Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา”

15. พระเยซูเจ้ากับพระประยูรญาติของพระองค์และคู่อริ (3)
- “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า"
เป็นครั้งแรกที่เราพบสำนวนนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก แต่จะพบบ่อย ๆ ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น นักบุญมาระโกยังใช้สำนวนนี้อีกใน 8:12 พระเยซูเจ้าทรงใช้สำนวนนี้ทั้งสองกรณีเมื่อทรงต่อต้านความคิดของศัตรู เพื่อยืนยันความจริงตรงกันข้าม พระองค์ตรัสว่า

- "มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป"
พระเยซูเจ้าทรงยืนยันอำนาจของพระเจ้าที่ทรงให้อภัยทุกอย่าง แต่มีข้อยกเว้นซึ่งที่แปลกและหลายคนไม่เข้าใจคือ

- "แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” น่าสังเกตว่า การที่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันความจริงนี้แสดงว่า พระองค์ทรงมีความรู้ถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้า จึงเป็นการท้าทายศัตรูมากยิ่งขึ้นว่า ทรงมีพระอานุภาพของพระเจ้ามากทีเดียว แน่นอน สำนวนที่ว่า พระเจ้าจะทรงให้อภัยบาปทุกชนิด ไม่หมายความว่าคนบาปจะได้รับการอภัยโดยอัตโนมัติ   ถ้าเราศึกษาพระวรสารทั้งหมดจะเห็นว่าจำเป็นที่ต้องกลับใจ บาปทุกชนิดเมื่อเป็นทุกข์กลับใจก็จะได้รับการอภัย

- พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่” ประโยคนี้อธิบายว่า บาปผิดต่อพระจิตเจ้าหมายถึงอะไร จากบริบทเห็นชัดเจนว่า พระเยซูเจ้าทรงแสดงอำนาจให้อภัยบาปและขับไล่ปีศาจ แต่หัวหน้าชาวยิวตีความหมายตรงกันข้าม ยืนยันว่าการกระทำของพระเยซูเจ้าไม่ใช่การกระทำของพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าไม่ทรงแสดงอำนจของพระเจ้าแต่เป็นอำนาจที่มาจากซาตาน นี่แหละคือบาปที่ผิดต่อพระจิตเจ้า พระเจ้าจะประทานอภัยบาปมนุษย์ได้อย่างไร ถ้าผู้นั้นคิดว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงมีอำนาจให้อภัย นี่เป็นกรณีเดียวที่มนุษย์ไม่ได้รับการอภัยบาป เพราะไม่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจอภัยบาป

3) พระประยูรญาติแท้ของพระเยซูเจ้า

ข้อความ (3:31-35) เล่าเรื่องต่อจากข้อความ (3:20-21) เมื่อพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้า "ออกไปควบคุมพระองค์ไว้" โดยกล่าวว่า "พระมารดาและพระประยูรญาติของพระองค์มาถึง" โดยแท้จริงแล้วคำในภาษาไทย พระประยูรญาติ ข้อ 21 และข้อ 31 เป็นคนละคำกัน  ข้อ 21 ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ "his own"  หมายถึงญาติพี่น้องโดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเพียงใด ส่วนคำในข้อ 31 บอกว่าพระประยูรญาติของพระองค์นั้นประกอบด้วยพระมารดาและบรรดาพี่น้อง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ "his brothers") แต่คำว่า "พี่น้อง" ในภาษากรีกไม่เจาะจงว่า เป็นพี่น้องโดยมีพ่อแม่เดียวกัน หรือเป็นลูกพี่ลูกน้อง หรือยังเป็นญาติโดยไม่คำนึงว่าสนิทมากน้อยเพียงใด การแปลตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคือ "พระประยูรญาติ" เพราะแม้พันธสัญญาใหม่ใช้คำนี้บ่อย ๆ เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า แต่ไม่มีข้อความใดที่กล่าวชัดเจนว่า พี่น้องของพระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระมารดามารีย์กับนักบุญโยเซฟ น่าสังเกตว่า พระนางมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นสตรีไม่ทรงมีอำนาจเหนือพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้า เราไม่รู้ว่าพระนางเสด็จมาพร้อมกับญาติ ๆ โดยจำพระทัยหรือทรงเป็นห่วงพระเยซูเจ้า

- นักบุญมาระโกเล่าต่อไปว่า พระประยูรญาติ "ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์" ผู้เขียนต้องการเน้นว่า ญาติพี่น้องไม่ยอมเข้าไปข้างใน ไม่ใช่เพราะในบ้านมีคนจำนวนมากจนเข้าไปไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนง่อย แต่เพราะญาติพี่น้องไม่สนใจที่จะฟังพระเยซูเจ้า ต่างจากประชาชนที่กำลังนั่งล้อมพระองค์และปรารถนาที่จะเป็นศิษย์ของพระองค์ ญาติพี่น้องไม่ได้มาเพื่อเป็นศิษย์ที่จับตามองพระเยซูเจ้าและฟังพระองค์ แต่มาสอนพระองค์ว่าต้องนอบน้อมต่อเขา 

- ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” ประชาชนไม่รู้เจตนาของญาติพี่น้องที่มาควบคุมพระเยซูเจ้า เขาคงจะคิดว่าญาติพี่น้องปรารถนาที่จะพบพระองค์

- พระองค์ตรัสว่า "ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา" น่าสังเกตว่า เราพบวลี "มารดาและพี่น้อง" ทั้ง 6 ครั้งในข้อความสั้น ๆ นี้ หมายความว่าเนื้อหาสำคัญคือการเป็นญาติพี่น้องของพระเยซูเจ้า โดยแท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงละบิดามารดาญาติพี่น้องเมื่อเสด็จเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธไปเทศนาสั่งสอนเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า แต่พระวาจานี้แสดงว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงแยกพระองค์ออกจากครอบครัวทางกายเท่านั้น แต่ทางจิตใจด้วย พระองค์ทรงพระประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวใหม่ พระเยซูเจ้าจึงทรงถือโอกาสเปิดเผยพันธกิจนี้ของพระองค์

- แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ การทอดพระเนตรโดยรอบเป็นสำนวนที่เราพบบ่อย หมายถึงการมองของผู้ควบคุมสถานการณ์ ช่างสังเกตและผู้ต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

- ตรัสว่า "นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” ผู้ปรารถนาเป็นญาติพี่น้องและเป็นสมาชิกในครอบครัวใหม่ของพระเยซูเจ้าจำเป็นต้องมีท่าทีหนึ่งเดียวคือ ฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า น่าสังเกตว่า การฟังเท่านั้นไม่เพียงพอ แม้การฟังเป็นท่าทีแรกที่จำเป็นเพื่อเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า แต่ต้องนำความจริงที่ได้ฟังไปปฏิบัติด้วย

ข้อความทั้งหมดนี้ (3:20-35) จึงต่อเนื่องจากข้อความที่เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเลือกบรรดาศิษย์ให้มาอยู่กับพระองค์ (3:13-19) เราจึงเข้าใจว่า การอยู่กับพระองค์หมายถึงฟังคำสั่งสอนของพระองค์ รักพระองค์ และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย