Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระเยซูเจ้าจึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์”

14. พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน (2)
             พระเยซูเจ้าทรงเลือกบรรดาอัครสาวกเป็นจำนวน 12 คน เพื่ออ้างถึง 12 ตระกูลของอิสราเอล ที่เป็นเชื้อสายของบุตร12 คนของยาโคบ พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ที่จะแต่งตั้งประชากรใหม่ของพระเจ้า แม้พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาอัครสาวกให้มาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะก็ยังทรงเรียกแต่ละคน ผู้ที่ถูกเลือกไม่เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ถ้าคิดตามประสามนุษย์บางคนไม่สมควรที่จะได้รับเลือก แต่นักบุญมาระโกต้องการเน้นว่า พระเยซูเจ้าทรงเลือกมนุษย์ดังที่เขาเป็น ทั้ง ๆ ที่ทุกคนมีข้อจำกัดและข้อบกพร่องนี่คือพระประสงค์ของพระองค์
- คือ นักบุญมาระโกบันทึกรายชื่อของบรรดาอัครสาวก เพราะพระองค์ทรงเลือกเขาทีละคนโดยทรงเรียกชื่อเฉพาะของแต่ละคนดังต่อไปนี้

-  ซีโมน  เป็นคำภาษากรีกย่อมาจากภาษาฮีบรูว่า“ซีเมโอน” หมายถึง “พระเจ้าทรงฟัง” เป็นชื่อบุตรคนหนึ่งของยากอบ ตามหนังสือปฐมกาล 29 :33

- พระเยซูเจ้าทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่า “เปโตร” ซึ่งแปลว่าศิลา การมาอยู่กับพระเยซูเจ้าทำให้เปโตรเปลี่ยนวิถีชีวิตจึงได้รับชื่อใหม่ พระองค์จะทรงมอบภารกิจพิเศษแก่เขาให้เป็นรากฐานของพระศาสนจักร

- ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ ยากอบเป็นชื่อของบรรพบุรุษอีกคนหนึ่งของชาวอิสราเอลเป็นชื่อภาษากรีกแทนคำว่า “ยาโคบ” ปฐก 25:26 อธิบายความหมายแบบชาวบ้านของชื่อนี้ว่า เขาเกิดมาโดยมีมือ “จับส้นเท้า” ของเอซาวแฝดคนพี่ไว้แน่นส่วนชื่อยอห์นเป็นคำภาษาฮีบรูหมายถึง “พระเจ้าโปรดปราน”

- พระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่า “โบอาแนรเกส” ซึ่งแปลว่า “ลูกฟ้าร้อง”บางคนก็คิดว่า “ลูกฟ้าร้อง” นี้อาจหมายถึงอุปนิสัยใจร้อนโกรธง่ายของยากอบและยอห์น แต่อาจมีความหมายอื่นคือ เขาทั้งสองต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยความแข็งขัน เขาจะต้องเผยแผ่ข่าวดีบนแผ่นดินเหมือนฝกที่ตกลงทั่วไปหลังฟ้าร้องนักบุญมาระโกได้รวมชื่อเปโตร ยากอบและยอห์นด้วยกันเป็นพิเศษ เพราะอัครสาวกทั้งสามคนนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ติดตามพระเยซูเจ้าในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น เมื่อทรงรักษาบุตรหญิงของไยรัส (มก  5:37) เมื่อทรงสำแดงความรุ่งโรจน์บนภูเขา(มก 9:2) และเมื่อทรงอธิษฐานภาวนาในสวนเกทเสมานี (มก 14:33

- อันดรูว์เป็นคำภาษากรีกแปลว่า “ชาย”น่าสังเกตว่า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวและลูกามีชื่อของอันดรูว์เป็นอัครสาวกลำดับที่สองต่อจากเปโตร แต่นักบุญมาระโกบันทึกชื่อของอันดรูว์ ซึ่งเป็นน้องชายของซีโมนเป็นลำดับที่ 4 อย่างไรก็ตามชื่อของเขานำหน้าอัครสาวกคนอื่น ๆ

- ฟิลิป เป็นคำภาษากรีกแปลว่า “ผู้รักม้า” คงจะเป็นอัครสาวกคนที่ชาวกรีกขอให้นำไปพบพระเยซูเจ้า น่าสังเกตว่า ทั้งอัครสาวกอันดรูว์และฟิลิปมีชื่อภาษากรีก และพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่เขาทั้งสองคน

- บารโธโลมิว เป็นคำภาษาอาราเมอิกหมายถึง “บุตรของโธลมาย” มักจะคิดว่าเป็นอัครสาวกคนเดียวกันที่นักบุญยอห์นเรียกว่านาธานาเอล (ยน 1:45-46)

- มัทธิว  เป็นคำภาษาอาราเมอิกหมายถึง “ของประทานจากพระยาห์เวห์” พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเรียกเขาว่า “เลวี” คือคนเก็บภาษีคนเดียวกันที่นักบุญมาระโกเล่าใน2:13-17

- โทมัส เป็นคำภาษาอาราเมอิกหมายถึง “ฝาแฝด” บางคนคิดว่าชื่อนี้เป็นสมญานามไม่ใช่ชื่อจริงของอัครสาวกคนนี้ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่เขา

- ยากอบบุตรของอัลเฟอัส เรียกว่าบุตรของอัลเฟอัสเพื่อแยกอัครสาวกคนนี้ออกจากยากอบบุตรของเศเบดี นักบุญมาระโกเรียกเขาอีกชื่อหนึ่งว่า “ยากอบคนเล็ก” (15:40)เพื่อแยกเขาจาก “ยากอบคนใหญ่”คือบุตรของเศเบดีบางคนคิดว่ายากอบบุตรของอัลเฟอัสผู้นี้คือ “น้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า”(เทียบ กท 1:19;2:9; 1 คร15:7) ดังที่เราจะพบในหนังสือกิจการอัครสาวกว่า เขาเป็นประมุขของกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ กจ 12:17;15:13; 21:18)

- ธัดเดอัส เป็นคำภาษาอาราเมอิกหมายถึง “ใจกล้า” นักบุญลูกาเรียกอัครสาวกคนนี้ว่า “ยูดาสบุตรของยากอบ”  (ลก 6:15; กจ 1:13)

- ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม  ต้นฉบับภาษากรีกเขียนว่า “ซีโมนชาวคานาอัน” แต่ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ทุกคนยอมรับว่า “ชาวคานาอัน” ในที่นี้ไม่ใช่ชื่อของผู้อาศัยในแผ่นดินคานาอัน แต่เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอาราเมอิกหมายถึง “คนกระตือรือร้น” ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของกลุ่มชาตินิยมในสมัยของพระเยซูเจ้า เป็นกลุ่มของผู้ต่อสู้กับชาวโรมันที่ปกครองแผ่นดินอิสราเอล

- และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทรยศต่อพระองค์ คำว่า “ยูดาส” เป็นชื่อของบุตรอีกคนหนึ่งของยาโคบ (ปฐก29:35) หมายถึง ”สรรเสริญ” ส่วนคำว่า “คาริโอท” อาจหมายถึง “ชาวคีริยาท” หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นยูเดีย (เทียบ (ยชว 15:25) หรือหมายถึง “ผู้ที่ใช้กริชเพื่อฆ่าคน” คือกลุ่มกบฏที่ต่อสู้กับรัฐบาลโรมัน น่าสังเกตว่า พระเยซูเจ้าทรงเลือกยูดาสเป็นอัครสาวกอย่างแน่นอน มิฉะนั้นแล้ว พระศาสนจักรแรก เริ่มคงจะไม่บันทึกชื่อนี้ในกลุ่มบรรดาอัครสาวก ถ้าเขาได้ทรยศต่อพระองค์

             จะเห็นได้ว่าในกลุ่มของบรรดาอัครสาวกมีบุคคลทุกอาชีพ เช่น ชาวประมง คนเก็บภาษี ผู้ที่ร่วมกลุ่มการเมืองเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลโรมัน ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนหลายประเภทให้มาเปลี่ยนวิถีชีวิตและเป็นพยานถึงพระองค์ไม่ว่าผู้นั้นเคยดำเนินชีวิตเช่นไรมาก่อนก็ตาม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย