครสาวกทรงขับไล่ปีศาจ ทรงบันดาลให้มนุษย์เป็นอิสระพ้นจากพลังชั่วร้ายที่ครอบงำเขาจนกระทั่งทำความดีที่ตนปรารถนาไม่ได้ ในสมัยของเรา พลังชั่วร้ายนี้อาจจะไม่แสดงให้เห็นอย่างเปิดเผยเหมือนในกรณีที่มนุษย์ถูกปีศาจสิงแต่ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายที่พลังชั่วร้ายแฝงอยู่ในชีวิตมนุษย์ เป็นหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าที่จะชี้ให้ทุกคนเห็นและช่วยเขาให้พ้นจากอำนาจชั่วร้ายเหล่านี้

         5. พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้ผู้ประกาศข่าวดีต้องดำเนินชีวิตเรียบง่ายและถ่อมตน เพื่อจะได้เป็นอิสระพ้นจากความทะเยอทะยานและความตระหนี่เขาจะต้องอุทิศตนอย่างเต็มเปี่ยมที่จะปฏิบัติภารกิจและเป็นพยานที่น่าเชื่อถือ ความยากจนและการให้เปล่าโดยไม่หวังผลตอบแทนยังเป็นเงื่อนไขสำหรับเราเพื่อรู้จักรักและแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่น การประกาศข่าวดีจะเกิดผล ถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญชานี้ของพระเยซูเจ้า โดยเชิญชวนผู้อื่นให้ยอมรับข่าวดีด้วยใจอิสระ ไม่ใช่ด้วยวิธีการบังคับ

         6. พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้บรรดาอัครสาวกสลัดฝุ่นจากเท้าของตน เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับข่าวดีเพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจผู้ต่อต้านข่าวดีเราไม่ต้องปฏิบัติเช่นนี้ตามตัวอักษรเพราะวัฒนธรรมและสถานการณ์แตกต่างกัน แต่คริสตชนได้รับเรียกให้มีความกล้าหาญที่จะยืนยันความเชื่อของตนโดยไม่อายผู้อื่น มีความมั่นใจในความจริงที่ประกาศ ไม่กลัวผู้ใดที่อาจคุกคามเรา มีความยินดีและความภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำคัญของความเชื่อ เพราะข่าวดีที่เราประกาศเป็นความจริงที่มาจากพระเจ้า และเราต้องถ่ายทอดความจริงทั้งหมดให้แก่ผู้อื่น ไม่ควรคิดว่าผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะรับความจริงทั้งหมด เราจึงประกาศเพียงส่วนที่เขาจะรับได้โดยง่าย ผู้ประกาศข่าวดีไม่ควรพูดกับผู้ใดว่า "ข้าพเจ้าควรแบ่งปันเรื่องไม้กางเขนของพระคริสตเจ้าให้ท่านรู้ แต่เห็นว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านกลัว ข้าพเจ้าจึงยังไม่พูดเวลานี้ จะพูดในอนาคต"

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย