Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

13. ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า (2)
         - “ผู้คนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากแคว้นอิดูเมอาจากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนและจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่”ย้ำอีกครั้งว่าประชาชนจำนวนมากนี้มาจากแผ่นดินอิสราเอลและแคว้นต่าง ๆ โดยรอบเริ่มจากแคว้นกาลิลีลงมาถึงแคว้นยูเดีย กรุงเยรูซาเล็ม แคว้นอิดูเมอาคือแคว้นทางใต้ของยูเดีย ซึ่งผู้อาศัยไม่ใช่ชาวยิวแต่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสราเอลตั้งแต่สมัยกษัตริย์ยอห์นฮีร์กานูส (John Hyrcanus,134–104 ก่อนคริสตศักราช)และยอมรับศาสนายูดาย กษัตริย์เฮโรดมหาราชก็ทรงเป็นชาวอิดูเมอาด้วย
         - “อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน” หมายถึงแคว้นเพอเรียและทศบุรีน่าสังเกตว่าในบรรดาแคว้นเหล่านี้ ไม่พูดถึงแคว้นสะมาเรีย ที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวสะมาเรียเป็นศัตรูกับชาวยิว

         - ผู้คนหมู่ใหญ่นี้ “ได้ยินสิ่งที่ทรงทำก็มาเฝ้าพระองค์” น่าสังเกตว่าประชาชนเหล่านี้ยังไม่ได้ฟังคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าโดยตรง แต่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำของพระองค์เท่านั้น

         - “พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งบรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลำหนึ่งเพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดพระองค์”เรือในที่นี้เป็นรายละเอียดที่ใช้เพื่อเน้นจำนวนผู้คนมากมายที่มาเบียดเสียดพระองค์ แต่ใน 4:1 เราจะพบว่าพระเยซูเจ้าทรงลงเรือลำหนึ่งเพื่อทุกคนจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์  เรือยังเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร อย่างไรก็ตาม ในที่นี้นักบุญมาระโกมองคนมากมายที่มาล้อมรอบพระเยซูเจ้า ในแง่ลบ เพราะเขาเหล่านั้นมาเบียดเสียดพระองค์

          - เหตุผลที่ประชาชนเหล่านั้นมาพบพระคริสตเจ้าก็คือ “เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมากจนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์” นี่เป็นความเชื่อแบบชาวบ้าน เขาคิดว่า เพียงสัมผัสผู้วิเศษก็จะหายจากโรคต่าง ๆ ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพเพื่อจะได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

          - “เมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค์ก็กราบลงพลางตะโกนว่า ‘ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า’”  ใน 1:23-28 นักบุญมาระโกเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง ในที่นี้ไม่บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ถูกปีศาจสิง แต่เน้นการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูเจ้ากับปีศาจ พระเยซูเจ้าทรงบังคับปีศาจให้นิ่ง ทรงแสดงว่ามีอำนาจมากกว่า และทรงมีชัยชนะเหนือปีศาจ มันรับรู้ศักดิ์ศรีของพระเยซูเจ้าว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า

         - “พระบุตรของพระเจ้า”  ตั้งแต่ข้อแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราพบสำนวนนี้คือ “การเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า”ประโยคนี้แสดงจุดประสงค์ของการเขียนพระวรสารนั่นเอง

          - “แต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมิให้มันแพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใคร” พระเยซูเจ้าไม่ทรงต้องการให้ปีศาจเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ ผู้อื่นจะเป็นพยานแท้จริงของพระเยซูเจ้า คือบรรดาศิษย์ที่พระองค์จะทรงเลือกสรร พระองค์ไม่ทรงพระประสงค์ให้ประกาศว่า ทรงยิ่งใหญ่ ทรงพระอานุภาพของพระเจ้า แต่จะทรงเปิดเผยว่าเป็นพระบุตรในความถ่อมตนและความอ่อนแอเมื่อทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงใช้วิธีการที่พระบิดาทรงพระประสงค์ ไม่ใช่วิธีการที่ปีศาจเสนอแนะ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย