Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขา”

26. พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน ( 2 )
- และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ ๆ  บรรดาอัครสาวกจะต้องไปเป็นคู่ ๆ ตามธรรมเนียมของชาวยิวซึ่งนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างเคยปฏิบัติ (เทียบ ลก 7:18; ยน 1:37) และพระศาสนจักรสมัยแรก ๆ จะปฏิบัติอีกด้วย (กจ 13:2,4 ฯลฯ) ธรรมเนียมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำกล่าวของพยานมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ชอบด้วยกฏหมาย (เทียบ ฉธบ 19:15) การกระทำเช่นนี้ยังมีผลในทางปฏิบัติด้วย เพราะผู้เป็นพยานจะช่วยเหลือ ค้ำจุนและให้กำลังใจกันในการประกอบภารกิจที่ยากลำบาก เขาจะได้เป็นพยานถึงความรักของพระคริสตเจ้าที่ได้ประกาศแก่ผู้อื่น


- ประทานอำนาจเหนือปีศาจ  การขับไล่ปีศาจเป็นส่วนสำคัญในศานบริการของพระเยซูเจ้า ดังที่นักบุญมาระโกบันทึกว่าเป็นกิจการแรกที่พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพที่เมืองคาเปอร์นาอุม (เทียบ 1:23-28) และภายหลังเป็นกิจการในเขตแดนของคนต่างศาสนา (เทียบ 5:1-20) การขับไล่ปีศาจเป็นการรับรองข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า เพราะแสดงชัดเจนว่า ปีศาจซึ่งเป็นตัวแทนของพลังทั้งหมดที่ต่อสู้กับพระเจ้าและเบียดเบียนข่มเหงมนุษย์ ก็ประสบความพ่ายแพ้แล้ว   

- ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วย เป็นครั้งแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกที่เราพบว่า พระเยซูเจ้าไม่เพียงทรงเชิญชวนเท่านั้น แต่ยังทรง "กำชับ" บรรดาอัครสาวกให้ต้องปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง พระองค์ทรงทราบดีว่า ถ้าไม่ทรงสั่งเขาอย่างตรงไปตรงมา บรรดาอัครสาวกคงจะไม่ปฏิบัติเช่นนี้ แต่จะเดินทางไปประกาศข่าวดีโดยนำหลายสิ่งหลายอย่างไปด้วย ดังนั้น ถ้าเขาจะไม่นำสิ่งใดไปด้วยก็เพราะความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบัญชาของพระองค์

- นอกจากไม้เท้าเท่านั้น ไม่ให้มีอาหาร ไม่ให้มีย่าม ไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้ บรรดาอัครสาวกต้องมีความไว้วางใจในความใจกว้างและอัธยาศัยดีของผู้อาศัยในสถานต่าง ๆ ที่เขาไปประกาศข่าวดี ในสมัยนั้น ทุกเมืองในปาเลสไตน์มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้แสวงบุญอยู่แล้ว แต่ผู้ประกาศข่าวดีสมควรที่จะได้รับสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตเป็นการตอบแทนความดีฝ่ายจิตที่ประชาชนได้รับจากเขา ยิ่งกว่านั้น บรรดาอัครสาวกต้องเป็นตัวอย่างของผู้ตัดใจจากสิ่งของในโลกนี้และมีความไว้วางใจในพระเจ้า เมื่อผู้อ่านพระวรสารเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ คงจะไม่รู้สึกแปลกใจที่พระวรสารสหทรรศน์มีรายละเอียดไม่ตรงกัน เพราะผู้นิพนธ์พระวรสารมีเจตนาบรรยายจิตตารมณ์ความยากจนของผู้ประกาศข่าวดี เขาไม่มีจุดประสงค์ที่จะบันทึกกฏเกณฑ์ตายตัวที่มีผลบังคับผู้ประกาศข่าวดีตลอดไป

- ให้สวมรองเท้าได้ แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย ตามความคิดของนักบุญมาระโก พระเยซูเจ้าทรงอนุญาตให้บรรดาอัครสาวกนำเพียงสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้นคือ ไม้เท้าของผู้เดินทาง รองเท้าคู่ที่ใส่และเสื้อผ้าชุดที่สวม แต่นักบุญมัทธิวและนักบุญลูกาห้ามนำสิ่งของทั้งสามอย่างนี้ไปด้วย (เทียบ มธ 10:10; ลก 9:3; 10:4)

- พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไป บรรดาอัครสาวกต้องมีใจจดจ่อในภารกิจที่ต้องทำ ยอมรับที่จะพักอยู่อย่างเรียบง่ายในบ้านของผู้มีอัธยาศัยดี ไม่แสวงหาที่พักอาศัยที่สะดวกสบาย แต่จะต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการประกาศข่าวดี

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย