Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

13. ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า (มก 3:7-12)
       3 7 พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์ผู้คนหมู่ใหญ่จากแคว้นกาลิลีติดตามพระองค์ผู้คนจากแคว้นยูเดีย 8 จากกรุงเยรูซาเล็มจากแคว้นอิดูเมอาจากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนและจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ได้ยินสิ่งที่ทรงทำก็มาเฝ้าพระองค์ 9 พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งบรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลำหนึ่งเพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดพระองค์ 10 เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมากจนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ 11 เมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค์ก็กราบลงพลางตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า”  12 แต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมิให้มันแพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใคร
a) อธิบายความหมาย
            ภาคแรกของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ซึ่งมีชื่อว่า “พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระเมสสิยาห์” (1:14-8:29)มีเครื่องหมายในตัวบทที่ชวนผู้อ่านให้แบ่งภาคนี้ออกเป็น 3 หน่วยอย่างชัดเจน เพราะเราพบข้อความที่เริ่มต้นโดยเล่าศาสนบริการของพระเยซูเจ้าอย่างสรุปเป็น 3 ครั้ง(1:14-15; 3:7-12; 6:6ก) แต่ละครั้งตามด้วยเรื่องราวของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ (1:16-20; 3:13-19; 6:6ข-13) และจบลงโดยสรุปปฏิกิริยาของผู้ฟังต่อพระวาจาและกิจการของพระองค์ (3:1-6; 6:1-6ก;8:27-29)เราจึงสันนิษฐานว่า นักบุญมาระโกจงใจเขียนพระวรสารภาคนี้เป็น 3 หน่วยคือหน่วยที่หนึ่ง 1:14-3:6 หน่วยที่สอง3:7-6:6กและหน่วยที่สาม6:6ข-8:29

            เราได้ศึกษาข้อความในหน่วยแรกแล้ว ส่วนข้อความที่กำลังจะพิจารณานี้(3:7-12) ซึ่งเล่าเรื่องศาสนบริการของพระเยซูเจ้าโดยสรุปเป็นบทนำของหน่วยที่ 2 และรวมกับข้อความปิดท้าย(6:1-6ก)ก็เป็นเหมือนกรอบของหน่วยที่ 2 นี้

            เมื่อนักบุญมาระโกเล่าศาสนบริการของพระเยซูเจ้าโดยสรุปเราสามารถวิเคราะห์ทรรศนะและจุดประสงค์ในการบรรยายเหตุการณ์ของหน่วยที่สองถ้าเราพิจารณาบริบทของข้อความนี้คือ ตอนสุดท้ายของหน่วยที่หนึ่ง ซึ่งเล่าว่าหัวหน้าชาวยิวตัดสินใจจะประหารชีวิตพระเยซูเจ้าและเรื่องที่เล่าต่อไปคือพระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งอัครสาวก 12 คน ซึ่งหมายถึงพระศาสนจักร เราจะเห็นว่าบทนำสั้น ๆ นี้ต้องการอธิบายเรื่องพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานเพื่อทรงแต่งตั้งพระศาสนจักร เป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสตเจ้ากับเราทุกคน ในเรื่องสั้น ๆ นี้ เราจึงเห็นคุณลักษณะสำคัญของพระศาสนจักร

          -“พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์”พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ บรรยายว่า พระเยซูเจ้าเสด็จจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเพื่อทรงเทศนาสั่งสอน แต่ในประโยคนี้เขียนว่า “เสด็จออก” คำต้นฉบับภาษากรีกหมายถึง “การถอนตัว” หรือ“การแยกตัวออกจากผู้อื่น”  ซึ่งในที่นี้ไม่หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงหนีจากผู้คิดปองร้ายแต่หมายถึงทรงออกจากเมืองและศาลาธรรมเพื่อทรงเทศนาสั่งสอนที่กลางแจ้งในบริเวณชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีเราจะพบว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมอีกครั้งหนึ่งที่เมืองนาซาเร็ธในบทที่ 6 เท่านั้น

              พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเช่นนี้เพราะทรงทราบว่าหัวหน้าชาวยิวมีใจแข็งกระด้างและตกลงรวมหัวกันจะประหารชีวิตพระองค์อย่างไรก็ตาม  การที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังบริเวณที่ห่างจากผู้คนก็เป็นการขยายสนามงานการเทศนาสั่งสอน เป็นโอกาสที่จะประทับอยู่กับบรรดาศิษย์เป็นการส่วนตัวมากขึ้น พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้บรรดาศิษย์ร่วมงานกับพระองค์ และทีละเล็กทีละน้อยทรงอบรมเขาให้ปฏิบัติตามพระฉบับ

          -“ผู้คนหมู่ใหญ่จากแคว้นกาลิลีติดตามพระองค์”เป็นครั้งแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ที่เราพบคำว่า “ผู้คนหมู่ใหญ่” น่าสังเกตว่าเมื่อพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในเมืองพระองค์ทรงพบกับบุคคลเพียงบางคน แต่เวลานี้ เมื่อพระองค์ต้องเสด็จออกจากเมืองและดูเหมือนว่าทรงประสบความล้มเหลว ก็กลับทรงประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ เพราะประชาชนจำนวนมากแสวงหาพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย