Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ”

25. พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเร็ธ (3 )
-พี่น้องของยากอบ โยเสท ยูดาและซีโมนไม่ใช่หรือ เราพบชื่อทั้งสี่คนนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเช่นกัน (มธ 13:55)  แต่คนเดียวที่เรารู้จักกันดีคือนักบุญยากอบเพราะในจดหมายถึงชาวกาลาเทียนักบุญเปาโลเรียกเขาว่า "น้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (กท 1:19) และเรารู้จากหนังสือของกิจการอัครสาวกว่าท่านผู้นี้ได้เป็นประมุขของกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็มและถูกหินทุ่มในปี 62-พี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเรามิใช่หรือ” เราเคยพบชื่อพี่น้องชายหญิงใน  (3:21, 31) มาก่อนแล้ว ทุกวันนี้ เป็นเรื่องปกติในเอเชียตะวันออกกลางที่ใช้คำว่า "พี่น้อง" อาจหมายถึง "ลูกพี่ลูกน้องหรือญาติสนิท" เป็นคำที่ไม่สงวนไว้เพียงสำหรับลูกของมารดาคนเดียวกันเท่านั้น

-คนเหล่านั้นรู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์ แม้เขาเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์หลายอย่าง ชาวนาซาเร็ธไม่สามารถที่จะเข้าใจและยอมรับว่า พระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา ความต่ำต้อยของครอบครัวเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจและศักดิ์ศรีสูงส่งแด่พระเยซูเจ้า

-พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิด นี่เป็นข้อความเดียวที่เราพบว่าพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าตนเป็นประกาศก คำพังเพยที่พระองค์ทรงอ้างนั้นพบได้ในวัฒนธรรมของชาวกรีกโรมันอีกด้วย แต่พระเยซูเจ้าทรงต้องการแสดงว่าชะตากรรมของพระองค์จะเป็นชะตากรรมของบรรดาประกาศกทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชะตากรรมของประกาศกเยเรมีย์ ซึ่งมีประสบการณ์ว่า แม้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านไม่ต้อนรับและเบียดเบียนเขา

-ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน” นักบุญมาระโกเพิ่มเติมวลีนี้กับคำพังเพยดังกล่าว เพราะสะท้อนสถานการณ์จริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า เขาต้องการเตือนคริตชนทุกคนทุกสมัยว่า นี่เป็นชะตากรรมของทุกคนที่ต้องการติดตามพระอาจารย์

-พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ เพราะชาวนาซาเร็ธขาดเงื่อนไขที่จำเป็นคือความเชื่อ พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องความเชื่อเสมอจากผู้ที่จะมาขอพระพร   เขาต้องเปิดใจยอมรับข่าวดีที่พระองค์ทรงประกาศ

-นอกจากทรงปกพระหัตถ์รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัย หมายความว่า แม้ชาวนาซาเร็ธส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความเชื่อบ้าง เป็นเครื่องหมายของความหวัง เพราะผู้ที่ติดตามพระองค์และเป็นสมาชิกของครอบครัวเหนือธรรมชาตินั้นแม้จะมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีอยู่เสมอ

-พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ นี่คือข้อสรุปของนักบุญมาระโกที่ต้องการเน้นว่า การขาดความเชื่อและการมีใจแข็งกระด้างของชาวนาซาเร็ธต้องมากเหลือเกินจนทำให้พระเยซูเจ้าทรงแปลกพระทัย แต่ในแผนการเขียนของนักบุญมาระโกเหตุการณ์นี้เป็นจุดหักเหวิธีประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า เพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไป พระองค์จะไม่เสด็จเข้าไปเทศนาสั่งสอนในศาลาธรรมอีกเลย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย